NRTO-keurmerk met de audit

Wilt u het NRTO-keurmerk behalen? Laat dan bij uw onderneming de NRTO-audit uitvoeren. Tijdens deze audit toetst een onafhankelijke, externe certificerende instelling aan de hand van een checklist of u voldoet aan de eisen van het keurmerk.

De documenten en gegevens die u nodig heeft voor het behalen van het NRTO-keurmerk, vindt u op de pagina met Downloads voor het NRTO-keurmerk.

PROCEDURE VOOR DE AUDIT

Voor het behalen van het NRTO-keurmerk, doorloopt u de volgende procedure:

Het NRTO-keurmerk behalen en behouden

Oordeelt de auditor dat u voldoet aan de eisen en heeft u de kwaliteitsverklaring juist en volledig ingevuld en opgestuurd? Dan behaalt u het NRTO-keurmerk. U ontvangt hiervan een bewijs. Het NRTO-keurmerk is vier jaar geldig. Voldoet u na de audit niet aan de kwaliteitseisen, dan krijgt u drie maanden de tijd om verbeteringen aan te brengen. Kunt u binnen drie maanden aantonen dat u voldoet aan de gestelde eisen, dan verwerft u het NRTO-keurmerk. In beide situaties ontvangt de NRTO bericht van de certificerende instelling.

De zelfevaluatie uitvoeren

Het NRTO-keurmerk is vier jaar geldig. U laat dus na vier jaar opnieuw een NRTO-audit uitvoeren. In de tussenliggende jaren bewaakt u zelf de kwaliteit van uw dienstverlening. Dit doet u met de zelfevaluatie. Deze voert u jaarlijks uit, met uitzondering van het jaar waarin u de NRTO-audit laat uitvoeren.

Bij het uitvoeren van de zelfevaluatie gaat u als volgt te werk:

Documenten zelfevaluatie bewaren

Bewaar de zelfevaluaties, het plan van aanpak en de evaluaties van de genomen maatregelen goed. De auditor bespreekt deze documenten met u tijdens de volgende NRTO-audit.

Meer weten?

De NRTO heeft een toelichting gemaakt op de checklist NRTO. In dit document wordt de checklist op sommige punten toegelicht. De toelichting is onderverdeeld in onderdelen algemeen en daarnaast per ‘P’.

Vragen hierover (of andere punten) kunnen gesteld worden via keurmerk@nrto.nl of via 030 – 267 37 78.

Mocht u over andere eisen of vragen hebben, dan licht het bureau deze uiteraard graag toe. 

De toelichting vindt u hier.