Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen rondom het NRTO-lidmaatschap, het NRTO-keurmerk en de Subsidie STAP-budget.

Veelgestelde vragen NRTO-lidmaatschap en NRTO-keurmerk

Hoe kan ik het NRTO-keurmerk behalen?

Een eerste vereiste is om lid te worden van de NRTO. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap. Na toekenning van het lidmaatschap kan het keurmerk aangevraagd worden. Afhankelijk van uw situatie moet er eerst mogelijk een audit afgenomen worden.

Welke kosten komen er bij het NRTO-keurmerk kijken?

Wanneer u een audit moet laten afnemen dan komen hier kosten bij kijken, bekijk de kosten hier. Daarnaast betaalt iedere keurmerkhouder een jaarlijkse bijdrage om het keurmerk te administreren en te onderhouden. Afhankelijk van de omvang van uw organisatie betaalt u jaarlijks 50 of 350 euro.

Is mijn organisatie automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie als ik lid ben?

Als u lid bent van de NRTO en als u actief bent op de consumentenmarkt, dan bent u automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie.

Wat kost het lidmaatschap van de NRTO?

Op deze pagina kunt u de kosten vinden van het NRTO-lidmaatschap.

Is het NRTO-keurmerk verplicht voor alle leden?

Ja, van alle leden wordt verwacht dat zij binnen 1 jaar na het toekennen van het lidmaatschap het NRTO-keurmerk behalen. Leden die het keurmerk al behaald hebben, moeten dit ieder jaar middels het invullen van de kwaliteitsverklaring her registreren. Bij het niet voldoen aan de vereisten heeft dit gevolgen voor het lidmaatschap. Dit staat verder beschreven in de norm.

Wie is de certificerende instelling om het NRTO-keurmerk te behalen?

Er zijn meerdere certificerende instellingen die audits voor het NRTO-keurmerk kunnen uitvoeren:

 • Leden die de volledige NRTO-audit laten afnemen: Kiwa, CIIO of CPION.
 • Leden die de CRKBO-audit met aanvullende NRTO vragen laten afnemen:
 • CPION.
 • Leden die de Blik op Werk-audit met aanvullende NRTO vragen laten afnemen: Kiwa.
 • Leden die de EVC-audit met aanvullende NRTO vragen laten afnemen: Hobéon.

Zie meer gegevens op nrto.nl/keurmerk, onderaan de pagina.

Wat is het voordeel van het NRTO-keurmerk voor mij als lid?

Het keurmerk geeft leden een duidelijk voordeel ten opzichte van niet-leden, die niet door een externe partij gecontroleerd worden op de door de NRTO vastgestelde relevante kwaliteitseisen. Kritische inkopers van opleidingen wegen dit aspect zeker mee bij hun keuze voor een opleider, wat leidt tot een onderscheidend vermogen voor NRTO-leden. Het NRTO-keurmerk komt tevens terug in diverse regelingen. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Wat moet ik allemaal doen om te voldoen aan de eisen voor het keurmerk?

De NRTO heeft 8 kwaliteitseisen. 

 1. Transparantie over producten & diensten
 2. Helderheid over leeruitkomsten
 3. Nakomen gemaakte afspraken
 4. Meting van klanttevredenheid
 5. Deskundigheid docenten, trainers en adviseurs
 6. Investering in de deskundigheid van personeel
 7. Ordelijkheid van processen
 8. Streven naar continue verbetering

Deze 8 kwaliteitseisen zijn uitgewerkt in een checklist waaraan alle leden moeten voldoen. Via deze link kunt u de checklist inzien.

Hoe ziet een audit eruit?

De audit wordt uitgevoerd door de certificerende instelling. U kunt hiervoor contact opnemen met een certificerende instelling. U maakt met hen een afspraak, zodat zij bij u op locatie de audit kunnen afnemen. Samen met u en/of een medewerker van uw organisatie zal de checklist doorlopen worden. Hierbij moet u bij sommige vragen processen kunnen aantonen en/of documenten overleggen. Alles wat de auditor te zien krijgt zal vertrouwelijk behandeld worden. De eisen kunt u teruglezen in de checklist.

Hoe ziet de checklist voor het NRTO-keurmerk (volledige audit) eruit?

Er is een checklist opgesteld. Hierin staat aan welke eisen u moet voldoen. Dit is zowel noodzakelijk voor de zelfevaluatie, als voor de audit. Deze checklist kunt u hier bekijken. Voor vragen hierover kunt u mailen naar keurmerk@nrto.nl. Bij de checklist hoort ook een toelichting aan waarin eisen in de checklist toegelicht worden.

Wat is de zelfevaluatie die vanuit de NRTO wordt gevraagd?

U dient jaarlijks een zelfevaluatie uit te voeren doormiddel van het doorlopen en intern bespreken van de NRTO. Hierbij voert u dus jaarlijks een interne audit uit, wat helpt bij het verbeteren van de interne processen en een goede voorbereiding op de audit. Met de zelfevaluatie werkt u volgens de Plan Do Check Act (PDCA) cyclus. Dit geldt niet voor leden met een vrijstelling (wettelijke erkenning of ISO 9001).

Wat is een kwaliteitsverklaring?

De kwaliteitsverklaring is een document waarin u verklaart dat uw organisatie ofwel in het betreffende jaar de NRTO-audit heeft doorlopen (of de jaren erna in deze cyclus meeloopt) of vrijstelling hiervoor heeft gehad. Daarnaast geeft u aan of u de zelfevaluatie heeft uitgevoerd en of u voldoet aan de kwaliteitsvereisten op uw website (hanteren algemene voorwaarden, gedragscodes, etc.). Deze kwaliteitsverklaring kunt u terugvinden op www.nrto.nl/keurmerk.

Veelgestelde vragen over het STAP-budget

Wat is het STAP-budget?

Op 1 januari 2022 wordt de regeling STAP-budget geïntroduceerd. STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie en vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Met het STAP-budget kunnen burgers zelf de regie nemen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Vanaf 1 maart 2022 kan men het STAP-budget aanvragen. Vrijwel iedere burger met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt (en een EU-nationaliteit, EER en Zwitserland) kan een persoonlijk ontwikkelbudget aanvragen met een maximum van € 1.000,- per jaar. Het STAP-budget wordt gebruikt om (een deel van) de kosten van een scholingsactiviteit te dekken. EVC-procedures (Erkenning van Verworven Competenties) vallen voorlopig niet onder de subsidiabele scholingsactiviteiten.

UWV verzorgt het aanvraag- en afhandelingsproces van het STAP-budget. DUO is verantwoordelijk voor de registratie en het inzichtelijk maken van de voor STAP-budget erkende scholingsactiviteiten. Daarnaast is de inzet en medewerking van u als opleider noodzakelijk: zonder scholingsactiviteiten is er geen STAP-budget.

Wat is het totale STAP-budget en wat is de wijze van aanvragen?

Het jaarlijks budget is voor ten minste 200.000 toekenningen. Dit aantal zal in werkelijkheid hoger liggen, omdat niet iedere aanvraag en toekenning voor het maximale bedrag zal zijn. De STAP-subsidie kan jaarlijks in 6 aanvraagtermijnen van 2 maanden aangevraagd worden. Let op: In 2022 gaat het om 5 aanvraagtijdvakken startend vanaf 1 maart. Hierbij geldt: op=op.

De Subsidieregeling STAP-budget heeft als uitgangspunt om de drempel voor het aanvragen van het budget laag te houden. Een individu kan deze subsidie daarom online aanvragen via een eenvoudig in te vullen digitaal formulier, waarbij gelijk controle plaatsvindt op de verschillende voorwaarden voor het STAP-budget. Deze voorwaarden betreffen dat een scholingsactiviteit uit het STAP-scholingsregister wordt gekozen en dat een gebruiker een STAP-aanmeldingsbewijs heeft. Een gebruiker kan slechts één keer per jaar het budget toegewezen krijgen, maar kan daarvoor wel meerdere aanvragen doen.

Het is niet de bedoeling dat een burger dubbele financiering ontvangt voor een scholingsactiviteit. Daarom kunnen burgers in de groep 18-30 jaar die recht hebben op studiefinanciering geen STAP-subsidie aanvragen. Cofinanciering is wel mogelijk.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Hoe kom ik in het STAP-scholingsregister?

U kunt in het STAP-register komen als u ten minste een van de volgende erkenningen heeft:

 • De opleider is erkend door het ministerie van OCW;
 • De opleider is in het bezit van het NRTO-keurmerk;
 • De opleider biedt opleidingen aan die leiden tot een door het NCP NLQF ingeschaalde kwalificatie;
 • De opleider is erkend door een sector- of brancheorganisatie;
 • De EVC-aanbieder is erkend door Nationaal Kenniscentrum EVC (verwachting is dat EVC vanaf 2023 wordt opgenomen in het STAP-scholingsregister).

Hebt u ten minste een van deze erkenningen? Dan registreert de erkennende organisatie u in het STAP-scholingsregister. Zoals u hierboven ziet is de NRTO een van de 5 erkennende organisaties. De NRTO registreert uw organisatienaam (zoals die in het Handelsregister staat), uw KvK-nummer, en de erkenning.

Voor de volledige regeling zie: Subsidieregeling STAP-budget

Ik ben in het bezit van het NRTO-keurmerk en wil graag in het STAP-scholingsregister komen. Wat moet ik doen?

De NRTO is een erkennende organisatie binnen de Subsidieregeling STAP-budget. De NRTO doet dit op basis van het NRTO-keurmerk. Wilt u opgenomen worden in het STAP-scholingsregister? Vul dan het aanvraagformulier in.

Let op! Het kan voorkomen dat een door u opgegeven KvK-nummer niet bij ons bekend is. In dat geval zullen wij contact met u opnemen en indien nodig u verzoeken om een aanvraag lidmaatschap te doen. Per geval zal door de NRTO beoordeeld worden of het NRTO-keurmerk van toepassing is op uw KvK-inschrijvingen.

Wie mag aanspraak maken op het STAP-budget?

De aanvullende regels zijn genoemd in artikel 5 van de subsidieregeling. Volledigheidshalve kunt u hier de toelichting van dit artikel lezen:

De subsidieaanvrager heeft een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Van een band met de Nederlandse arbeidsmarkt is sprake indien is voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

 • De subsidieaanvrager is ten tijde van de aanvraag achttien jaar of ouder en heeft de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene ouderdomswet, nog niet bereikt;
 • De subsidieaanvrager is een burger van de Unie of een familielid van een burger van de Unie als bedoeld in Richtlijn 2004/38/EG15; én
 • De subsidieaanvrager is de afgelopen twee jaar gedurende ten minste zes maanden verzekerd voor de volksverzekeringen en kan daarmee aantonen een band te hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt. Ten behoeve van de uitvoerbaarheid en de rechtszekerheid zal de uitvoerder bij de beoordeling van dit criterium voor twee jaar terugkijken. Bij de beoordeling van de aanvraag zal de uitvoerder beoordelen of de subsidieaanvrager in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voorafgaand aan het aanvraagtijdvak waarin het STAP-budget wordt aangevraagd gedurende ten minste zes maanden verzekerd is geweest voor de volksverzekeringen in Nederland
Wanneer kan de Subsidie STAP-budget worden aangevraagd?

Het beschikbare bedrag wordt verdeeld over de onderstaande aanvraagtijdvakken:

 • Van 1 januari tot en met 28 of 29 februari;
 • Van 1 maart tot en met 30 april
 • Van 1 mei tot en met 30 juni
 • Van 1 juli tot en met 31 augustus
 • Van 1 september tot en met 31 oktober;
 • Van 1 november tot en met 31 december

NB: De openstelling van het aanvraagloket voor het STAP-budget is verschoven naar 1 maart 2022. De aanvraagperiode meegerekend betekent dit concreet dat scholingsactiviteiten met financiering vanuit het STAP-budget vanaf 29 maart 2022 kunnen starten.

We zijn als opleider geregistreerd in het STAP-register. Maar hoe zorg ik ervoor dat onze opleidingen zichtbaar zijn?

DUO is verantwoordelijk voor de registratie en het inzichtelijk maken van de voor STAP-budget erkende scholingsactiviteiten. Voor meer informatie zie ook www.duo.nl/stap

Gegevens registreren via EDU-DEX

Wilt u het scholingsregister vullen via EDU-DEX? Neem dan contact met EDU-DEX.

NB: Edudex gebruikers moeten nog wel in het RIO-portaal (zie onder) om een contactgegevens STAP op te voeren, als zij niet de KvK contactgegevens willen hanteren.

Scholingsactiviteiten registreren via RIO-portaal

Wilt u uw scholingsactiviteiten handmatig registreren via het RIO-portaal? Dan hebt u toegang tot Mijn DUO nodig en eHerkenning. Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u vanaf oktober 2021 in de Kennisbank RIO.

Inloggen Mijn DUO

Toegang tot Mijn DUO kunt u vanaf begin oktober aanvragen met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk.

 1. Vul bij vraag 2 uw KvK-nummer in.
 2. Kruis bij vraag 3 aan: ‘Beheerder RIO Algemeen’, ‘RIO beheerder selfservice’ en ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’.
 3. Laat het formulier ondertekenen door de persoon die geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegd.

Om in te loggen op Mijn DUO hebt u vanaf het najaar 2021 eHerkenningLink op niveau EH3 nodig. eHerkenning is het nieuwe inlogmiddel van de overheid. Op duo.nl/eherkenning leest u wat u moet doen om op Mijn DUO te kunnen inloggen met eHerkenning.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hiervoor hebt u toegang tot Mijn DUO nodig. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u vanaf oktober 2021 in de Kennisbank RIO.

Ik heb een vraag over facturatie. Waar kan ik die stellen?

UWV verzorgt het aanvraag- en afhandelingsproces van STAP-budget. Zie (binnenkort) ook www.stapvooropleiders.nl

 Voor de eFacturatie heeft het UWV medio mei een verzoek, via de NRTO, gedeeld met alle opleiders. Opleiders dienden zich voor 1 juli in te schrijven bij het UWV. Deze stap was noodzakelijk voor aansluiting op het facturatiesysteem TIEkinetix. Wilt u zich nog inschrijven? Stuur dan een e-mail naar stap@nrto.nl

Mijn vraag staat hier niet tussen. Wat nu?

Heeft u nog een vraag over de subsidie STAP-budget, maar staat deze er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar stap@nrto.nl.