Toelatingscriteria

De ondernemingen die het lidmaatschap aanvragen moeten voldoen aan de volgende toelatingscriteria:

1.


Het lid moet een private onderneming zijn die werkzaam is in of direct betrokken is bij niet-bekostigd onderwijs, trainingen of opleidingen en tenminste één jaar ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ondernemingen die korter dan één jaar zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen een verzoek bij het bestuur indienen voor het aspirant lidmaatschap.
 

2.


De doelstelling van het lid mag niet strijdig zijn met de Nederlandse wet. Het lid heeft derhalve een transparante website waar het aanbod van trainingen en opleidingen helder is verwoord.
 

3.


Het lid van NRTO dient zich te conformeren aan de Algemene Voorwaarden van de NRTO en dit actief te communiceren aan klanten indien het lid actief is op de consumentenmark

4.


Het lid van de NRTO dient, afhankelijk van de klantenkring, één of beide Gedragscodes van de NRTO te ondertekenen en dienovereenkomstig te handelen.

5.


Andere codes en standaarden die door de NRTO voor leden bindend zijn verklaard, moeten door het lid worden nageleefd. Deze zijn te vinden op de website van de NRTO.

6.


Het lid mag niet recentelijk veroordeeld zijn vanwege een strafbaar feit.

7.


Het lid moet op tijd de volledige contributie aan de NRTO voldoen.

8.


Het lid overlegt de meest recente gedeponeerde jaarrekening. Deze mag maximaal twee jaar oud zijn. Indien er geen verplichting is tot deponeren van de jaarrekening dient de meest recente interne jaarrekening te worden overlegd.  De vereniging zal deze stukken met zorg en discretie behandelen. Duidelijk moet hieruit blijken wat de omzet is uit training en opleiding. Indien de omzetverdeling onduidelijk is dan wordt er gevraagd om een onafhankelijke accountantsverklaring op kosten van het lid.

9.


Het lid verplicht zich tot het doen van melding bij de commissie Kwaliteitshandhaving van wijzigingen in de onderneming die tot gevolg hebben dat de zeggenschap over de bedrijfsvoering wijzigt.

10.


Het lid mag niet in een staat van faillissement of surseance van betaling zijn. Het lid moet een financieel gezond bedrijf zijn. Bij twijfel oordeelt een onafhankelijke accountant op kosten van het lid.

11.


De gemeenschappelijke belangen van leden of van de Vereniging mogen niet materiële of immateriële schade toegebracht worden (b.v. imagoschade).

12.


Het lidmaatschap mag in de afgelopen 5 jaar niet direct zijn opgezegd door de vereniging, zoals bedoeld in artikel 9 van de statuten.

13.


Bij overheidserkend onderwijs kan het lid een positief rapport van de inspectie van het Onderwijs overleggen of aantonen dat de tekortkomingen snel kunnen worden opgelost.

14.


Het lid dient zijn omzet hoofdzakelijk (51% of meer) te behalen uit privaat onderwijs d.w.z. training of opleiding verzorgen, levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling aanbieden. Omzet uit: portaal / intermediair diensten / brokers diensten vallen niet onder privaat onderwijs.

15.


Er geen sprake is van structurele overheidsbekostiging. Eventuele subsidies die het lid ontvangt zijn van tijdelijke aard (denk aan een project).

16.


Bij de aanvraag van een lidmaatschap is een UBO-registratie aangeleverd. Voor eenmanszaken geldt de UBO-registratieplicht niet.

17.


De financiële bedrijfscontinuïteit van de organisatie is geborgd:
De solvabiliteit is 25% of hoger.
De jaaromzet is meer dan € 150.000,

 

 

Het bestuur van de NRTO beslist, de Commissie Kwaliteitshandhaving geeft advies, in deze en alle andere relevante gevallen over het toelaten, schorsen en royeren van leden.