Subsidieregeling STAP-budget
Informatie voor opleiders en aanbieders met het NRTO-keurmerk

Update 07-10-2021: subsidieregeling STAP-budget

Wat is het STAP-budget?

Op 1 januari 2022 wordt de regeling STAP-budget geïntroduceerd. STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie en vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Met het STAP-budget kunnen burgers zelf de regie nemen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Vanaf 1 maart 2022 kan men het STAP-budget aanvragen. Vrijwel iedere burger met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt (en een EU-nationaliteit, EER en Zwitserland) kan een persoonlijk ontwikkelbudget aanvragen met een maximum van € 1.000,- per jaar. Het STAP-budget wordt gebruikt om (een deel van) de kosten van een scholingsactiviteit te dekken. EVC-procedures (Erkenning van Verworven Competenties) vallen voorlopig niet onder de subsidiabele scholingsactiviteiten.

UWV verzorgt het aanvraag- en afhandelingsproces van het STAP-budget. DUO is verantwoordelijk voor de registratie en het inzichtelijk maken van de voor STAP-budget erkende scholingsactiviteiten. Daarnaast is de inzet en medewerking van u als opleider noodzakelijk: zonder scholingsactiviteiten is er geen STAP-budget.

Bekijk de veelgestelde vragen over het STAP-Budget

Omdat er veel vragen zijn rondom het STAP-budget, hebben we de belangrijkste vragen voor u op een rijtje gezet. Lees ze hieronder.
Wat is het totale STAP-budget?

Het jaarlijks budget is circa €200 miljoen. Dit is voor ten minste 200.000 toekenningen t.h.v. € 1.000,-. Dit aantal zal in werkelijkheid hoger liggen, omdat niet iedere aanvraag en toekenning voor het maximale bedrag zal zijn. De STAP-subsidie kan jaarlijks in 6 aanvraagtermijnen van 2 maanden aangevraagd worden. Let op: In 2022 gaat het om 5 aanvraagtijdvakken startend vanaf 1 maart. Hierbij geldt: op=op.

Wat is de wijze van aanvragen voor de deelnemer?

De Subsidieregeling STAP-budget heeft als uitgangspunt om de drempel voor het aanvragen van het budget laag te houden. Een individu kan deze subsidie daarom online aanvragen via een eenvoudig in te vullen digitaal formulier, waarbij gelijk controle plaatsvindt op de verschillende voorwaarden voor het STAP-budget. Deze voorwaarden betreffen dat een scholingsactiviteit uit het STAP-scholingsregister wordt gekozen en dat een gebruiker een STAP-aanmeldingsbewijs heeft. Een gebruiker kan slechts één keer per jaar het budget toegewezen krijgen, maar kan daarvoor wel meerdere aanvragen doen.

Het is niet de bedoeling dat een burger dubbele financiering ontvangt voor een scholingsactiviteit. Daarom kunnen burgers in de groep 18-30 jaar die recht hebben op studiefinanciering geen STAP-subsidie aanvragen. Cofinanciering is wel mogelijk.

Hoe kom ik als opleider in het STAP-scholingsregister?

U kunt in het STAP-register komen als u ten minste een van de volgende erkenningen heeft:

• De opleider is erkend door het ministerie van OCW;
• De opleider is in het bezit van het NRTO-keurmerk;
• De opleider biedt opleidingen aan die leiden tot een door het NCP NLQF ingeschaalde kwalificatie;
• De opleider is erkend door een sector- of brancheorganisatie;
• De EVC-aanbieder is erkend door Nationaal Kenniscentrum EVC (verwachting is dat EVC vanaf 2023 wordt opgenomen in het STAP-scholingsregister).

Hebt u ten minste een van deze erkenningen? Dan registreert de erkennende organisatie u in het STAP-scholingsregister. Zoals u hierboven ziet is de NRTO een van de 5 erkennende organisaties. De NRTO registreert uw organisatienaam (zoals die in het Handelsregister staat), uw KvK-nummer, en de erkenning.

Voor de volledige regeling zie: Subsidieregeling STAP-budget

Ik ben opleider en in het bezit van het NRTO-keurmerk. Ik wil graag in het STAP-scholingsregister komen. Wat moet ik doen?

De NRTO is een erkennende organisatie binnen de Subsidieregeling STAP-budget. De NRTO doet dit op basis van het NRTO-keurmerk. Wilt u opgenomen worden in het STAP-scholingsregister? Vul dan het aanvraagformulier in.

Let op! Het kan voorkomen dat een door u opgegeven KvK-nummer niet bij ons bekend is. In dat geval zullen wij contact met u opnemen en indien nodig u verzoeken om een aanvraag lidmaatschap te doen. Per geval zal door de NRTO beoordeeld worden of het NRTO-keurmerk van toepassing is op uw KvK-inschrijvingen.

Wie mag aanspraak maken op het STAP-budget?

De aanvullende regels zijn genoemd in artikel 5 van de subsidieregeling. Volledigheidshalve kunt u hier de toelichting van dit artikel lezen:

De subsidieaanvrager heeft een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Van een band met de Nederlandse arbeidsmarkt is sprake indien is voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

• De subsidieaanvrager is ten tijde van de aanvraag achttien jaar of ouder en heeft de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene ouderdomswet, nog niet bereikt;
• De subsidieaanvrager is een burger van de Unie of een familielid van een burger van de Unie als bedoeld in Richtlijn 2004/38/EG15; én
• De subsidieaanvrager is de afgelopen twee jaar gedurende ten minste zes maanden verzekerd voor de volksverzekeringen en kan daarmee aantonen een band te hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt. Ten behoeve van de uitvoerbaarheid en de rechtszekerheid zal de uitvoerder bij de beoordeling van dit criterium voor twee jaar terugkijken. Bij de beoordeling van de aanvraag zal de uitvoerder beoordelen of de subsidieaanvrager in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voorafgaand aan het aanvraagtijdvak waarin het STAP-budget wordt aangevraagd gedurende ten minste zes maanden verzekerd is geweest voor de volksverzekeringen in Nederland

Wanneer kan de deelnemer Subsidie STAP-budget aanvragen?

Het beschikbare bedrag wordt verdeeld over de onderstaande aanvraagtijdvakken:

  • Van 1 januari tot en met 28 of 29 februari;
  • Van 1 maart tot en met 30 april
  • Van 1 mei tot en met 30 juni
  • Van 1 juli tot en met 31 augustus
  • Van 1 september tot en met 31 oktober;
  • Van 1 november tot en met 31 december

NB: De openstelling van het aanvraagloket voor het STAP-budget is verschoven naar 1 maart 2022. De aanvraagperiode meegerekend betekent dit concreet dat scholingsactiviteiten met financiering vanuit het STAP-budget vanaf 29 maart 2022 kunnen starten.

Wanneer kan de deelnemer voor het eerst deelnemen en kan de eerste scholingsactiviteit plaatsvinden?

De eerste scholingsactiviteit kan plaatsvinden in de periode van 4 weken na de aanvraag voor de STAP-subsidie tot uiterlijk 3 maanden na de sluiting van het aanvraagtijdvak, waarin de subsidieaanvraag is ingediend. Dat betekent dat als het STAP-budget direct op 01-03-2022 wordt aangevraagd, dat de scholing kan starten in de periode van 29-03-2022 tot en met 31-07-2022.

We zijn als opleider geregistreerd in het STAP-register. Maar hoe zorg ik ervoor dat onze opleidingen zichtbaar zijn?

DUO is verantwoordelijk voor de registratie en het inzichtelijk maken van de voor STAP-budget erkende scholingsactiviteiten. Voor meer informatie zie ook www.stapvooropleiders.nl

Gegevens registreren via EDU-DEX
Wilt u het scholingsregister vullen via EDU-DEX? Neem dan contact met EDU-DEX.


NB: Edudex gebruikers moeten nog wel in het RIO-portaal (zie onder) om contactgegevens voor STAP op te voeren, als zij niet de KvK contactgegevens willen hanteren.

Scholingsactiviteiten registreren via RIO-portaal
Wilt u uw scholingsactiviteiten handmatig registreren via het RIO-portaal? Dan hebt u toegang tot Mijn DUO nodig en eHerkenning. Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u vanaf oktober 2021 in de Kennisbank RIO.

Inloggen Mijn DUO
Toegang tot Mijn DUO kunt u vanaf begin oktober aanvragen met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk.

• Vul bij vraag 2 uw KvK-nummer in.
• Kruis bij vraag 3 aan: ‘Beheerder RIO Algemeen’, ‘RIO beheerder selfservice’ en ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’.
• Laat het formulier ondertekenen door de persoon die geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegd.

Om in te loggen op Mijn DUO hebt u vanaf het najaar 2021 eHerkenningLink op niveau EH3 nodig. eHerkenning is het nieuwe inlogmiddel van de overheid. Op duo.nl/eherkenning leest u wat u moet doen om op Mijn DUO te kunnen inloggen met eHerkenning.

Contactpersoon registreren
Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hiervoor hebt u toegang tot Mijn DUO nodig. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u vanaf oktober 2021 in de Kennisbank RIO.

Ik ben een opleider en heb een vraag over facturatie. Waar kan ik die stellen?

UWV verzorgt het aanvraag- en afhandelingsproces van STAP-budget. Zie ook www.stapvooropleiders.nl

Voor de eFacturatie heeft het UWV medio mei een verzoek, via de NRTO, gedeeld met alle opleiders. Opleiders dienden zich voor 1 juli in te schrijven bij het UWV. Deze stap was noodzakelijk voor aansluiting op het facturatiesysteem TIEkinetix. Wilt u zich nog inschrijven? Stuur dan een e-mail naar stap@nrto.nl.

Ik ben opleider en mijn vraag over het STAP-budget staat hier niet tussen. Wat nu?

Heeft u nog een vraag over de subsidie STAP-budget, maar staat deze er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar stap@nrto.nl.

Ik ben deelnemer en mijn vraag staat hier niet tussen. Wat nu?

Wilt u het STAP-budget aanvragen als deelnemer en heeft u een vraag? Neem dan contact op met het UWV.

Bekijk de video

Het UWV heeft ook nog een video gemaakt met toelichting over het STAP-budget voor opleiders. U kunt deze hieronder bekijken.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies