Veelgestelde vragen Subsidieregeling STAP-budget

De Ministers van Sociale Zaken en de Minister van Onderwijs hebben besloten om de aanvraagtijdvakken van september en november 2023 het subsidiabele aanbod te beperken tot (onderdelen van) OCW-erkende opleidingen. Zie ook de volledige kamerbrief

In onderstaande rubrieken vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen die worden gesteld aan de NRTO. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de betreffende organisatie of met de NRTO via stap@nrto.nl.

Algemene informatie over de subsidieregeling vanuit de Rijksoverheid. Zie webpagina. Zie ook de opgestelde vragen en antwoorden.

Op www.stapvooropleiders.nl wordt u door DUO en UWV voorzien van informatie. Zij houden ook veel gestelde vragen bij.

op www.stapuwv.nl onderhoudt het UWV de meest gestelde vragen voor deelnemers.

Algemeen

Algemeen over de Regeling

Er is sprake van een band met de Nederlandse arbeidsmarkt indien de subsidieaanvrager:

 • ten tijde van de aanvraag achttien jaar of ouder is en de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt; en
 • in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van zijn aanvraag gedurende ten minste zes maanden verzekerd is geweest voor de volksverzekeringen.

Bron: Artikel 5 lid 2

Opleiding of training, niet zijnde een bedrijfsspecifieke training, die is opgenomen in het scholingsregister en die:

 1. wordt aangeboden door een opleidingsinstituut dat door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend onderwijs verzorgt en die leidt tot een diploma of certificaat, dan wel verband houdt met onderdelen van een door deze Minister vastgesteld kwalificatiedossier, vastgestelde kwalificatie of een door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie geaccrediteerde opleiding;
 2. leidt tot een door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF ingeschaalde kwalificatie, die is opgenomen in het NLQF-register;
 3. wordt gegeven door een opleidingsinstituut, een trainingsbureau of examenaanbieder die in het bezit is van het NRTO-keurmerk;
 4. leidt tot een EVC-procedure, die wordt uitgevoerd door een EVC-aanbieder;
 5. wordt gegeven door een opleider, een opleidingsinstituut of een trainingsbureau dat in het bezit is van een Cedeo-erkenning of van een door CPION positief afgesloten toets; of
 6. wordt gegeven door een opleider, een opleidingsinstituut of een trainingsbureau dat in het bezit is van een keurmerk of erkenning, anders dan bedoeld in de subonderdelen 1° tot en met 5°;

Let op de definitie van scholing zal per 1 mei 2023 wijzigen (zie wijzigingsregeling): In de begripsomschrijving van ‘scholing’ wordt ‘die is opgenomen in het scholingsregister’ vervangen door ‘die wordt gegeven volgens een vooraf vastgesteld programma, waaraan een docent is verbonden, waarbij de opgedane kennis of vaardigheden worden getoetst,’.

De definitie van scholing wordt strenger afgebakend dat het moet gaan om een vooraf vastgesteld programma, waar een docent aan verbonden is en enige vorm van toetsing is. Onder vooraf vastgesteld programma wordt verstaan dat er een curriculum is waaruit leerdoelen zijn af te leiden. Ook is het nodig dat een docent, al dan niet op oproep, beschikbaar is wanneer de deelnemer een vraag heeft. Dit maakt dat er echt sprake moet zijn van een kennisoverdracht en bijvoorbeeld congressen of lezingen zijn uitgesloten. (bron: toelichting wijzigingsregeling)

 

Elke 2 maanden start een nieuwe aanvraagperiode STAP-budget. In 2023 gaat het om de volgende periodes: 

 • 2 januari 2023 t/m 27 februari 2023 vervalt
 • 28 februari 2023 t/m 30 april 2023
 • 1 mei 2023 t/m 2 juli 2023
 • 3 juli 2023 t/m 3 september 2023
 • 4 september 2023 t/m 31 oktober 2023
 • 1 november 2023 t/m 31 december 2023

Een deelnemer kan meerdere aanvragen indienen, maar kan slechts één toekenning per kalenderjaar ontvangen. Let op, het is niet relevant of deelnemer het maximale subsidie budget heeft aangevraagd. Het is één toekenning per kalenderjaar.

Indien een aanvraag is afgewezen kan de indiener een nieuwe aanvraag indienen. Aanvragen die in een tijdvak niet in behandeling kunnen worden genomen in verband met uitputting van het budget, zullen opnieuw moeten worden ingediend in een volgend tijdvak. Let in dat geval op het STAP-aanmeldingsbewijs voldoet aan de voorwaarden voor het volgende tijdvak.

Een persoon kan alleen een aanvraag indienen voor scholingsactiviteiten die zijn opgenomen in het STAP scholingsregister. Een persoon kan slechts één toekenning krijgen op basis van één scholingsactiviteit. Het is dus niet mogelijk over verschillende scholingsactiviteiten te combineren tot het maximale subsidiabele bedrag.

Vanaf 1 juli 2023 kunnen deelnemers jaarlijks STAP-budget aanvragen voor meerjarige (door OCW-erkende) scholingen.

Het gaat om het jaarlijks mogen aanvragen van STAP-budget waarbij de kans op toekenning even groot is als bij alle andere mensen die STAP-budget aanvragen. Het gaat hierbij niet om het verkrijgen van een voorrangsrecht op STAP-budget voor de opvolgende jaren. De burger zal verder aan de voorwaarden STAP moeten voldoen om in aanmerking te komen voor STAP-budget

Daarbij aandacht voor de uiterlijke startdatum van het opleidingsjaar: dit is, in tegenstelling tot de initiële teksten bij de eerste regeling, gelijk aan andere vormen van scholing, namelijk: uiterlijk 3 maanden na afloop van het tijdvak. Meer informatie over meerjarige scholing leest u hier.

Cofinanciering vanuit de werkgever is mogelijk. De aanvrager kan alleen een subsidie aanvragen voor de kosten die niet reeds door derden worden gefinancierd. Dit wordt ondervangen met een meldingsplicht voor de deelnemer.

Let op: het UWV is alleen verantwoordelijk voor het uitkeren van het STAP-budget. U bent zelf verantwoordelijk voor het factureren van de overige kosten aan de deelnemer en/of werkgever.

Kosten die aan het volgen van scholing gerelateerd zijn, kunnen door de opleider in rekening worden gebracht. Wat niet subsidiabel is, zijn overige kosten die verband houden met scholing. In het scholingsregister STAP kunnen zowel de catalogusprijs als het subsidiabele deel vermeld worden. De opleider geeft zelf door wat de subsidiabele kosten van een scholingsactiviteit zijn.

Wel subsidiabel  Niet-subsidiabel
Les-, cursus- of collegegeld
Examengeld
Verplichte leer- of beschermingsmiddelen
Studiemateriaal voor zelfstudie
Kosten voor de leslocatie (mits redelijk geprijsd en enkel geldend voor de
locatie van de scholingsactiviteit)
Elektronische apparatuur
Catering
Extra lesboeken of studiemateriaal

Neen. De opleiders is alleen verantwoordelijk voor het registeren van de scholingsactiviteiten en het verstrekken van een STAP-aanmeldingsbewijs. Het UWV controleert of een aanvrager in aanmerking komt voor STAP.

 

STAP scholingsregister

Toegang tot STAP scholingsregister

Ja. Het KvK nummer van opleiders wordt gebruikt als unieke identificatie van de rechtspersoon die uitvoeringsverantwoordelijk is voor de levering van de STAP erkende scholing. U kunt meerdere KvK nummers laten opnemen in het scholingsregister.

Ja. Uw aanbod staat niet automatisch in het STAP-scholingsregister. Wilt u ook cursussen of opleidingsonderdelen toevoegen als scholingsactiviteiten, dan moet u de rol Beheerder RIO opleidingseenheid aanvragen. Zie: https://www.stapvooropleiders.nl/aanbod-registreren/

Het is niet mogelijk om een overheidserkenning in het hoger onderwijs te verkrijgen voor de beëindiging van de STAP-regeling per 1 januari 2024.

We achten het ook niet realistisch om een overheidserkenning in het middelbaar beroepsonderwijs te verkrijgen voor de opening van het laatste tijdvak in 2023. Daarmee raden we u af om puur en alleen voor de subsidiereling STAP-budget een diploma-erkenning aan te vragen.

Mocht u – los van de subsidieregeling – overwegen om een overheidserkende aanbieder te worden, dan kunt u contact opnemen met onze beleidsmedewerkers mbo en ho via info@nrto.nl

Registreren van scholingsaanbod

In het mbo gaat het om:
(-) opleidingen waarvoor een diploma-erkenning is afgegeven door het ministerie van OCW,
(-) de keuzedelen 
(-) de onderdelen van mbo-opleidingen die leiden tot een certificaat.
(-) Daarnaast kunnen in het kader van STAP ook andere onderdelen van mbo-opleidingen voor STAP in aanmerking worden gebracht.

In het hoger onderwijs gaat het om:
(-) opleidingen die zijn geaccrediteerd door de NVAO (AD’s, bachelors en masters).
(-) In het kader van STAP kunnen ook onderdelen van deze geaccrediteerde opleidingen voor STAP in aanmerking worden gebracht.

Bijgewerkt n.a.v. kamerbrief 6 juli 2023

Het scholingsregister dient alle scholingsactiviteiten te bevatten. Alleen scholingsactiviteiten die zijn opgenomen in het register komen in aanmerking voor de Subsidieregeling STAP-budget. Een handleiding voor registeren is beschikbaar op de RIO kennisbank.

Kosten die aan het volgen van scholing gerelateerd zijn, kunnen door de opleider in rekening worden gebracht. Wat niet subsidiabel is, zijn overige kosten die verband houden met scholing. In het scholingsregister STAP kunnen zowel de catalogusprijs als het subsidiabele deel vermeld worden. De opleider geeft zelf door wat de subsidiabele kosten van een scholingsactiviteit zijn.

Wel subsidiabel  Niet-subsidiabel
Les-, cursus- of collegegeld
Examengeld
Verplichte leer- of beschermingsmiddelen
Studiemateriaal voor zelfstudie
Kosten voor de leslocatie (mits redelijk geprijsd en enkel geldend voor de
locatie van de scholingsactiviteit)
Elektronische apparatuur
Catering
Extra lesboeken of studiemateriaal

STAP portaal

STAP aanmeldingsbewijs

De (technische) specificaties voor het STAP-aanmeldingsbewijs staan vermeld op www.stapvooropleiders.nl/stap-aanmeldingsbewijs/

De student logt in met DigiD op het STAP-burgerpotaal en start de aanvraag. Daar moet de student het STAP-aanmeldingsbewijs in PDF uploaden. Zie ook het stappenplan voor deelnemers.

Het is voor een individu mogelijk om bij meerdere opleiders een STAP-aanmeldingsbewijs op te vragen. Het is aan de opleider om hierover afspraken te maken met het individu.

Voor het UWV zijn de gegevens op het STAP-aanmeldingsbewijs leidend. Tussentijds is het mogelijk dat de deelnemer mutaties doorgeeft aan het UWV. UWV vraagt de burger altijd of mutaties zijn afgestemd met de opleider.

Let op! Als de opleider voor ieder startmoment en/of locatie een eigen scholingsactiviteit heeft ingericht (met een eigende code) kan dat in de praktijk betekenen dat de deelnemer een ‘andere’ scholingsactiviteit volgt. Het UWV registreert op basis van het code waarop de zich burger heeft aangemeld. Het bewijs van deelname dient dus ook te matchen met die code. In dit geval zal in ieder geval sprake moeten zijn van dezelfde naam van de scholingsactiviteit.

Het aanvraagproces kan voor studenten worden vereenvoudigd. U kunt daaraan bijdragen door vooraanmeldgegevens aan UWV te verstrekken. Daardoor hoeft de student enkel na het inloggen met DigiD het studentnummer in te voeren en het STAP-aanmeldingsbewijs te uploaden. Dat is voor de student makkelijk en voorkomt fouten.

Zie ook: https://www.stapvooropleiders.nl/vooraanmeldingen/ 

Aanvraag door deelnemer

Het UWV controleert niet of de scholingsactiviteit voor de specifieke deelnemer relevant is. Daarover ligt de regie bij de deelnemer.

Gegeven de doelstelling van STAP wordt alleen scholing gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie gefinancierd. Het ROA heeft daarom in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), een afbakeningskader ontwikkeld om de arbeidsmarktgerichtheid van niet OCW-erkende scholing te toetsen.

 

De formele termijn tussen aanvraag en aanvang is minimaal vier weken, zodat het STAP-budget kan zijn toegekend voordat de scholing aanvangt. Zodra de deelnemer (en de opleider) beschikt over een toekenning is het recht op STAP-subsidie toegekend voor de aangevraagde scholingsactiviteit met bijbehorende startdatum. Al het onderwijs dat de opleider voor de startdatum organiseert is voor het risico van de opleider.

Gewijzigd 13-03-2023

Een deelnemer kan meerdere aanvragen doen. De deelnemer kan echter slechts één keer per kalenderjaar het STAP budget toegekend krijgen.

Bewijs van deelname

Als uw student een STAP-gesubsidieerde scholing heeft gevolgd, dan moet u UWV informeren over het resultaat daarvan. Dit resultaat kan succesvol zijn (bijv. er is een certificaat behaald, er was sprake van 80% aanwezigheid of er een toets is gedaan) of niet succesvol (bijv. de student heeft niet/beperkt deelgenomen of de opleiding is niet doorgegaan omdat er een te beperkt aantal deelnemers waren). Zie ook: https://www.stapvooropleiders.nl/bewijs-deelname/ voor de specificaties.

De scholing is afgerond indien de subsidieontvanger de scholing heeft voltooid met een diploma of certificaat, een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80% heeft behaald, De opleider vermeldt op het bewijs van deelname een aanwezigheids- of deelnemingspercentage, of de scholing is afgerond met een diploma of certificaat. De opleider kan hier zelf invulling aan geven.

Uit dit bewijs van deelname moet blijken op basis van welke van de hierboven genoemde gronden het bewijs van deelname is afgegeven. Ook als na afronding van de scholingsactiviteit niet aan een van de genoemde gronden wordt voldaan, dan dient dit te worden vermeld op het bewijs van deelname.

De scholing is afgerond indien de subsidieontvanger de scholing heeft voltooid met een diploma of certificaat, een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80% heeft behaald. De opleider vermeldt op het bewijs van deelname een aanwezigheids- of deelnemingspercentage, of de scholing is afgerond met een diploma of certificaat. Ter verduidelijking, wanneer een scholing is afgerond met een certificaat, is het niet nodig om ook een aanwezigheidspercentage te vermelden.

Uit dit bewijs van deelname moet blijken op basis van welke van de hierboven genoemde gronden het bewijs van deelname is afgegeven. Ook als na afronding van de scholingsactiviteit niet aan een van de genoemde gronden wordt voldaan, dan dient dit te worden vermeld op het bewijs van deelname.

Vooraf is bekend onder welke voorwaarde de scholing succesvol kan worden afgerond. Als de deelnemers tussentijds stopt, en niet aan de voorwaarde voldoet, zal het bewijs van deelname dit feit vermelde. De opleider koppelt aan het UWV terug dat de opleiding niet succesvol is afgerond door een oorzaak aan de zijde van de burger.

Dit heeft geen verder effect voor de opleider. Het door UWV verstrekte voorschot hoeft niet te worden terugbetaald door de opleider als de oorzaak aan de zijde van de burger heeft gelegen.

De regeling STAP-budget schrijft voor dat u hiervoor een Bewijs van deelname binnen 3 maanden na het einde van de scholing aan UWV verstrekt. Het UWV rekent vanaf de einddatum die is opgegeven bij de aanvraag en is opgenomen in het STAP-aanmeldingsbewijs.

Overig

Algemene Voorwaarden

De annuleringsvoorwaarden (artikel 5) zijn van toepassing. Hierbij kan sprake zijn van teruggave van (een deel van) het betaalde bedrag. Daar waar het hier de STAP-subsidie betreft, wordt het deel waar recht op is te allen tijde terugbetaald aan UWV. Dit om te voorkomen dat er een verdienmodel voor de burger ontstaat.

Bij het annuleren (student start niet met de scholing) vervalt het recht op het STAP-budget. Het kan zijn dan conform de annuleringsvoorwaarden de deelnemer annuleringskosten is verschuldigd. Deze kosten dienen op de deelnemer verhaald te worden. Het is van belang dat de deelnemer hier correct over is/wordt geïnformeerd.

NRTO-leden mogen standaard of in individuele gevallen ten gunste van u afwijken van de percentages in de algemene voorwaarden.

Annuleren voor aanvang

(recht op subsidie vervalt)

Wanneer de deelnemer de activiteit vóór aanvang annuleert vervalt het recht op de subsidie. In het geval de opleider de subsidie al wel heeft ontvangen dient deze te worden terugbetaald. We benadrukken dat de deelnemer is gebonden aan de Algemene Voorwaarden van de opleider.

Annuleren door opleider

(recht op subsidie vervalt)

Wanneer de opleider er voor kiest (of door overmacht) om een activiteit geen doorgang te laten vinden vervalt het recht op de subsidie. U dient het voorschot van het STAP-budget dan terug te betalen, mits u het voorschot hebt ontvangen.

Daarnaast kan dit gevolgen hebben voor uw toekomstige deelname aan de regeling. Het UWV behoud het recht om opleiders die verwijtbaar hebben gehandeld te verwijderen uit het register tot en met 5 kalenderjaren in de toekomst.

Tussentijds beëindigen door deelnemer

(recht op subsidie voor opleider)

De algemene voorwaarden zijn van toepassing. De opleider behoudt het recht op het STAP-budget bij tussentijds beëindigen door toedoen van de deelnemer.

Wijzigingen door opleider

Voor het UWV zijn de gegevens op het STAP-aanmeldingsbewijs leidend. Tussentijds is het mogelijk dat de deelnemer mutaties doorgeeft aan het UWV. UWV vraagt de burger altijd of mutaties zijn afgestemd met de opleider.

Let op, in beginsel is het niet mogelijk om te wijzigingen van scholingsactiviteit (lees: opleiding) ná toekenning. Als de opleider voor ieder startmoment en/of locatie een eigen scholingsactiviteit heeft ingericht (met een eigende code) kan dat in de praktijk betekenen dat de deelnemer een ‘andere’ scholingsactiviteit volgt. Het UWV registreert op basis van het code waarop de zich burger heeft aangemeld. Het bewijs van deelname dient dus ook te matchen met die code. In dit geval zal in ieder geval sprake moeten zijn van dezelfde naam van de scholingsactiviteit.

De opleider geeft de annulering tijdig door aan het UWV. De inkoop order wordt geannuleerd er volgt geen facturatie. In het geval de order en factuur al is verstrekt en de subsidie al is voorgeschoten, stort de opleider de subsidie terug aan het UWV.

Wanneer de scholingsactiviteit geen doorgang vindt wordt dit teruggekoppeld aan het UWV. De scholing telt als niet succesvol waarbij de oorzaak in bovengenoemd geval bij de opleider ligt. De toekenning voor de deelnemer vervalt. De deelnemer behoudt het recht op een nieuwe toekenning dat kalenderjaar.

Deze persoon dient voor een volgende scholingsactiviteit een nieuwe aanvraag te doen. De toekenning is immers gekoppeld aan een specifieke scholingsactiviteit. Het bedrag schuift naar een volgende tijdvak in het lopende kalenderjaar.

Wijzigingen door deelnemer

Ja. Indien het een wijziging betreft van een scholing waarvoor aan de burger al een STAP-subsidie is toegekend, dan dient de burger deze wijziging door te geven via het burgerportaal van UWV of telefonisch door te bellen naar het UWV.

Een wijziging heeft in principe geen administratieve gevolgen voor de inkooporder van de opleider. Eventueel heeft het gevolgen voor de uiteindelijke datum waarop de opleider moet voorzien in het Bewijs van Deelname.

Wanneer een deelnemer voor aanvang annuleert heeft de opleider geen recht meer op het STAP-budget. De opleider geeft de annulering tijdig door aan het UWV. De inkoop order wordt geannuleerd er volgt geen facturatie. In het geval de order en factuur al is verstrekt en de subsidie al is voorgeschoten, stort de opleider de subsidie terug aan het UWV.

De Algemene Voorwaarden Consumenten zijn van toepassing. Hierin zijn ook annuleringsvoorwaarden opgenomen. Wijs deelnemers op hun rechten en plichten, in het bijzonder bij scholing die mét het STAP-budget zonder kosten voor de deelnemer kunnen worden aangeboden. Bij annulering zijn de annuleringskosten voor rekening van de deelnemer.

 

We spreken van tussentijds beëindigen wanneer de deelnemer ná de start van de opleiding stopt met de opleiding.

Het recht op STAP-budget vervalt niet bij tussentijds beëindigendoor de burger (oftwel na de start, maar voor het bereiken van de opgegeven einddatum). Bij het afronden geeft de opleider in het bewijs van deelname aan dat de scholing niet succesvol is afgerond met als oorzaak de burger. De burger heeft dat kalender jaar geen recht meer op het STAP-budget.

Daarnaast kan het zijn dat er in de algemene voorwaarden van de opleider is opgenomen dat er recht is op teruggave van (een deel) het betaalde bedrag. Daar waar het hier de STAP-subsidie betreft, wordt het deel waar recht op is te allen tijde terugbetaald aan UWV. Dit om te voorkomen dat er een verdienmodel voor de burger ontstaat.

Hebt u vragen over: het STAP-aanmeldingsbewijs, het Bewijs van Deelname of de Financiële aansluiting?

Dan kunt u bellen met UWV via 088 – 898 22 02. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Wilt u meer weten over: De toelating van opleiders en het registreren van scholingsaanbod in het STAP-scholingsregister van DUO

Dan kunt u bellen naar DUO via 050-599 7738, optie 3. De helpdesk is elke dag bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur. U kunt ook mailen naar stapscholingsregister@duo.nl

Hebt u vragen over: de erkenning  van de NRTO of algemene vragen over de STAP-regeling.

Dan kunt u ons bellen op 030 267 37 78optie 3. U kunt ook mailen naar stap@nrto.nl.