De branchevereniging voor trainen & opleiden

BLOG door Jelle van Ophoven: Scholing als volwaardige arbeidsvoorwaarde, van papier naar praktijk

FacebookTwitterLinkedIn


Een mooie oproep recent van werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en de AWVN: maak training en ontwikkeling een arbeidsvoorwaarde en niet een ‘extraatje’ bovenop het salaris. Deze oproep vanuit de werkgevers past in een bredere trend, waarin er langzaam maar zeker meer aandacht en erkenning komt voor een Leven Lang Ontwikkelen. Doel is dat mensen zich blijven ontwikkelen en hun kennis up-to-date houden. In de snel veranderende en flexibele (werk)omgeving moeten ze tijdig kunnen wisselen van baan of beroep en daarvoor ook de middelen krijgen.

Als gezegd, het signaal van de werkgevers is goed. Het is ook in lijn met wat het kabinet voor ogen heeft. Zij hebben het over het realiseren van een doorbraak en een omslag naar een ‘leercultuur’, waarin doorlopende ontwikkeling bij werknemers de standaard is. Ook de SER is als ‘trekker’ voortdurend bezig het onderwerp te agenderen. Aan ambitie is er wat Leven Lang Ontwikkelen betreft bij de overheid dan ook zeker geen gebrek. Het is nu wel zaak dat mensen zelf in beweging komen. De achterliggende ideeën zijn goed, maar nu moet het ook bij werkenden gaan leven. Van papier naar praktijk, dat is momenteel de grootste slag die geslagen moet worden.

Een kort voorbeeld: de 45+ regeling, een van de regelingen waarmee het kabinet de doorbraak wil realiseren. Deze regeling stelt werkende vijfenveertigplussers in staat een subsidie aan te vragen voor ontwikkel- en loopbaanadvies. Prachtig initiatief, maar echt van de grond komt het nog niet. Zeg eens eerlijk, heeft u er al over gehoord? Redelijke kans dat het antwoord ‘nee’ is. Onbekend maakt onbemind en dat is natuurlijk zonde, zeker omdat het een mooie regeling is die werkenden aanzet tot nadenken over hun toekomstige inzetbaarheid. En toen we recent een zaal vol docenten vroegen wie wist wat er in hun Cao stond over scholingsbudget stak ook slecht een kwart zijn vinger op. Waar hebben werkenden, bijvoorbeeld op basis van hun cao, recht op? Hebben zij een leerbudget, en zo ja, hoe kan er aanspraak op worden gemaakt en wat kan ermee bekostigd worden? Een gemiddelde medewerker weet het niet. Het is niet gek dat bij veel bedrijven de leerbudgetten niet worden opgemaakt.

Het op peil houden van de inzetbaarheid vraagt tijdige investeringen van werkenden, werkgevers en overheid. Training en ontwikkeling moeten niet enkel papieren arbeidsvoorwaarden zijn, maar ook gepromoot en erkend worden. Als volwaardige arbeidsvoorwaarde moet het net zoveel bekendheid gaan genieten onder werkenden als die andere volwaardige arbeidsvoorwaarde, het salaris. Om dit te bewerkstelligen mag wat gevraagd worden van betrokkenen. Aan de overheid is het de taak om de mogelijkheden verder te kenbaar te maken, bijvoorbeeld via een grootschalige campagne en een infrastructuur waar mensen goed weten waar ze hulp en advies kunnen krijgen. Dit geldt zeker ook als het kabinet die andere regeling om mensen de eigen regie over hun ontwikkeling te geven doorzet: de leerrekening en, naar we hopen in de toekomst, de leerrechten. Daarnaast moeten werkgevers ook in de praktijk laten zien dat ze ontwikkeling daadwerkelijk een volwaardige arbeidsvoorwaarde vinden, bijvoorbeeld door het als beoordelingscriterium voor leidinggevenden op te nemen en er actief HRM-beleid hier op te voeren. Maar bovenal is het aan de werkenden zelf om de echte omslag te maken. Overheid en bedrijfsleven kunnen met netgenoemde maatregelen randvoorwaarden scheppen en zorgen voor bewustwording, maar de bal ligt uiteindelijk bij de burger zelf. Het is aan hen om kritisch te blijven nadenken over de eigen inzetbaarheid om dan vervolgens – waar nodig begeleid – verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling te nemen. Zo houden mensen zich staande in deze snel veranderende samenleving

Bronvermelding:
Werkgevers willen scholing en ontwikkelingen als vaste arbeidsvoorwaarden.

VNO-NCW Werkgevers: Maar budget persoonlijke ontwikkeling arbeidsvoorwaarde https://vno-ncw.nl/nieuws/werkgevers-budget-persoonlijke-ontwikkeling-arbeidsvoorwaarde

Oproep werkgevers maak budgetten persoonlijke ontwikkeling arbeidsvoorwaarde

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten