Home » Algemeen » Vernieuwde scholing en examinering voor herregistratie verpleegkundigen

Vernieuwde scholing en examinering voor herregistratie verpleegkundigen

De scholing en examinering voor het herregistratietraject voor verpleegkundigen is met ingang van 2021 vernieuwd. Om geregistreerd te zijn en blijven, moet iedere verpleegkundige elke vijf jaar voldoen aan de werkervaringseis uit de wet BIG. Doelstellingen van de Wet BIG zijn het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de bescherming van het publiek tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Voldoet de verpleegkundige niet aan de werkervaringseis, dan moet deze voor herregistratie eerst een verplicht examen met goed gevolg afronden. Indien gewenst kan ter voorbereiding scholing worden gevolgd.

Vernieuwde scholing en examinering

De vernieuwing van de scholing en examinering is in nauwe afstemming met de praktijk gerealiseerd. Bij de examinering gaat het niet alleen meer om het aantonen van voldoende kennis, maar ook of iemand voldoende in staat is om vaardigheden uit te voeren en klinisch te redeneren. Daarom bestaat het vernieuwde examenprogramma nu uit drie onderdelen, te weten:

  1. Het kennisexamen.
  2. Het praktijkexamen ‘Verpleegkundige vaardigheden’.
  3. Het examengesprek ‘Klinisch redeneren’.

Deze drie examenonderdelen zijn verdeeld over twee examenmomenten en data. Eerst is er het kennisexamen dat online plaatsvindt. Nadat dit behaald is schrijft de verpleegkundige zich in voor het vaardigheidsexamen. Aansluitend volgt direct het examengesprek. Dat vindt plaats op één dag en op één examenlocatie. Na het succesvol afronden van het examen krijgt de verpleegkundige een certificaat. Dit kan gebruikt worden om herregistratie in het BIG-register aan te vragen.” Zie tevens het big-register.

Controleren en aanmelden

Op de website https://www.herregistratiewetbig.nl kunnen verpleegkundigen controleren of zij voldoen aan de werkervaringseis. Zo niet, dan kunnen zij zich via deze website aanmelden voor een examen en eventueel een scholing. Vragen over het traject kunnen ook via deze site gesteld worden.

Kosten

De kosten voor de examinering zijn € 395,-. De examenkandidaat bepaalt zelf of deze zich met een scholing voorbereidt. Het scholingsaanbod is divers en te vinden op de website.

Wet BIG en samenwerkende organisaties

De vernieuwing van de scholing en examinering is het resultaat van een samenwerking tussen de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), MBO-Raad, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Deze partijen vormen samen een stuurgroep. Het Consortium Beroepsonderwijs is als uitvoeringsorganisatie aangesteld om de examinering van de herregistratie wet BIG uit te voeren.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies