Home » Algemeen » 1 januari 2026: Een nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur

1 januari 2026: Een nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur

Lang is er in Den Haag gesproken over een nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur, via de Kamerbrief Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur (29 april 2024) is nu duidelijk dat per 1 januari 2026 het Regionaal Werkcentrum (RWC) van start gaat. De NRTO is nauw betrokken geweest bij de herziening van de arbeidsmarktinfrastructuur en ziet kansen om de deelname aan Leven Lang Ontwikkelen (LLO) te verbeteren.

Hieronder leest u onze eerste reactie en bijdrage aan de kick-off webinar van 14 mei waarbij Ciel Stevens namens de groep Onderwijs (publiek en privaat) het woord voerde.

Doelstelling 

Na de tijdelijke structuur van de Regionale Mobiliteits Teams in de 35 arbeidsmarktregio’s (start tijdens COVID-19) is het nu tijd voor een structurele aanpak. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, heeft recentelijk een brief aan de Tweede Kamer hierover gestuurd. We zijn als NRTO nauw in het proces van deze herziening betrokken geweest. 

Het streven is om alle bestaande (versnipperde) dienstverlening binnen elke arbeidsmarktregio te integreren in één regionaal werkcentrum (RWC) per 1 januari 2026. De kamerbrief presenteert vier samenhangende maatregelen: 

1.           Het creëren van één regionaal loket: het Werkcentrum  

2.           Het versterken van het van-werk-naar-werk-stelsel  

3.           Het meer centraal zetten van de ondersteuningsbehoefte  

4.           Het structureel borgen van een gezamenlijke publiek-private governance.  

Eerste reactie NRTO 

De ondersteuningsbehoefte van de deelnemer centraal staat centraal, dit vinden wij als NRTO een belangrijk uitgangspunt. Het pakket aan (private) dienstverlening in de 35 regio’s moet daarom ook breed en inclusief zijn. De NRTO heeft zich in de besprekingen sterk gemaakt voor een onafhankelijke gidsfunctie in een regio als het gaat om dienstverlening en gelijkelijke mogelijkheden om het aanbod beschikbaar te laten zijn in de regio’s: de deelnemer kiest de best passende ondersteuning voor het vinden van (ander) werk. Iedere partij achter het werkcentrum dient kennis te hebben van al het beschikbare publieke en private aanbod en geeft onafhankelijk advies.  

Het is ook positief dat de NRTO de zetel in het Landelijk Beraad heeft weten te behouden en weten te verstevigen. De NRTO ijvert verder voor bemensing vanuit de private sector bij de regionale onderwijstafels en een wisselende invulling van de rol van contactschool in het Regionaal Beraad. 

Webinars met rol voor de NRTO 

Inmiddels zijn naar aanleiding van de kamerbrief ook webinars vanuit het ministerie van SZW georganiseerd. Er is een algemeen webinar en daarnaast verdiepende webinars. Bij het eerste algemene webinar op 14 mei nam NRTO-directeur Ciel Stevens deel als vertegenwoordiger van de publieke en private onderwijspartners. Ruim 700 aanwezigen keken mee. Terugkijken kan via deze link. 

In dit webinar heeft zij aantal zaken over opleiden benoemd, ondermeer: 

  • Een Leven Lang Ontwikkelen is cruciaal. Dat was het altijd al, maar in deze tijd wordt de urgentie extra gevoeld 
  • Met de arbeidsmarkttekorten en diverse maatschappelijke transities is het nodig dat mensen duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Daar is scholing een belangrijk deel van de oplossing voor 
  • Samen met publieke partijen, bieden wij alle vormen van scholing die er mogelijk zijn aan 
  • Zo’n 2, 4 miljoen mensen per jaar volgen reeds scholing in het kader van LLO. Dit aantal kan en moet omhoog 
  • Het bijeenbrengen van alle vormen van scholing creëert een win-win-situatie. Juist om de (potentiële) volwassen deelnemer maatwerk te kunnen bieden door een zo compleet en laagdrempelig aanbod te kunnen aanbieden. 
  • De beoogde arbeidsmarkttransitie bundelt alle initiatieven, reduceert complexiteit en verhoogt de broodnodige slagkracht om LLO te laten welslagen t.b.v. de maatschappelijke uitdagignen van deze tijd.  

Er vinden en hebben ook vervolg webinars plaatsgevonden voor publieke dienstverlening (15 mei), onderwijs en opleiders (16 mei eveneens met inbreng van de NRTO) en 23 mei voor werkgeversorganisaties, waarvoor aanmelden nog steeds mogelijk is via deze link. Tijdens deze verdiepende webinars is er meer tijd om in te gaan op specifieke vragen. Elk webinar is terug te kijken via de website van de Programmaraad.  

Vragen of meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met senior beleidsadviseur Bozèna van Trigt via bozenavantrigt@nrto.nl 

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies