Veelgestelde vragen Subsidieregeling STAP-budget

In onderstaande rubrieken vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen die worden gesteld aan de NRTO. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de betreffende organisatie of met de NRTO via stap@nrto.nl.

Algemene informatie over de subsidieregeling vanuit de Rijksoverheid. Zie webpagina. Zie ook de opgestelde vragen en antwoorden.

Op www.stapvooropleiders.nl wordt u door DUO en UWV voorzien van informatie. Zij houden ook veel gestelde vragen bij.

op www.stapuwv.nl onderhoudt het UWV de meest gestelde vragen voor deelnemers.

Algemeen

Algemeen over de Regeling

Wanneer is sprake van een band met de Nederlandse arbeidsmarkt ?

Er is sprake van een band met de Nederlandse arbeidsmarkt indien de subsidieaanvrager:

  • ten tijde van de aanvraag achttien jaar of ouder is en de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt; en
  • in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van zijn aanvraag gedurende ten minste zes maanden verzekerd is geweest voor de volksverzekeringen.

Bron: Artikel 5 lid 2

Wanneer is het STAP-budget door mensen aan te vragen?

Elke 2 maanden start een nieuwe aanvraagperiode STAP-budget. In 2022 gaat het om de volgende periodes: 

  • 1 maart 2022 t/m 1 mei 2022
  • 2 mei 2022 t/m 30 juni 2022
  • 1 juli 2022 t/m 31 augustus 2022
  • 1 september 2022 t/m 31 oktober 2022
  • 1 november 2022 t/m 31 december 2022
Hoe zijn de middelen over de aanvraagtijdvakken verdeeld?

In 2022 is sprake van een gelijke verdeling over de aanvraagtijdvakken. Monitoring zal moeten uitwijzen of in de toekomst gecorrigeerd dient te worden voor piekmomenten van inschrijvingen.

Hoe vaak kan het een deelnemer een aanvraag indienen?

Een deelnemer kan meerdereaanvragen doen, maar kan slechts één keer per kalenderjaar het STAP-budget toegekend krijgen. Let op, het is niet relevant of deelnemer het maximale subsidie budget heeft aangevraagd. Het is één toekenning per kalenderjaar.

Indien een aanvraag is afgewezen kan de indiener een andere aanvraag indienen. Aanvragen die in een tijdvak niet in behandeling kunnen worden genomen in verband met uitputting van het budget, zullen opnieuw moeten worden ingediend in een volgend tijdvak (geen wachtlijst).

Waarvoor kan een deelnemer STAP-subsidie aanvragen?

Een persoon kan alleen een aanvraag indienen voor scholingsactiviteiten die zijn opgenomen in het STAP scholingsregister. Een persoon kan slechts één toekenning krijgen op basis van één scholingsactiviteit. Het is dus niet mogelijk over verschillende scholingsactiviteiten te combineren tot het maximale subsidiabele bedrag.

Kan een deelnemer STAP aanvragen voor een meerjarige scholingsactiviteit?

Meerjarige opleidingen worden op dit moment nog niet (volledig) ondersteund door STAP-budget. In 2022 ondersteunt het UWV vooralsnog alleen meerjarige opleidingen die nog moeten aanvangen bij aanvraag. Indien een student in 2022 een meerjarige opleiding start kan in 2023 – vooralsnog – geen STAP-budget worden aangevraagd voor de vervolgjaren.

Het is het voornemen om meerjarige opleidingen zodanig te kunnen ondersteunen dat ook voor ieder opleidingsjaar een STAP-budget verstrekt kan worden. Hiervoor zijn aanpassingen nodig bij DUO in het STAP-scholingsregister en bij UWV die op dit moment nog niet doorgevoerd kunnen worden.

Als de scholingsactiviteit meer kost dan € 1.000, is dan in 2022 al een bijdrage van een werkgever toegestaan/mogelijk?

Cofinanciering vanuit de werkgever is mogelijk. De aanvrager kan alleen een subsidie aanvragen voor de kosten die niet reeds door derden worden gefinancierd. Dit wordt ondervangen met een meldingsplicht voor de deelnemer.

Let op: het UWV is alleen verantwoordelijk voor het uitkeren van het STAP-budget. U bent zelf verantwoordelijk voor het factureren van de overige kosten aan de deelnemer en/of werkgever.

Welke kosten zijn subsidiabel voor STAP-budget?

Kosten die aan het volgen van scholing gerelateerd zijn, kunnen door de opleider in rekening worden gebracht. Wat niet subsidiabel is, zijn overige kosten die verband houden met scholing. In het scholingsregister STAP kunnen zowel de catalogusprijs als het subsidiabele deel vermeld worden. De opleider geeft zelf door wat de subsidiabele kosten van een scholingsactiviteit zijn.

Wel subsidiabel  Niet-subsidiabel
Les-, cursus- of collegegeld
Examengeld
Verplichte leer- of beschermingsmiddelen
Studiemateriaal voor zelfstudie
Kosten voor de leslocatie (mits redelijk geprijsd en enkel geldend voor de
locatie van de scholingsactiviteit)
Elektronische apparatuur
Catering
Extra lesboeken of studiemateriaal

Moet de opleider controleren of de deelnemer in aanmerking komt voor STAP?

Neen. De opleiders is alleen verantwoordelijk voor het registeren van de scholingsactiviteiten en het verstrekken van een STAP-aanmeldingsbewijs. Het UWV controleert of een aanvrager in aanmerking komt voor STAP.

 

STAP scholingsregister

Toegang tot STAP scholingsregister

Kan je deelnemen met meerdere organisaties?

Ja. Het KvK nummer van opleiders wordt gebruikt als unieke identificatie van de rechtspersoon die uitvoeringsverantwoordelijk is voor de levering van de STAP erkende scholing. U kunt meerdere KvK nummers laten opnemen in het scholingsregister.

Moet een overheidserkende onderwijsaanbieder ook acties ondernemen?

Ja. Uw aanbod staat niet automatisch in het STAP-scholingsregister. Wilt u ook cursussen of opleidingsonderdelen toevoegen als scholingsactiviteiten, dan moet u de rol Beheerder RIO opleidingseenheid aanvragen. Zie: https://www.stapvooropleiders.nl/aanbod-registreren/

Registreren van scholingsaanbod

Welke opleidingen komen in aanmerking voor de subsidieregeling?

Gegeven de doelstelling van STAP wordt alleen scholing gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie gefinancierd door het STAPbudget. Het ROA heeft daarom in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), een afbakeningskader ontwikkeld om de arbeidsmarktgerichtheid van niet OCW-erkende scholing te toetsen.
Zie het afwegingskader.

Moet opleider iedere afzonderlijke cursus in het RIO plaatsen, of volstaat bijvoorbeeld een link met het aanbod van de cursussen op de eigen website van de opleider?

Het scholingsregister dient alle scholingsactiviteiten te bevatten. Alleen scholingsactiviteiten die zijn opgenomen in het register komen in aanmerking voor de Subsidieregeling STAP-budget. Een handleiding voor registeren is beschikbaar op de RIO kennisbank.

Hoe bepaal je de subsidiabele kosten?

Kosten die aan het volgen van scholing gerelateerd zijn, kunnen door de opleider in rekening worden gebracht. Wat niet subsidiabel is, zijn overige kosten die verband houden met scholing. In het scholingsregister STAP kunnen zowel de catalogusprijs als het subsidiabele deel vermeld worden. De opleider geeft zelf door wat de subsidiabele kosten van een scholingsactiviteit zijn.

Wel subsidiabel  Niet-subsidiabel
Les-, cursus- of collegegeld
Examengeld
Verplichte leer- of beschermingsmiddelen
Studiemateriaal voor zelfstudie
Kosten voor de leslocatie (mits redelijk geprijsd en enkel geldend voor de
locatie van de scholingsactiviteit)
Elektronische apparatuur
Catering
Extra lesboeken of studiemateriaal

Hoe moet het aanbod ingevoerd worden wanneer de startdatum 365 dagen per jaar is? (bijv. online aanbod)

Scholingsactiviteiten dienen te worden van een instroommoment of -periode.
Het instroommoment is een vaste datum (bijvoorbeeld 1 september 2022). Bij de instroomperiode kunnen onderwijsvolgers instromen op een willekeurige datum binnen de opgegeven instroomperiode (denk bijvoorbeeld aan een online opleiding waarbij op meerdere momenten ingestapt kan worden).

STAP portaal

STAP aanmeldingsbewijs

Waar moet het STAP-aanmeldingsbewijs aan voldoen?

De (technische) specificaties voor het STAP-aanmeldingsbewijs staan vermeld op www.stapvooropleiders.nl/stap-aanmeldingsbewijs/

Wat doet de deelnemer met het STAP aanmeldingsbewijs?

De student logt in met DigiD op het STAP-burgerpotaal en start de aanvraag. Daar moet de student het STAP-aanmeldingsbewijs in PDF uploaden. Zie ook het stappenplan voor deelnemers.

Kan een individu ook (bij) meerdere (opleiders een) aanmeldingsbewijs opvragen?

Het is voor een individu mogelijk om bij meerdere opleiders een STAP-aanmeldingsbewijs op te vragen. Het is aan de opleider om hierover afspraken te maken met het individu.

Mijn scholingsactiviteit is na het moment van aanvraag gewijzigd van startdatum en/of einddatum en/of locatie. Wat moet ik doen?

Voor het UWV zijn de gegevens op het STAP-aanmeldingsbewijs leidend. Tussentijds is het mogelijk dat de deelnemer mutaties doorgeeft aan het UWV. UWV vraagt de burger altijd of mutaties zijn afgestemd met de opleider.

Let op! Als de opleider voor ieder startmoment en/of locatie een eigen scholingsactiviteit heeft ingericht (met een eigende code) kan dat in de praktijk betekenen dat de deelnemer een ‘andere’ scholingsactiviteit volgt. Het UWV registreert op basis van het code waarop de zich burger heeft aangemeld. Het bewijs van deelname dient dus ook te matchen met die code. In dit geval zal in ieder geval sprake moeten zijn van dezelfde naam van de scholingsactiviteit.

Wat is een vooraanmelding?

Het aanvraagproces kan voor studenten worden vereenvoudigd. U kunt daaraan bijdragen door vooraanmeldgegevens aan UWV te verstrekken. Daardoor hoeft de student enkel na het inloggen met DigiD het studentnummer in te voeren en het STAP-aanmeldingsbewijs te uploaden. Dat is voor de student makkelijk en voorkomt fouten.

Zie ook: https://www.stapvooropleiders.nl/vooraanmeldingen/ 

Aanvraag door deelnemer

Wordt er ook gecontroleerd of de opleiding bijdraagt aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt voor de betreffende aanvrager?

Het UWV controleert niet of de scholingsactiviteit voor de specifieke deelnemer relevant is. Daarover ligt de regie bij de deelnemer.

Gegeven de doelstelling van STAP wordt alleen scholing gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie gefinancierd. Het ROA heeft daarom in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), een afbakeningskader ontwikkeld om de arbeidsmarktgerichtheid van niet OCW-erkende scholing te toetsen.

 

Moet de opleider tot 4 weken wachten met het aanbieden van scholing?

De formele termijn tussen aanvraag en aanvang is vier weken, zodat het UWV een redelijke verwerkingstermijn heeft mocht dat nodig zijn. Zodra de deelnemer (en de opleider) beschikt over een toekenning is het recht op STAP-subsidie toegekend. In principe zou de scholing dan al van start kunnen gaan, die afweging is aan de opleider.

Kan een deelnemer meerdere aanvragen doen?

Een deelnemer kan meerdere aanvragen doen. De deelnemer kan echter slechts één keer per kalenderjaar het STAP budget toegekend krijgen.

Bewijs van deelname

Waar moet het bewijs van deelname aan voldoen?

Als uw student een STAP-gesubsidieerde scholing heeft gevolgd, dan moet u UWV informeren over het resultaat daarvan. Dit resultaat kan succesvol zijn (bijv. er is een certificaat behaald, er was sprake van 80% aanwezigheid of er een toets is gedaan) of niet succesvol (bijv. de student heeft niet/beperkt deelgenomen of de opleiding is niet doorgegaan omdat er een te beperkt aantal deelnemers waren). Zie ook: https://www.stapvooropleiders.nl/bewijs-deelname/ voor de specificaties.

Wat is een 'bewijs van deelname' bij online trainingen?

De scholing is afgerond indien de subsidieontvanger de scholing heeft voltooid met een diploma of certificaat, een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80% heeft behaald, De opleider vermeldt op het bewijs van deelname een aanwezigheids- of deelnemingspercentage, of de scholing is afgerond met een diploma of certificaat. De opleider kan hier zelf invulling aan geven.

Uit dit bewijs van deelname moet blijken op basis van welke van de hierboven genoemde gronden het bewijs van deelname is afgegeven. Ook als na afronding van de scholingsactiviteit niet aan een van de genoemde gronden wordt voldaan, dan dient dit te worden vermeld op het bewijs van deelname.

Is aanwezigheid voldoende voor het bewijs van deelname? Of moet er een examen afgenomen zijn of een certificaat uitgedeeld?

De scholing is afgerond indien de subsidieontvanger de scholing heeft voltooid met een diploma of certificaat, een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80% heeft behaald. De opleider vermeldt op het bewijs van deelname een aanwezigheids- of deelnemingspercentage, of de scholing is afgerond met een diploma of certificaat. Ter verduidelijking, wanneer een scholing is afgerond met een certificaat, is het niet nodig om ook een aanwezigheidspercentage te vermelden.

Uit dit bewijs van deelname moet blijken op basis van welke van de hierboven genoemde gronden het bewijs van deelname is afgegeven. Ook als na afronding van de scholingsactiviteit niet aan een van de genoemde gronden wordt voldaan, dan dient dit te worden vermeld op het bewijs van deelname.

Wat als de student heeft besloten tussentijds te stoppen?

Vooraf is bekend onder welke voorwaarde de scholing succesvol kan worden afgerond. Als de deelnemers tussentijds stopt, en niet aan de voorwaarde voldoet, zal het bewijs van deelname dit feit vermelde. De opleider koppelt aan het UWV terug dat de opleiding niet succesvol is afgerond door een oorzaak aan de zijde van de burger.

Dit heeft geen verder effect voor de opleider. Het door UWV verstrekte voorschot hoeft niet te worden terugbetaald door de opleider als de oorzaak aan de zijde van de burger heeft gelegen.

Wanneer dien het bewijs van deelname uiterlijk verstrekt te worden?

De regeling STAP-budget schrijft voor dat u hiervoor een Bewijs van deelname binnen 3 maanden na het einde van de scholing aan UWV verstrekt. Het UWV rekent vanaf de einddatum die is opgegeven bij de aanvraag en is opgenomen in het STAP-aanmeldingsbewijs.

Overig

Wijzigingen door opleider

Mijn scholingsactiviteit is na het moment van aanvraag gewijzigd van startdatum en/of einddatum en/of locatie?

Voor het UWV zijn de gegevens op het STAP-aanmeldingsbewijs leidend. Tussentijds is het mogelijk dat de deelnemer mutaties doorgeeft aan het UWV. UWV vraagt de burger altijd of mutaties zijn afgestemd met de opleider.

 

Let op, als de opleider voor ieder startmoment en/of locatie een eigen scholingsactiviteit heeft ingericht (met een eigende code) kan dat in de praktijk betekenen dat de deelnemer een ‘andere’ scholingsactiviteit volgt. Het UWV registreert op basis van het code waarop de zich burger heeft aangemeld. Het bewijs van deelname dient dus ook te matchen met die code. In dit geval zal in ieder geval sprake moeten zijn van dezelfde naam van de scholingsactiviteit.

Mijn scholingsactiviteit is tussen moment van aanvraag en start opleiding geannuleerd?

De opleider geeft de annulering tijdig door aan het UWV. De inkoop order wordt geannuleerd er volgt geen facturatie. In het geval de order en factuur al is verstrekt en de subsidie al is voorgeschoten, stort de opleider de subsidie terug aan het UWV.

Wanneer een opleiding wegens te weinig deelnemers niet kan starten en ook niet start binnen 6 maanden. Wordt dat geld (die €1000,-) dan weer vrijgegeven aan cursist om later nog te kunnen gebruiken?

Wanneer de scholingsactiviteit geen doorgang vindt wordt dit teruggekoppeld aan het UWV. De scholing telt als niet succesvol waarbij de oorzaak in bovengenoemd geval bij de opleider ligt. De toekenning voor de cursist vervalt. Deze persoon dient voor een volgende scholingsactiviteit een nieuwe aanvraag te doen. De toekenning is immers gekoppeld aan een specifieke scholingsactiviteit. Het bedrag schuift naar een volgende tijdvak in het lopende kalenderjaar.

Wijzigingen door deelnemer

Kan de deelnemer ná toekenning wijzigen van startdatum en/of einddatum en/of locatie?

Ja. Indien het een wijziging betreft van een scholing waarvoor aan de burger al een STAP-subsidie is toegekend, dan dient de burger deze wijziging door te geven via het burgerportaal van UWV of telefonisch door te bellen naar het UWV.

Een wijziging heeft in principe geen administratieve gevolgen voor de inkooporder van de opleider. Eventueel heeft het gevolgen voor de uiteindelijke datum waarop de opleider moet voorzien in het Bewijs van Deelname.

Wat als de deelnemer ná toekenning en vóór de startdatum van de opleiding annuleert?

Wanneer een deelnemer voor aanvang annuleert heeft de opleider geen recht meer op het STAP-budget. De opleider geeft de annulering tijdig door aan het UWV. De inkoop order wordt geannuleerd er volgt geen facturatie. In het geval de order en factuur al is verstrekt en de subsidie al is voorgeschoten, stort de opleider de subsidie terug aan het UWV.

De Algemene Voorwaarden Consumenten zijn van toepassing. Hierin zijn ook annuleringsvoorwaarden opgenomen. Wijs deelnemers op hun rechten en plichten, in het bijzonder bij scholing die mét het STAP-budget zonder kosten voor de deelnemer kunnen worden aangeboden. Bij annulering zijn de annuleringskosten voor rekening van de deelnemer.

 

Wat als de deelnemer ná de startdatum de opleiding annuleert?

Het recht op STAP-budget vervalt niet bij tussentijds annuleren door de burger (oftwel na de start, maar voor het bereiken van de opgegeven einddatum). Bij het afronden geeft de opleider in het bewijs van deelname aan dat de scholing niet succesvol is afgerond met als oorzaak de burger.

Daarnaast kan het zijn dat er in de algemene voorwaarden van de opleider is opgenomen dat er recht is op teruggave van (een deel) het betaalde bedrag. Daar waar het hier de STAP-subsidie betreft, wordt het deel waar recht op is te allen tijde terugbetaald aan UWV. Dit om te voorkomen dat er een verdienmodel voor de burger ontstaat.

Hebt u vragen over: het STAP-aanmeldingsbewijs, het Bewijs van Deelname of de Financiële aansluiting?

Dan kunt u bellen met UWV via 088 – 898 22 02. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Wilt u meer weten over: De toelating van opleiders en het registreren van scholingsaanbod in het STAP-scholingsregister van DUO

Dan kunt u bellen naar DUO via 050-599 7738, optie 3. De helpdesk is elke dag bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur. U kunt ook mailen naar stapscholingsregister@duo.nl

Hebt u vragen over: de erkenning  van de NRTO of algemene vragen over de STAP-regeling. Dan kunt u mailen naar stap@nrto.nl  of bel ons op 030-2041145.