De branchevereniging voor trainen & opleiden

Tweede Kamer: onderzoek mogelijkheden nationaal scholingsfonds

FacebookTwitterLinkedIn

De Tweede Kamer geeft de regering de opdracht een onderzoek te starten naar de vormgeving van een nationaal scholingsfonds. Hierover heeft het parlement op 17 februari 2016 een motie aangenomen. De NRTO is zeer verheugd over dit besluit van de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer vraagt de regering om uiterlijk Prinsjesdag 2016 de beleidsopties te schetsen voor het vormgeven van een nationaal scholingsfonds waar alle werkenden gebruik van kunnen maken. De NRTO is een groot voorstander van de oprichting van een nationaal scholingsfonds. Door via zo’n fonds onderwijs- of leerrechten beschikbaar te stellen, kan de overheid direct investeren in onze kenniseconomie en scholing aantrekkelijk maken voor volwassenen.

Ook nam de Tweede Kamer moties aan over onder andere de experimenten vraagfinanciering, intersectorale scholing en EVC.

Experimenten vraagfinanciering in het mbo

De Tweede Kamer nam twee moties aan over experimenten vraagfinanciering. Zo dringt de Kamer er bij de regering op aan dat de experimenten vraagfinanciering in de sectoren zorg en welzijn snel van de grond komen. De NRTO heeft er vertrouwen in dat de experimenten in deze sectoren in 2017 kunnen starten. Daarnaast vraagt de Kamer de regering te onderzoeken hoe in het mbo geëxperimenteerd kan worden met vraagfinanciering. De NRTO pleit ervoor dat studenten in het mbo na hun startkwalificatie vouchers zouden moeten kunnen krijgen die ze per module of opleidingseenheid in kunnen zetten.

O&O-fondsen en intersectorale scholing

Ook vraagt de Tweede Kamer de regering te onderzoeken welke O&O-fondsen geen afspraken hebben gemaakt over intersectorale scholing. De Kamer wil uiterlijk Prinsjesdag 2016 van de regering voorstellen ontvangen voor maatregelen om deze afspraken te versterken. Het sociaal akkoord en het Techniekpact bevatten afspraken intersectorale scholingsmogelijkheden. De NRTO vindt het belangrijk dat sectorale scholingsfondsen intersectoraal worden ingezet om mensen te stimuleren zich om te scholen naar werk in een andere sector.

EVC en BRIN-nummers

De Kamer nam ten slotte moties aan over EVC en BRIN-nummers. De Tweede Kamer vraagt de regering:

  • de Inspectie, EVC-aanbieders en examencommissies van onderwijsinstellingen afspraken te laten maken op basis van de pilotprojecten-ECVET over betere onderlinge afstemming zodat erkende EVC’s leiden tot vrijstellingen;

  • te onderzoeken of de aanvraagprocedure voor het verkrijgen van een BRIN-nummer vereenvoudigd kan worden, zodat vernieuwende onderwijsinstellingen in het mbo eenvoudiger zo’n registratie kunnen verkrijgen.


Meer informatie

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten