De branchevereniging voor trainen & opleiden

SER: Betrouwbare informatievoorziening en goede dienstverlening onmisbaar bij Leven Lang Ontwikkelen

FacebookTwitterLinkedIn

De SER constateert na een ‘Inventarisatie leven lang ontwikkelen in sociale zekerheid’ dat het belangrijk is dat werkenden, werklozen en werkgevers weten waar zij terecht kunnen voor ondersteuning bij Leven Lang Ontwikkelen. Dat vraagt om een goede en betrouwbare informatievoorziening. Dit kan bijvoorbeeld via een centraal punt waar iedereen inzicht krijgt in het totale scholingsaanbod in het land, dat ook duidelijk maakt wat de ‘waarde’ is van een opleiding of cursus. Met een dergelijk overzicht kunnen ook professionals die werklozen begeleiden en potentiële werkgevers beter het gesprek aangaan met een kandidaat over een gewenste opleiding en is ook een helder investeringsplaatje te maken. De NRTO is samen met private en publieke opleiders in de regio Twente reeds een pilot gestart om het scholingsaanbod inzichtelijk te maken.

Recente wetenschappelijke inzichten leren dat er positieve effecten op langere termijn van scholing optreden. Het ruimhartig investeren in gerichte scholing zou een gunstige maatschappelijke kosten-baten rekensom kunnen opleveren. In de recent uitgebrachte studie van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de NRTO, de MBO Raad, MKB-Nederland en VNO-NCW, wordt gepleit voor een duurzame investering in menselijk kapitaal door invoering van leerrechten voor iedereen, waarbij lager opgeleiden meer leerrechten krijgen dan hoger opgeleiden, omdat zij minder aan initieel onderwijs hebben deelgenomen. SEO laat in verschillende scenario’s zien dat de investering zichzelf op langere termijn terugbetaalt. Daarnaast legt het regie bij het individu over het eigen leerproces en worden werkzoekenden niet beperkt door ontoereikend budget van gemeenten of UWV.

De SER vraagt daarbij extra aandacht voor lager en middelbaar opgeleide groepen. Het is aan te bevelen om landelijk regie te voeren om juist deze groepen, bijvoorbeeld via een publieks-campagne, goed en structureel te informeren over de noodzaak en mogelijkheden om zich een leven lang te blijven ontwikkelen.

Het briefadvies vindt u hier.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten