Veelgestelde vragen over het STAP-budget

Algemeen over de Regeling

Wie vallen onder de doelgroep van ‘iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt’ ?

De aanvullende regels zijn genoemd in artikel 5 van de subsidieregeling Volledigheidshalve neem ik de toelichting van dit artikel hier over:

De subsidieaanvrager heeft een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Van een band met de Nederlandse arbeidsmarkt is sprake indien is voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

 • De subsidieaanvrager is ten tijde van de aanvraag achttien jaar of ouder en heeft de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene ouderdomswet, nog niet bereikt;
 • De subsidieaanvrager is een burger van de Unie of een familielid van een burger van de Unie als bedoeld in Richtlijn 2004/38/EG15; én

De subsidieaanvrager is de afgelopen twee jaar gedurende ten minste zes maanden verzekerd voor de volksverzekeringen en kan daarmee aantonen een band te hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt. Ten behoeve van de uitvoerbaarheid en de rechtszekerheid zal de uitvoerder bij de beoordeling van dit criterium voor twee jaar terugkijken. Bij de beoordeling van de aanvraag zal de uitvoerder beoordelen of de subsidieaanvrager in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voorafgaand aan het aanvraagtijdvak waarin het STAP-budget wordt aangevraagd gedurende ten minste zes maanden verzekerd is geweest voor de volksverzekeringen in Nederland.

Waar kunnen deelnemers een aanvraag indienen?

Het UWV richt hiervoor een STAP-portaal in. Het voorportaal zal medio februari beschikbaar zijn, en vanaf 1 maart is aanvragen mogelijk. Via www.uwv.nl/stap wordt de deelnemer verder gewezen.

Wanneer is het STAP-budget door mensen aan te vragen?

Het aanvraagloket voor het STAP-budget opent per 1 maart 2022. De aanvraagperiode van 4 weken meegerekend betekent dit concreet dat scholingsactiviteiten met financiering vanuit het STAP-budget vanaf 29 maart 2022 kunnen starten.

De subsidie kan jaarlijks gedurende zes tijdvakken worden aangevraagd. Toekenning van het STAP-budget – indien aan de voorwaarden van het STAP-budget wordt voldaan – gebeurt op basis van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Hoe zijn de middelen over de aanvraagtijdvakken verdeeld?

In 2022 is sprake van een gelijke verdeling over de aanvraagtijdvakken. Monitoring zal moeten uitwijzen of in de toekomst gecorrigeerd dient te worden voor piekmomenten van inschrijvingen.

Hoe kan een aanvraag voor het STAP-budget worden ingediend?

Een aanvraag wordt door de deelnemer zelf ingediend in het STAP-portaal. Hiervoor dient de deelnemer gebruik te maken van diens DigiD. Voor mensen die minder digitiaalvaardig zijn is het mogelijk om begeleiding te vragen bij de werkpleinen van het UWV die aanwezig zijn door heel het land.

Let op, het is dus niet mogelijk dat een opleider of werkgever een aanvraag namens de deelnemer indient.

Hoe vaak kan het een deelnemer een aanvraag indienen?

Een deelnemer kan meerdereaanvragen doen, maar kan slechts één keer per kalenderjaar het STAP-budget toegekend krijgen. Let op, het is niet relevant of deelnemer het maximale subsidie budget heeft aangevraagd. Het is één toekenning per kalenderjaar.

Indien een aanvraag is afgewezen kan de indiener een andere aanvraag indienen. Aanvragen die in een tijdvak niet in behandeling kunnen worden genomen in verband met uitputting van het budget, zullen opnieuw moeten worden ingediend in een volgend tijdvak (geen wachtlijst).

Waarvoor kan een deelnemer STAP-subsidie aanvragen?

Een persoon kan alleen een aanvraag indienen voor scholingsactiviteiten die zijn opgenomen in het STAP scholingsregister. Een persoon kan slechts één toekenning krijgen op basis van één scholingsactiviteit. Het is dus niet mogelijk over verschillende scholingsactiviteiten te combineren tot het maximale subsidiabele bedrag.

Kan een deelnemer STAP aanvragen voor een meerjarige scholingsactiviteit?

Meerjarige opleidingen worden op dit moment nog niet (volledig) ondersteund door STAP-budget. In 2022 ondersteunt het UWV vooralsnog alleen meerjarige opleidingen die nog moeten aanvangen bij aanvraag. Indien een student in 2022 een meerjarige opleiding start kan hij in 2023 – vooralsnog – geen STAP aanvragen aangezien de redenatie dan gevolgd wordt dat de opleiding reeds gestart is.

Wanneer ieder opleidingsjaar afzonderlijk is geregistreerd als scholingsactiviteit, dan kan ieder jaar voor een ander opleidingsjaar een aanvraag worden ingediend. De deelnemer heeft echter geen garanties voor toekenning.

Het is het voornemen om meerjarige opleidingen zodanig te kunnen ondersteunen dat ook voor ieder opleidingsjaar een STAP-budget verstrekt kan worden. Hiervoor zijn aanpassingen nodig bij DUO in het STAP-scholingsregister en bij UWV die op dit moment nog niet doorgevoerd kunnen worden.

Als de scholingsactiviteit meer kost dan € 1.000, is dan in 2022 al een bijdrage van een werkgever toegestaan/mogelijk?

Cofinanciering vanuit de werkgever is mogelijk. De aanvrager kan alleen een subsidie aanvragen voor de kosten die niet reeds door derden worden gefinancierd. Dit wordt ondervangen met een meldingsplicht voor de deelnemer.

Let op, het UWV is alleen verantwoordelijk voor het uitkeren van het STAP-budget. U bent zelf verantwoordelijk voor het factureren van de overige kosten aan de deelnemer en/of werkgever.

Welke kosten zijn subsidiabel voor STAP-budget?

Kosten die aan het volgen van scholing gerelateerd zijn, kunnen door de opleider in rekening worden gebracht. Wat niet subsidiabel is, zijn overige kosten die verband houden met scholing. In het scholingsregister STAP kunnen zowel de catalogusprijs als het subsidiabele deel vermeld worden. De opleider geeft zelf door wat de subsidiabele kosten van een scholingsactiviteit zijn.

Wel subsidiabel  Niet-subsidiabel
Les-, cursus- of collegegeld
Examengeld
Verplichte leer- of beschermingsmiddelen
Studiemateriaal voor zelfstudie
Elektronische apparatuur
Catering
Extra lesboeken of studiemateriaal

Hoelang zal de regeling open staan?

De infrastructuur die wordt aangelegd t.b.v. de Subsidieregeling STAP-budget wordt beoogd om duurzaam te zijn. De verwachting is dan ook dat de regeling een lange looptijd zal hebben.

Wanneer wordt de burger geïnformeerd over het STAP-budget?

Het UWV heeft een webpagina voor particulieren: www.uwv.nl/stap. Daarnaast zal een campagne van start gaan in het eerste kwartaal van 2022

Moet de opleider controleren of de deelnemer in aanmerking komt voor STAP?

Neen. De opleiders is alleen verantwoordelijk voor het registeren van de scholingsactiviteiten, het verstrekken van een STAP-aanmeldingsbewijs, en eventueel een bewijs van deelname. Het UWV controleert of een aanvrager in aanmerking komt voor STAP.

 

STAP scholingsregister

Toegang tot STAP scholingsregister

Hoe krijg ik toegang tot het STAP scholingsregister?
Om in het STAP scholingsregister – ook wel RIO portaal –  uw scholingsactiviteiten vast te kunnen leggen, heeft u toegang tot MijnDUO nodig en de RIO beheerdersrollen en eHerkenning op niveau 3. Voordat u de gegevens in RIO kunt vullen, moet u beschikken over de benodigde beheer- en gebruikersrollen in MijnDUO. Deze vraagt u aan met het formulier Toegang MijnDUO. (zie ook: de RIO kennisbank)
 
Let op! Een erkennende organisatie – zoals de NRTO – moet u hebben opgevoerd. Pas daarna kunt u een aanvraag voor MijnDUO indienen.
Let op! Alle opleiders hebben toegang nodig tot MijnDUO, ook als u aanbod opvoert via EDU-DEX.
Kan je deelnemen met meerdere organisaties?

Het KvK nummer van opleiders wordt gebruikt als unieke identificatie van de rechtspersoon die uitvoeringsverantwoordelijk is voor de levering van de STAP erkende scholing. U kunt meerdere KvK nummers laten opnemen in het scholingsregister.

Geldt dit ook voor overheidserkende onderwijsaanbieder?

Binnen uw organisatie heeft de beheerder al toegang tot Mijn DUO. Hij heeft ook de juiste rollen. Wilt u ook cursussen of opleidingsonderdelen toevoegen als scholingsactiviteiten, dan moet u de rol Beheerder RIO opleidingseenheid aanvragen. Zie: https://www.stapvooropleiders.nl/aanbod-registreren/

Registreren van scholingsaanbod

Welke opleidingen komen in aanmerking voor de subsidieregeling?

Gegeven de doelstelling van STAP wordt alleen scholing gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie gefinancierd door het STAPbudget. Het ROA heeft daarom in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), een afbakeningskader ontwikkeld om de arbeidsmarktgerichtheid van niet OCW-erkende scholing te toetsen.
Zie het afwegingskader.

Moet opleider iedere afzonderlijke cursus in het RIO plaatsen, of volstaat bijvoorbeeld een link met het aanbod van de cursussen op de eigen website van de opleider?

Het scholingsregister dient alle scholingsactiviteiten te bevatten. Alleen scholingsactiviteiten die zijn opgenomen in het register komen in aanmerking voor de Subsidieregeling STAP-budget. Een handleiding voor registeren is beschikbaar op de RIO kennisbank.

Hoe bepaal je de subsidiabele kosten?

Subsidiabele kosten zijn:

Les-, cursus-, college of examengeld, alsmede kosten van door de opleider verplicht gestelde leermiddelen of beschermingsmiddelen voor zover deze middelen direct noodzakelijk zijn voor het volgen en afronden van de scholing, mits de kosten van deze middelen in rekening worden gebracht door de opleider

Hoe moet het aanbod ingevoerd worden wanneer de startdatum 365 dagen per jaar is? (bijv. online aanbod)

Scholingsactiviteiten dienen te worden van een instroommoment of -periode.
Het instroommoment is een vaste datum (bijvoorbeeld 1 september 2022). Bij de instroomperiode kunnen onderwijsvolgers instromen op een willekeurige datum binnen de opgegeven instroomperiode (denk bijvoorbeeld aan een online opleiding waarbij op meerdere momenten ingestapt kan worden).

STAP portaal

STAP aanmeldingsbewijs

Waar moet het STAP-aanmeldingsbewijs aan voldoen?
 • Bestandformaat: PDF
 • Formaat: A4
 • Content:
  • in kop staat tekst “STAP-aanmeldingsbewijs”;
  • in body staan gegevens die noodzakelijk zijn voor de aanvraag (zie specificaties STAP-aanmeldingsbewijs);
  • in tekst is opgenomen: “Dit STAP-aanmeldingsbewijs heeft u nodig om uw STAP-subsidie aan te kunnen aanvragen bij UWV. U kunt dit doen via uwv.nl/stap
 • Te gebruiken lettertype/grootte: <ieder leesbaar type volstaat>;
 • Huisstijl/kleuren: U kunt uw eigen huisstijl gebruiken

Op de PDF van het STAP-aanmeldingsbewijs zijn minimaal de volgende gegevens opgenomen. Zie: https://www.stapvooropleiders.nl/stap-aanmeldingsbewijs/

Wat doet de deelnemer met het STAP aanmeldingsbewijs?

De student logt in met DigiD op de applicatie STAP-budget en start de aanvraag. Daar moet hij het STAP-aanmeldingsbewijs (PDF) uploaden.

Let op! deze keuze van scholing moet 1-op-1 overeenkomen met een aantal gegevens op het STAP-aanmeldingsbewijs. Dit is specifiek voor het Opleider ID en scholings Id. Locatie, startdatum en subsidiebedrag mogen afwijken t.o.v. het STAP-scholingsregister. Het subsidiebedrag mag nooit hoger zijn dan in het STAP-scholingsregister is opgenomen. Zorg er daarom voor dat de gegevens van opleider en scholing in elk geval gelijk zijn.

Kan een individu ook (bij) meerdere (opleiders een) aanmeldingsbewijs opvragen?

Het is voor een individu mogelijk om bij meerdere opleiders een STAP-aanmeldingsbewijs op te vragen. Het is aan de opleider om hierover afspraken te maken met het individu.

Mijn scholingsactiviteit is na het moment van aanvraag gewijzigd van startdatum en/of einddatum en/of locatie. Wat moet ik doen?

Voor het UWV zijn de gegevens op het STAP-aanmeldingsbewijs leidend. Tussentijds is het mogelijk dat de deelnemer mutaties doorgeeft aan het UWV. UWV vraagt de burger altijd of mutaties zijn afgestemd met de opleider.

Let op! Als de opleider voor ieder startmoment en/of locatie een eigen scholingsactiviteit heeft ingericht (met een eigende code) kan dat in de praktijk betekenen dat de deelnemer een ‘andere’ scholingsactiviteit volgt. Het UWV registreert op basis van het code waarop de zich burger heeft aangemeld. Het bewijs van deelname dient dus ook te matchen met die code. In dit geval zal in ieder geval sprake moeten zijn van dezelfde naam van de scholingsactiviteit.

Wat is een vooraanmelding?

Het aanvraagproces kan voor studenten worden vereenvoudigd. U kunt daaraan bijdragen door vooraanmeldgegevens aan UWV te verstrekken. Daardoor hoeft de student enkel na het inloggen met DigiD het studentnummer in te voeren. Dat is voor de student makkelijk en voorkomt fouten.

U kunt uw gegevens van meerdere aanmeldingen gebundeld en vooraf uploaden op het STAP-opleidersportaal. We noemen dit de ‘vooraanmelding’. De aanmeldgegevens worden dan direct getoond zodra een student STAP-budget aanvraagt via de STAP-applicatie.           

Voor toegang tot uw informatie en de mogelijkheid voor het aanleveren van het bestand logt u in met EHerkenning. U kunt dan uw CSV- of XML bestand aanleveren. Zie: https://www.stapvooropleiders.nl/stap-aanmeldingsbewijs/

Aanvraag door deelnemer

Wordt er ook gecontroleerd of de opleiding bijdraagt aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt voor de betreffende aanvrager?

Gegeven de doelstelling van STAP wordt alleen scholing gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie gefinancierd. Het ROA heeft daarom in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), een afbakeningskader ontwikkeld om de arbeidsmarktgerichtheid van niet OCW-erkende scholing te toetsen.

Het UWV controleert niet of de scholingsactiviteit voor de specifieke deelnemer relevant is. Daarover ligt de regie bij de deelnemer.

Moet de opleider tot 4 weken wachten met het aanbieden van scholing?

De formele termijn tussen aanvraag en aanvang is vier weken, zodat het UWV een redelijke verwerkingstermijn heeft mocht dat nodig zijn. Zodra de deelnemer (en de opleider) beschikt over een toekenning is het recht op STAP-subsidie toegekend. In principe zou de scholing dan al van start kunnen gaan, die afweging is aan de opleider.

Kan een deelnemer meerdere aanvragen doen?

Een deelnemer kan meerdere aanvragen doen. De deelnemer kan echter slechts één keer per kalenderjaar het STAP budget toegekend krijgen.

Bewijs van deelname

Waar moet het bewijs van deelname aan voldoen?

Als uw student een STAP-gesubsidieerde scholing heeft gevolgd, dan moet u UWV informeren over het resultaat daarvan. Dit resultaat kan succesvol zijn (bijv. er is een certificaat behaald, er was sprake van 80% aanwezigheid of er een toets is gedaan) of niet succesvol (bijv. de student heeft niet/beperkt deelgenomen of de opleiding is niet doorgegaan omdat er een te beperkt aantal deelnemers waren). Zie ook: https://www.stapvooropleiders.nl/bewijs-deelname/ voor de specificaties.

Wat is een 'bewijs van deelname' bij online trainingen?

De scholing is afgerond indien de subsidieontvanger de scholing heeft voltooid met een diploma of certificaat, een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80% heeft behaald, De opleider vermeldt op het bewijs van deelname een aanwezigheids- of deelnemingspercentage, of de scholing is afgerond met een diploma of certificaat. De opleider kan hier zelf invulling aan geven.

Uit dit bewijs van deelname moet blijken op basis van welke van de hierboven genoemde gronden het bewijs van deelname is afgegeven. Ook als na afronding van de scholingsactiviteit niet aan een van de genoemde gronden wordt voldaan, dan dient dit te worden vermeld op het bewijs van deelname.

Is aanwezigheid voldoende voor het bewijs van deelname? Of moet er een examen afgenomen zijn of een certificaat uitgedeeld?

De scholing is afgerond indien de subsidieontvanger de scholing heeft voltooid met een diploma of certificaat, een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80% heeft behaald. De opleider vermeldt op het bewijs van deelname een aanwezigheids- of deelnemingspercentage, of de scholing is afgerond met een diploma of certificaat. Ter verduidelijking, wanneer een scholing is afgerond met een certificaat, is het niet nodig om ook een aanwezigheidspercentage te vermelden.

Uit dit bewijs van deelname moet blijken op basis van welke van de hierboven genoemde gronden het bewijs van deelname is afgegeven. Ook als na afronding van de scholingsactiviteit niet aan een van de genoemde gronden wordt voldaan, dan dient dit te worden vermeld op het bewijs van deelname.

Wat als de student heeft besloten tussentijds te stoppen?

Vooraf is bekend onder welke voorwaarde de scholing succesvol kan worden afgerond. Als de deelnemers tussentijds stopt, en niet aan de voorwaarde voldoet, zal het bewijs van deelname dit feit vermelde. De opleider koppelt aan het UWV terug dat de opleiding niet succesvol is afgerond door een oorzaak aan de zijde van de burger.

Dit heeft geen verder effect voor de opleider. Het door UWV verstrekte voorschot hoeft niet te worden terugbetaald door de opleider als de oorzaak aan de zijde van de burger heeft gelegen.

Wanneer dien het bewijs van deelname uiterlijk verstrekt te worden?

De regeling STAP-budget schrijft voor dat u hiervoor een Bewijs van deelname binnen 3 maanden na het einde van de scholing aan UWV verstrekt. Het UWV rekent vanaf de einddatum die is opgegeven bij de aanvraag en is opgenomen in het STAP-aanmeldingsbewijs.

Procedure

Mijn scholingsactiviteit is na het moment van aanvraag gewijzigd van startdatum en/of einddatum en/of locatie?

Voor het UWV zijn de gegevens op het STAP-aanmeldingsbewijs leidend. Tussentijds is het mogelijk dat de deelnemer mutaties doorgeeft aan het UWV. UWV vraagt de burger altijd of mutaties zijn afgestemd met de opleider.

 

Let op, als de opleider voor ieder startmoment en/of locatie een eigen scholingsactiviteit heeft ingericht (met een eigende code) kan dat in de praktijk betekenen dat de deelnemer een ‘andere’ scholingsactiviteit volgt. Het UWV registreert op basis van het code waarop de zich burger heeft aangemeld. Het bewijs van deelname dient dus ook te matchen met die code. In dit geval zal in ieder geval sprake moeten zijn van dezelfde naam van de scholingsactiviteit.

Mijn scholingsactiviteit is tussen moment van aanvraag en start opleiding geannuleerd?

De opleider geeft de annulering tijdig door aan het UWV. De inkoop order wordt geannuleerd er volgt geen facturatie. In het geval de order en factuur al is verstrekt en de subsidie al is voorgeschoten, stort de opleider de subsidie terug aan het UWV.

Wanneer een opleiding wegens te weinig deelnemers niet kan starten en ook niet start binnen 6 maanden. Wordt dat geld (die €1000,-) dan weer vrijgegeven aan cursist om later nog te kunnen gebruiken?

Wanneer de scholingsactiviteit geen doorgang vindt wordt dit teruggekoppeld aan het UWV. De scholing telt als niet succesvol waarbij de oorzaak in bovengenoemd geval bij de opleider ligt. De toekenning voor de cursist vervalt. Deze persoon dient voor een volgende scholingsactiviteit een nieuwe aanvraag te doen. De toekenning is immers gekoppeld aan een specifieke scholingsactiviteit. Het bedrag schuift naar een volgende tijdvak in het lopende kalenderjaar.