Home » Algemeen » Reactie op rapport commissie Borstlap: In wat voor land willen wij werken? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk.

Reactie op rapport commissie Borstlap: In wat voor land willen wij werken? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk.

De kern van het eindrapport van de Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap) is kraakhelder: Ons verdienvermogen staat op het spel. We moeten in Nederland de bakens verzetten.

Als de wereld verandert moeten de regels rondom werk ook veranderen een aansluiten bij de toekomstige behoefte en omstandigheden. Een leven lang ontwikkelen is in deze veranderende wereld een noodzaak.

Het is dan ook niet voor niets dat één van de vijf bouwstenen voor een herontwerp luidt:

stel alle werkenden in staat zich te ontwikkelen en te (blijven) leren

Hierdoor worden mensen, in welke contract vorm ook, weerbaarder.

Persoonlijke ontwikkelbudget en individuele leerrechten

Iedereen heeft recht op een door de overheid beschikbaar gesteld persoonlijk ontwikkelbudget in de vorm van leerrechten. Hoe hoog die leerrechten zij hangt af van de genoten initiële opleiding.

Dit sluit aan op het leerrechtenplan dat NRTO eerder heeft voorgesteld. De commissie onderschrijft het belang van een ontwikkelbudget dat gedurende de loopbaan van iedere werkende, ongeacht contract, wordt gevuld zodat ook bij wisselen van werk er middelen zijn om te investeren in (om)scholing en ontwikkeling.

De NRTO is een groot voorstander van een onderwijsbudget voor werkenden en werkzoekenden, waarbij mensen zelf kunnen bepalen waar ze die aan besteden. Daardoor kunnen alle werkenden en werkzoekenden dié opleiding kiezen die bij hen past en waar de arbeidsmarkt om vraagt.

Loopbaanwinkel

Om het ontwikkelbudget ten volste te benutten stelt de commissie voor dat werkenden hierbij worden ondersteund door een landelijke organisatie die persoonlijke en onafhankelijke begeleiding en ondersteuning geeft: een loopbaanwinkel.

Deze ‘hub’ helpt werkenden bij het in kaart brengen van hun scholings- en ontwikkelingsnoodzaak en begeleid ze naar de best passende opleidingen en modules. Daarmee speelt de loopbaanwinkel een belangrijke rol bij het tijdig voorkomen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Ook dit sluit aan bij eerdere voorstellen van de NRTO.

Wendbaar en weerbaar

De noodzaak om te investeren in (persoonlijke) ontwikkeling blijft de komende jaren toenemen, constateert de commissie terecht. Nederland komt in internationale vergelijkingen over leren vaak goed uit de bus.

Toch staat het aanpassingsvermogen van werkenden onder druk. Doordat mensen langer blijven werken, neemt de kans toe dat kennis en vaardigheden gedurende deze periode verouderen.

Tegelijkertijd neemt het rendement op investeringen in het menselijke kapitaal daarmee toe, omdat de terugverdientijd van investeringen wordt verlengd door het opschuiven van de pensioen leeftijd.

Om mee te gaan in de verschuiving van gevraagde kennis en vaardigheden is het van belang dat mensen in de gelegenheid worden gesteld om zich te (blijven) ontwikkelen zodat ze wendbaarder en weerbaarder worden.

Brede maatschappelijke alliantie

Bij ongewijzigd beleid hebben we in Nederland een economisch, én sociaal, én maatschappelijk probleem, aldus de commissie Borstlap. Om het tij te keren dient een brede maatschappelijke alliantie te werken aan de nieuwe spelregels van de wereld van werk.

NRTO is meer dan bereid om deel uit te maken van die alliantie. Wij kennen de dagelijks praktijk van werken en leren als geen ander.

Samen met “de polder” en de politiek willen we werken aan een land waarin iedereen wil werken én leren

Ria van ’t Klooster (directeur NRTO)
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies