Home » Corona » Informatie over het mbo en het coronavirus

Informatie over het mbo en het coronavirus

Op deze pagina heeft de NRTO informatie gebundeld die relevant zijn voor het Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tijdens de coronacrisis.

Deze pagina wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van actuele ontwikkelingen.

Deze FAQ’s zijn op 1 december 2020 gepubliceerd:

FAQ’s Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 

Nieuw Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19.

Servicedocument met inzicht in de regels en ruimte voor het onderwijs op mbo-scholen in coronatijd.

Klik hier om zowel het servicedocument als ‘Verantwoord diplomabesluit’ te downloaden (datum bericht: 11 november 2020).

Vanaf 1 augustus gaat Protocol heropening privaat mbo en HO + afspraken veilig vervoer in.

24 juni: openstelling onderwijsactiviteiten

Op 24 juni 2020 heeft het kabinet besloten dat het mbo met ingang van het nieuwe studiejaar wordt opengesteld voor alle onderwijsactiviteiten op de locatie van mbo-scholen, onder de voorwaarde van inachtneming van de geldende noodverordening op grond van de aanwijzing van de minister van VWS op grond van de Wet publieke gezondheid, en:

  • het bewaren van de 1,5 meter afstand binnen en buiten de gebouwen (dit geldt voor alle studenten van alle leeftijden in het mbo)
  • de overige algemene RIVM-richtlijnen en,
  • de afspraken over het openbaar vervoer (OV), met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vervoerders-organisaties en de sectorraden mbo, hbo en wo.

Het Servicedocument Covid-19 Aanpak mbo, versie 4.0 geeft handvatten hoe het onderwijs met ingang van het nieuwe studiejaar zo goed mogelijk in te richten.

In het nieuwe studiejaar blijft de (in een nieuwe versie op onderdelen aangescherpte) Handreiking Verantwoord Diplomabesluit (versie 3.0) van kracht. Deze handreiking is te zien als appendix bij het servicedocument.

Want ook in het schooljaar 2020-2021 zullen waarschijnlijk niet alle geplande examens volgens de gebruikelijke procedure of volgens het examenplan plaatsvinden. Daarbij blijft het van belang dat de civiele waarde van het diploma is geborgd.

Het is de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, onderwijsteams en de examencommissies om tot verantwoorde keuzes en diplomabesluiten te komen. Het document biedt handvatten om voor studenten die na 1 januari 2021 diplomeren de examinering in te richten om tot verantwoorde diplomabesluiten te komen.

15 juni: versoepeling maatregelen Middelbaar beroepsonderwijs

Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Lees verder

Veel Q & A’s zijn hier te vinden.
Staat uw vraag er -nog- niet tussen mail naar corona@nrto.nl

Handreiking verantwoord diplomabesluit

In deze uitzonderlijke situatie kunnen niet alle geplande examens volgens de gebruikelijke procedure of volgens het examenplan plaatsvinden. Daarbij blijft het van belang dat ook nu de civiele waarde van het diploma is geborgd. Het is de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, onderwijsteams en de examencommissies om tot verantwoorde keuzes en diplomabesluiten te komen.

Dit betekent concreet dat er in deze periode geen onderwijsactiviteiten meer plaatsvinden op de locaties van mbo-scholen, uitzonderingen daar gelaten vanaf donderdag 19 maart.

Uitzonderingen zijn:

  1. de voorbereiding op en de uitvoering van examens,
  2. de uitvoering van binnenschoolse examens in plaats van proeven van bekwaamheid omdat het leerbedrijf daarmee gestopt is,
  3. het faciliteren van studenten die thuis geen gebruik kunnen maken van afstandsleren en dus een beroep willen doen op leer- en ICT-faciliteiten van de school

De Handreiking kunt u hier vinden

Het servicedocument COVID-19 aanpak mbo versie 20 april 2020 staat hier

De corona-FAQ’s op de website van de MBO Raad. Deze pagina wordt voortdurend ververst, dus we raden u aan om, wanneer u vragen heeft, de FAQ’s eerst goed te raadplegen.

Subsidieregeling flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen
Verruiming sluitingsdatum tweede ronde vanwege coronavirus tot 30 juni

De sluitingsdatum om een voorstel voor de tweede ronde in te dienen was op 1 april 2020. Door de maatschappelijke ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus krijgen samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-scholen, waarvoor 1 april niet haalbaar was, de mogelijkheid om tot 30 juni 2020 plannen in te dienen. 

Houd de DUS-I website in de gaten voor meer informatie over de voorwaarden.

De eerstvolgende aanvraagperiode is in oktober 2020 en daarna in oktober 2021.
Lees verder.

Actieplan voor stages en leerbanen

De coronacrisis raakt de economie hard. Daarmee staat ook de beschikbaarheid van stages en leerbanen onder druk. Op verzoek van de minister van OCW heeft SBB een actieplan voor stages en leerbanen opgesteld vanwege het grote belang van stages en leerbanen voor jongeren én werkenden en werkzoekenden om een duurzame plek op de arbeidsmarkt te vinden.

Aanbiedingsbrief SBB actieplan stages en leerbanen

SBB Actieplan stages en leerbanen

De onderwijsinspectie past toezicht tot de zomer aan

Met groot respect ziet de Inspectie van het Onderwijs hoe onderwijsbesturen en scholen/instellingen zich inspannen om in de huidige moeilijke omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk in te richten en overeind te houden. De inspectie past haar toezicht op de situatie aan. Daar waar dat nodig is en ook mogelijk, lopen toezichttrajecten in de periode tot de zomervakantie door.


Lees verder

De overheid heeft veel de veelgestelde vragen met betrekking tot het mbo en het coronavirus op een rij gezet. 

Klik hier.

Op 17-03-2020 heeft minister Van Engelshoven een Kamerbrief COVID-19 aanpak mbo gestuurd. 

Deze kunt u hier vinden.

Bij deze brief is een servicedocument opgesteld. Deze kunt u hier vinden

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies