De branchevereniging voor trainen & opleiden

Aanleren taalvaardigheid op de werkvloer

Goede taalvaardigheid is voor mensen een belangrijke voorwaarde om optimaal te kunnen participeren in zowel de samenleving als in het bedrijfsleven. Private taalinstituten zijn als geen ander in staat effectief de taalbeheersing van professionals te bevorderen. Gericht taalonderwijs en taaltrainingen vergroten niet alleen de taalvaardigheid van een werknemer, maar ook zijn productiviteit, betrokkenheid en zelfvertrouwen.


Taalbeheersing en veilig werken

Een belangrijke rol bij veiligheidsinstructies vormt taalbeheersing. Een handig hulpmiddel hierbij is de taalmeter. Een online instrument, waarmee binnen maximaal twaalf minuten kan worden vastgesteld of iemand moeite heeft met lezen. Want het niet goed kunnen lezen is één van de oorzaken van ongevallen op het werk. Veel vaker dan men denkt, kunnen werknemers geen veiligheidsinstructies of procedures lezen en begrijpen. Daarom heeft de Stichting van de Arbeid de handreiking Taal en Veiligheidsrisco’s laten ontwikkelen door TNO (Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek). Het doel van deze handreiking is het aantal bedrijfsongevallen veroorzaakt door taalproblemen aan te pakken.

Investeren in beheersen moderne vreemde talen

Bedrijven die internationaal zakendoen, doen er goed aan te investeren in taalstrategie en taalmanagement. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat ruim één op de tien bedrijven wel eens een contract is misgelopen door gebrekkige kennis van moderne vreemde talen. Als bedrijven en medewerkers investeren in taalbeheersing, kunnen ze voorkomen dat ze opdrachten missen. De kans is zelfs groot dat hierdoor de verkoopomzetten groeien.

De NRTO pakt laaggeletterdheid op de werkvloer aan

De NRTO ziet voor zichzelf en de private taalinstituten een taak bij de aanpak van laaggeletterdheid op de werkvloer. Daarom heeft de NRTO samen met dertig andere koploperbedrijven het Taalakkoord ondertekend. Private taalinstituten bieden bij taaltrainingen maatwerk en passen de nieuwste technologieën toe. Hiermee leveren ze een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van laaggeletterdheid onder werkenden.

Het Taalteam SZW heeft de uitvoering van het Taalakkoord per 1 juli 2016 over gedragen aan het Programma Leren en Werken. In de bijna 1,5 jaar dat het Taalakkoord bestaat hebben vele partijen zich bij het Taalakkoord aangesloten. Daarmee is een stevig fundament gelegd voor een nieuwe fase in het programma: een brede uitbouw. Opdat zoveel mogelijk werkgevers en branches ervan overtuigd zijn dat het werken aan taalvaardigheid een regulier onderdeel is van personeelsbeleid en ermee aan de slag gaan. Juist om die brede uitbouw mogelijk te maken. De regionale Leerwerkloketten van het programma kunnen het belang van taalvaardigheid als werknemersvaardigheid bij veel werkgevers onder de aandacht brengen. Het geven van informatie en advies over scholingsmogelijkheden (ook over taal) aan werkgevers en werknemers is al een van de taken van de Leerwerkloketten. Met de overdracht worden de bestaande werkzaamheden van de Leerwerkloketten op het gebied van taal geïntensiveerd. Daarmee zijn er meer garanties voor duurzame aandacht voor het stimuleren van werken aan de taalvaardigheid van medewerkers. U kunt met uw vragen over het taalakkoord terecht bij taalakkoord@lerenenwerken.nl of kijk op de website.

Cijfers over laaggeletterdheid

Volgens cijfers van de Stichting Lezen en Schrijven telt Nederland 1,3 miljoen Nederlanders die laaggeletterd zijn. Ruim de helft van die laaggeletterden (740.000) heeft een baan. Recent onderzoek van ECBO laat zien dat de grootste groep werkende laag- en beperkt geletterden werkzaam is in acht specifieke sectoren, waaronder de detailhandel en de dienstverlening.

De kosten van laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid leidt tot hoge kosten, zowel maatschappelijk als op bedrijfsniveau. Zo kost laaggeletterdheid de Nederlandse samenleving jaarlijks € 560 miljoen, tonen berekeningen van PwC aan. Download hier het rapport van PwC (update maart 2017)

Volgens een onderzoek (april 2017) van Stichting Lezen en Schrijven levert investeren in laaggeletterdheid een besparing van maar liefst 1 miljard euro per jaar op!


Investeren in taalvaardigheid op de werkvloer loont

Investeren in de taalvaardigheid van werkenden voorkomt niet alleen kosten. Als werknemers een taaltraining volgen, levert dat ook echt wat op. Werknemers die taalonderwijs volgen, zijn productiever. Ook groeit de betrokkenheid en het zelfvertrouwen van werknemers door taaltrainingen, illustreert onderzoek van Capgemini.

Ook de Universiteit van Maastricht kwam tot interessante inzichten over het volgen van een taaltraining in geval van onvoldoende taalvaardigheid. Uit dit onderzoek bleek dat de arbeidsproductiviteit omhoog gaat met gemiddeld €985. 20 % van de deelnemers heeft na het volgen van de taaltraining een betere arbeidsmarktpositie en ervaart 53% van de deelnemers na een taaltraining een betere psychische gezondheid (voelt zich dus beter en sterker, ook een belangrijke bepalende factor voor duurzame inzetbaarheid binnen bedrijven en op de arbeidsmarkt).

Meer informatie

br>r>