De branchevereniging voor trainen & opleiden

Reactie NRTO op strategische agenda hoger onderwijs:
Stimuleer de vraag, maak gebruik van het aanwezige aanbod en de bestaande infrastructuur

FacebookTwitterLinkedIn

Afgelopen maandag presenteerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de strategische agenda hoger onderwijs ‘Houdbaar voor de toekomst’. De NRTO deelt met de minister dat Nederland voor een aantal belangrijke maatschappelijke en economische uitdagingen staat. Dat betekent een uitdaging voor het hele onderwijsveld, publiek en privaat. Onbegrijpelijk vindt de NRTO dat de minister om deelname van volwassenen te stimuleren vooral het publieke aanbod wil vergroten door een andere wijze van bekostiging. Daarmee verstoort ze een markt waar het private onderwijs reeds lang en bovendien goed functioneert. Een markt die niet alleen bestaat uit private mbo en hbo scholen maar ook uit talloze opleidingsinstituten die persoonlijke vaardigheden, vakgerichte kennis en taalopleidingen aanbieden. De NRTO heet publieke aanbieders welkom als het gaat om het opleiden van volwassenen, maar wel in een gelijk speelveld.

Uiteraard kan de overheid vanuit maatschappelijk belang het volgen van onderwijs stimuleren, ook als het gaat om omscholing of bijscholing. Het STAP-budget waarbij volwassenen een voucher van € 1000, kunnen inzetten bij zowel publieke als private aanbieders van opleidingen is daar een goed voorbeeld van. Deze regeling stimuleert de student, maar verstoort de markt niet. Dit geldt tevens voor het leerrechtenscenario dat SEO in opdracht van VNO-NCW, MKB Nederland, MBO Raad en NRTO recent heeft ontwikkeld. Ook dit gaat uit van vraagfinanciering. Deze leerrechten kunnen voor iedereen zonder hbo-opleiding ook in het hbo worden ingezet, zowel voor volledige hbo-opleidingen als voor modulair onderwijs op maat. Samen met het levenlanglerenkrediet is er dan een sociaal stelsel beschikbaar voor volwassen studenten die op latere leeftijd (delen van) een bacheloropleiding willen volgen.

De minister gaf tijdens haar toespraak aan dat het Hoger onderwijsstelsel ‘piept en kraakt’ en er extra geld nodig is. Juist daarom is het onbegrijpelijk dat er nog niet veel meer gebruik wordt gemaakt van de kennis en expertise en het aanbod van private opleiders. Volgens SEO marktmonitor (2018) beslaat de private opleidersmarkt € 3,4 miljard. Als het bekostigd onderwijs dit (deels) gaat overnemen zal de onderwijsbegroting fors moeten worden verhoogd en wordt er met publiek geld geïnvesteerd in een aanbod dat er al lang is. Ondoelmatig en maatschappelijk onverantwoord. Daarentegen laat het leerechtenscenario zien dat de overheid investeringen in leerrechten dubbel en dwars terugverdient.

Ria van ’t Klooster, directeur NRTO: ‘Laten we ons richten op de vraag van de deelnemers. Maatwerk en leerrechten zijn hierin de sleutel, naast een optimale afstemming van nieuw aanbod op het reeds aanwezige aanbod van de private onderwijsmarkt. Gezamenlijk kan zo gewerkt worden aan een infrastructuur die stimuleert dat mensen gaan leren. Dat is onderwijs in dienst van de mensen en in dienst van onze samenleving en economie’.

Wilt u meer weten? Position paper hoger onderwijs 2019