Kwaliteit: onze voorwaarden en handhaving
De NRTO is de brancheorganisatie voor private opleiders die hun klanten het beste onderwijs willen bieden. Zij leveren kwaliteit van een hoog niveau. Leden van de NRTO kiezen bewust voor het NRTO-lidmaatschap.

Wij vinden kwaliteit belangrijk, evenals maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en de bevordering van deskundigheid en betrouwbaarheid van private opleiders. De NRTO rekent het tot haar verantwoordelijkheid dat NRTO-leden (blijven) presteren volgens een kwaliteitsniveau. Daarom werken we met het NRTO-keurmerk. Nieuwe leden krijgen een jaar de tijd om dit keurmerk te behalen, dit is dus niet optioneel. NRTO-keurmerkhouders worden iedere 4 jaar door een onafhankelijke partij geauditeerd. In de tussenliggende jaren vinden er zelfevaluaties plaats. Deze komen terug tijdens de heraudit. NRTO-keurmerkhouders onderscheiden zich hierdoor in de private markt.

De Commissie Kwaliteitshandhaving is verantwoordelijk voor het toezicht op, de naleving van en de handhaving van de NRTO-gedragscode, de reglementen en algemene voorwaarden voor de leden. De NRTO wil die kwaliteit voor haar leden behouden en blijven realiseren. De Commissie van deskundigen ziet toe, en versterkt daarom het NRTO-keurmerk.

Kernkwaliteit
Alleen private opleiders die aantoonbaar voldoen aan alle kwaliteitseisen kunnen lid worden van de NRTO. In het kader van kwaliteit verlangen ook onze stakeholders meer dan het minimum. Daarom dienen leden zich voor het lidmaatschap al te conformeren aan de basiskwaliteit (hanteren en publiceren gedragscodes en algemene voorwaarden) en dienen zij voor het keurmerk te worden getoetst door een onafhankelijke certificerende instelling. Nieuwe leden dienen binnen een jaar na toekenning van het lidmaatschap het NRTO-keurmerk te behalen.

Een integraal kwaliteitsbeleid ziet toe op de transparantie over het product, de deskundigheid van het personeel, de ordentelijkheid van processen, en de omgang met publiek. Door ons als vereniging samen met onze leden in te zetten voor een aanvaardbaar kwaliteitsniveau op alle vlakken, kunnen we bouwen aan vertrouwen en aan ons kwaliteitskeurmerk.

Van elk NRTO lid wordt verwacht dat zij aantoonbaar bezig zijn en werken aan kwaliteit en – waar nodig – aan kwaliteitsverbetering. De NRTO-leden (bijna allemaal NRTO-keurmerkhouders) zijn zich ervan bewust dat hun eigen beleid en uitwerking daarvan impact heeft op het NRTO-keurmerk en daarmee op andere NRTO-leden.

De Commissie Kwaliteitshandhaving is daarom verantwoordelijk voor het toezicht op en de naleving van de gedragscode en de reglementen van de NRTO. De commissie is bevoegd om Keurmerkhouders het NRTO-Keurmerk te ontnemen/niet te verlengen/schorsen of een waarschuwing te geven. Aanleiding kan onder meer zijn (veel) klachten over de Keurmerkhouder, niet naleving gedragscode, onjuiste communicatie.

Voor meer informatie

Download Kwaliteitsbeleid NRTO (leaflet)
Download Gedragscode
Download Samenvatting NRTO keurmerk
Download Toelichting NRTO checklist (keurmerk)