De branchevereniging voor trainen & opleiden

NRTO teleurgesteld in advies Onderwijsraad:
zet het kind voorop en niet het stelsel

FacebookTwitterLinkedIn

In het vandaag verschenen advies adviseert de Onderwijsraad de minister om uitbesteding van passend onderwijs door bekostigde scholen aan particuliere scholen niet toe te staan. De NRTO is teleurgesteld in dit advies en vindt het onbegrijpelijk omdat kwetsbare leerlingen en studenten de dupe worden.

Het is al jarenlang duidelijk dat passend onderwijs niet voor alle kinderen in het bekostigd onderwijs een oplossing biedt. Dit blijkt onder andere uit het stijgend aantal thuiszitters. Wij als maatschappij moeten alles doen om deze kinderen een veilige leeromgeving te bieden, zodat ook zij hun talenten kunnen ontwikkelen en tot bloei kunnen komen.

De Onderwijsraad vindt dat iedere leerling op een publieke school passend onderwijs moet krijgen en adviseert de minister daarom af te zien van het wettelijk toestaan van uitbesteding van onderwijs van particuliere scholen. Voor de leerlingen voor wie geen passend aanbod in het publieke stelsel lijkt te zijn, is het volgens de onderwijsraad noodzakelijk een structurele oplossing binnen het publieke stelsel te organiseren. Uitbesteding aan particuliere scholen, al dan niet tijdelijk, is volgens de Onderwijsraad geen passende oplossing.

Ria van ’t Klooster (directeur NRTO): “Het is onbegrijpelijk dat de onderwijsraad dit advies geeft. Het gaat om kwetsbare kinderen, die juist begeleiding, zorg, tijd een aandacht nodig hebben. Het blijkt uit het aantal thuizitters dat het onmogelijk is al deze kinderen in het bekostigd het maatwerk te bieden waar zij om vragen. Voor een deel van deze kinderen kan het privaat onderwijs wél een oplossing bieden zo blijkt uit ervaring van de afgelopen jaren. Dat is goed voor iedereen: voor het kind in de eerste plaats zelf, de broers, zussen, de ouders, maar ook goed voor de maatschappij”. Het is triest dat de onderwijsraad ‘de regel boven het kind stelt’. Dit advies is absoluut niet in het belang van het kwetsbare kind. We hopen dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel van minister Slob steunt, dat plaatsing in het particulier onderwijs wel wettelijk mogelijk maakt en daarmee opkomt voor het belang van deze kwetsbare kinderen”.

Klik hier voor het advies van de Onderwijsraad.