Ontbreekt hier een subsidie of financiële regeling?

Laat het ons weten via info@nrto.nl!

Arbeidsmarkt en Scholingsfonds Defensie (ASD)

ASD is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel binnen Defensie en draagt bij aan activiteiten in de sector op het gebied van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en scholingsbeleid die aanvullend zijn op wat de werkgever Defensie al doet.

Bezoek de website

TOP ▲

Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding

Op grond van het besluit kunnen bepaalde kosten, zoals voor scholing, onder voorwaarden in mindering gebracht worden op de transitievergoeding.

Het gaat dan om kosten die gemaakt worden bij het einde van het dienstverband met het oog op het vinden van een andere baan of om kosten die tijdens het dienstverband worden gemaakt voor activiteiten die tot doel hebben de inzetbaarheid van de werknemer te bevorderen.

Per 1 juli 2020 is het besluit verruimd. Sinds die datum kunnen ook kosten die de werkgever maakt voor het kunnen vervullen van een andere functie bij dezelfde werkgever in mindering worden gebracht op de transitievergoeding (in plaats van alleen kosten voor het kunnen vervullen van een andere functie bij een andere werkgever).

Bezoek de website

TOP ▲

Centrum Arbeidsmarktvraagstukken Informatie en Communicatie Technologie

Het opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT helpt ICT-organisaties en organisaties met ICT-functies bij subsidieaanvragen en subsidietrajecten voor opleidingen door expertise en zonodig door voorfinanciering van opleidingskosten.

Daarnaast stimuleert en sponsort het initiatieven die leiden tot meer werkgelegenheid en concrete plaatsingen van werknemers in ICT-functies.

Bezoek de website

TOP ▲

Colland

Colland is het samenwerkingsverband tussen fondsen en regelingen in de agrarische en groene sector bijvoorbeeld Bos en Natuur, Dierhouderij, Glastuinbouw en Hoveniers). Zij bieden tal van subsidies aan voor trainingen, opleidingen (mbo en hoger onderwijs), bbl-trajecten en taaltrainingen.

Bezoek de website

TOP ▲

Diverse subsidiemogelijkheden voor touringcarchauffeurs

Stichting Fonds Scholing en Ordening (FSO) voor het besloten busvervoer heeft diverse subsidiemogelijkheden voor touringcarchauffeurs. FSO vindt het belangrijk dat er voor de bedrijven en werknemers in de sector gedegen branchegerichte opleidingen zijn. Daarom investeert FSO in bedrijven die scholing en ontwikkeling van hun medewerkers belangrijk, vinden. Hiertoe heeft FSO meerdere subsidiemogelijkheden gecreëerd. De verschillende categorieën subsidies zijn op code 95 opleidingen en functiegerelateerde opleidingen. Daarnaast kent FSO een subsidie voor de kosten die werkgever en de nieuwe medewerker maken voor het opleiden tot/ van een touringcarchauffeur.

Subsidie voor instroomtrajecten touringcarchauffeurs;
Subsidie op functiegerelateerde opleidingen (denk bijvoorbeeld aan telefonische acquisitie, klantgericht telefoneren en handelen, een verkooptraining en talencursus);
Subsidie op code 95 opleidingen voor werkgevers;
Subsidie op code 95 opleidingen voor individuele chauffeurs.


Bezoek de website

TOP ▲

DOORZAAM

DOORZAAM is het fonds van de uitzendbranche. Zij geloven dat elke uitzendkracht vitaal, veilig, vaardig en met plezier zijn/haar werk moet kunnen (blijven) doen. En daarom bieden zij verschillende diensten aan die helpen met het ontwikkelen van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Zo bieden zij bijvoorbeeld scholingsvouchers aan.

Bezoek de website

TOP ▲

ESF + programma 2021 – 2027

Aan de invulling van de nieuwe ESF+ wordt gewerkt. Voornemen is om het ESF+ te focussen op het aan het werk helpen en het aan het werk houden van mensen (zowel werkzoekenden als werkenden) met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in de 35 arbeidsmarktregio’s. Hierbij speelt ook opleiding en LLO een rol (zeker voor onderdeel gericht op kwetsbare werkenden).

Budgetten en voorwaarden (EU verordeningen) zijn nog niet vastgesteld. Over de mogelijke invulling wordt momenteel gedacht.

 • Verwacht totaalbudget: € 414 miljoen over 7 jaar.
 • Doelgroep kwetsbare werkenden en werkzoekenden.
 • Aanvragen door arbeidsmarktregio’s O&O fondsen, gemeenten, scholen vso en pro.
 • Looptijd 2021 t/m 2027 (met uitloop naar 2030)

Bezoek de website

TOP ▲

Experiment vraagfinanciering

Is gericht op het onderzoeken of bekostiging via vouchers vraagfinanciering voor modulen van 30 ec’s (studiepunten) van hbo-opleidingen (deeltijd en duaal), die besteed kunnen worden bij zowel publiek bekostigde als private instellingen, leidt tot een aantrekkelijker en flexibeler aanbod voor (werkende) volwassenen en tot meer deelname en meer hbo-gediplomeerden.

De vouchers hebben een waarde van € 1.250 per 30 ec. Daarnaast ontvangt de instelling een diplomabonus voor iedere afgestudeerde.

Naar aanleiding van de tussenevaluatie is in het voorjaar van 2019 besloten de instroom in het experiment vraagfinanciering niet te verlengen. Studenten die voor september 2019 zijn ingestroomd kunnen hun opleiding vervolgen met vouchers tot en met 2024.

 • Doelgroep van deze regeling is: (Werkende) volwassenen.
 • Looptijd: tot en met 2024.
 • Budget € 32 miljoen.

Bezoek de website

TOP ▲

Fonds Architectenbureaus (SFA)

SFA informeert en helpt werkgevers en werknemers bij vragen over arbeidsvoorwaarden, -markt en –omstandigheden. SFA-dienstverlening is gratis voor architectenbureaus.

Bezoek de website

TOP ▲

Fonds Collectieve Belangen Kartonnage en Flexibele verpakkingen

De Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (afgekort FCB) is een paritair fonds waarbinnen vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers samenwerken.

Als een bedrijf aangesloten is bij FCB of als een individuele werknemer valt onder de CAO Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen dan is het mogelijk om een tegemoetkoming in de kosten te ontvangen voor trainingen, cursussen en opleidingen. Met deze stimuleringsregeling wil FCB een bijdrage leveren aan de vakbekwaamheid en de ontwikkeling van werknemers in de sector.

Bezoek de website

TOP ▲

Gelders Vakmanschap

Gelderland wil het tekort aan technisch personeel aanpakken. Het fonds Gelders Vakmanschap stelt dan ook vijf soorten van vouchers beschikbaar (op=op). De deelnemer kan zo zijn scholingskosten (deels) vergoed krijgen.

Bezoek de website

TOP ▲

Grafimedia Fondsen (ASF)

Het Algemeen Sociaal Fonds (ASF) behartigt sinds 1941 de sociale belangen van werknemers in de Grafimediasector en hun gezinnen. Het ASF kent onder meer 2 regelingen voor gezondheidszorg, 2 regelingen voor de arbeidsmarkt en opleidingen, een regeling voor vakorganisaties en vergoedt kosten voor in-, door- en uitstroomactiviteiten en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Bezoek de website

TOP ▲

Integratie uitkering Participatie (IUP)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van werkzoekenden volgens de Participatiewet. Gemeenten kunnen voor scholing voor hun uitkeringsgerechtigden putten uit de financiële middelen uit de Integratie uitkering Sociaal Domein.

Het gaat om een bedrag van € 180 miljoen voor begeleiding nieuwe doelgroepen en € 1.943 miljoen voor de Wsw. Structureel gaat het om € 563 miljoen voor de nieuwe doelgroepen.

 • Doelgroep van deze regeling: werkzoekenden, aangevraagd door gemeenten.
 • Looptijd: Geen einddatum, middelen voor Wsw worden afgebouwd.

TOP ▲

Lerarenbeurs

 • Enkel leraren actief in het bekostigd onderwijs kunnen een aanvraag indienen
 • Zzp’ers zijn uitgesloten
 • Enkel voor opleidingen die erkend of geaccrediteerd zijn volgens het croho, publiek en privaat

Bezoek de website

TOP ▲

Levenlangleren-krediet (lening)

Deze lening voor collegegeld of lesgeld staat open voor iedereen tot 55 jaar die geen recht (meer) heeft op reguliere studiefinanciering. Doel is het mogelijk maken om (als)nog een opleiding mbo-bol of hoger onderwijs te volgen. Deze regeling is bestemd voor het wettelijk erkend onderwijs (mbo en HBO)

Standaard kan men 4 jaar lenen. In deeltijd of bij langere nominale studieduur is dit onder voorwaarden langer. Jaarlijks kan men het betaalde college- of lesgeld lenen tot max. 5 x het wettelijk college- of lesgeld.

Bij het parlement is het wetsvoorstel Variawet Hoger Onderwijs ingediend. Dit voorziet in een verhoging van de leeftijdsgrens van het levenlanglerenkrediet die gelijk oploopt met de verhoging van de AOW-leeftijd

Lening kan worden aangevraagd door iedereen in de leeftijdscategorie 30-55 jaar:

 • 30plussers voor opleiding hoger onderwijs of mbo-bol
 • Mensen onder de 30 jaar voor deeltijd opleiding hoger onderwijs

Bezoek de website

TOP ▲

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU)

Stimuleren en faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden, met als doel eraan bij te dragen dat uiteindelijk alle werkenden hun AOW-leeftijd gezond werkend kunnen bereiken; ook degenen die zwaar werk verrichten.

De MDIEU wordt op dit moment voorbereid. Het streven is dat de regeling eind 2020 wordt gepubliceerd.

Sectorale samenwerkingsverbanden van werkgevers en werknemers.

 • Budget: € 1 miljard euro.
 • Looptijd: 2021 t/m 2025.

TOP ▲

Meerjarig integraal investerings-programma voor Duurzame inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen (MIP)

Doel is om werkend Nederland te bewegen tijdig te investeren in duurzame inzetbaarheid en leer- en ontwikkelbereidheid te stimuleren.

 • Doelgroep: werkenden en werkgevers. Aanvragen door sociale partners, samenwerkingsverbanden (o.a. sociale partners, O&O fondsen, sectoren).
 • Budget: € 10 miljoen.
 • Looptijd: vanaf 2020 structureel.

Bezoek de website

TOP ▲

Mkb route in hbo

In het mkb-actieplan is dit programma aangekondigd. Het gaat hierbij om het opzetten van werkend leren trajecten in samenwerking met VNO-NCW/ MKB-NL, die te vergelijken zijn met de BBL-trajecten.

De werkend leren trajecten kunnen worden uitgevoerd binnen duale en/of deeltijdse hbo-opleidingen. Bedrijven, hogeschool en branchevereniging werken samen aan voor mkb relevante opleidingstrajecten voor mbo geschoolde werkenden, zij-instromers en initiële studenten (met extra aandacht voor doorstroom van studenten in mbo-bbl).

In dergelijke werkend leren trajecten is de werkplek de basis en belangrijkste leeromgeving. Daaromheen wordt het ‘schoolse’ leren vormgegeven.

Doelgroep zijn werkgevers, studenten (zowel initieel als werkenden) en hbo instellingen.

Vanaf 2021 kunnen hbo instellingen gelden die worden geboden in het experiment leeruitkomsten inzetten voor een mkb route in het hbo. Daarnaast wordt voor opschaling naar budget gezocht.

Bezoek de website

TOP ▲

Nieuwe aanvraagperiode subsidie opent 1 januari 2023

Van 1 januari tot en met 28 februari 2023 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Komend jaar is er ruim 5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor laaggeletterde werknemers en ouders.

Bezoek de website

TOP ▲

NL Leert Door met inzet van scholing

Het doel van deze regeling is het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers door hun kosteloos scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid of opdrachten.

Doelgroep van deze regeling is iedereen met band met Nederlandse arbeidsmarkt. Zij kunnen kosteloos scholen bij opleiders die via deze subsidieregeling tegemoetkoming in kosten hebben aangevraagd.

Vanaf 1 september kunnen opleiders weer een aanvraag indienen. In tegenstelling tot de vorige keren gaat het deze keer niet op het moment van indienen. Deze keer worden de aanvragen vastgesteld door middel van loting, verricht door een onafhankelijke notaris. Er is € 30 miljoen beschikbaar voor het derde aanvraagtijdvlak. Met dit bedrag is er ruimte voor bijna 50 aanvragen voor het kosteloos aanbieden van trajecten behorende tot de categorieën A, B en C. Dit komt neer op meer dan 50.000 scholings- en EVC-trajecten.

Meer informatie

Officiële bekendmakingen

Bezoek de website

TOP ▲

NL Leert Door met sectoraal maatwerk

De regeling alsmede de presentatie en de factsheet kunt u hier downloaden.
Regeling
Presentatie
Factsheet

TOP ▲

OOM

OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Zij willen het vakmanschap in deze branche naar een hoger plan te tillen. Zij hebben daarvoor tal van regelingen beschikbaar.

Bezoek de website

TOP ▲

Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB)

SOBB houdt toezicht op de kwaliteit en de inhoud van het praktijkonderwijs in de particuliere beveiliging. Naast het ontwikkelen van opleidingen en het toezichthouden is SOBB ook verantwoordelijk voor scholingssubsidies.

Bezoek de website

TOP ▲

Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL)

Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) is het erkende Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van de levensmiddelenindustrie.

SOL ondersteunt bedrijven en branches. Dit doet zij door regionale samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheden te initiëren, door kennisuitwisseling te organiseren en door middel van advies.

Bezoek de website

TOP ▲

Pilots praktijkleren met de praktijkverklaring (OCW en SZW)

Deze regeling betreft kortdurende bij- en omscholing van werkzoekenden en werkenden ter verbetering van hun directe en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt via praktijkleren op maat.

Hierbij worden in de praktijk van het leerbedrijf delen (werkprocessen) uit mbo-opleidingen geleerd op basis van de mogelijkheden van de kandidaat en het bedrijf leidend tot een mbo-praktijkverklaring. Dit in aanvulling op de mogelijkheid tot het behalen van een mbo-diploma (volledige opleiding) en een mbo-certificaat (vastgesteld arbeidsmarktrelevant onderdeel van een mbo-opleiding).

Vanaf 2021 kan praktijkleren met de praktijkverklaring breed worden ingezet. Uitvoering door mbo-instellingen (in de derde leerweg).

 • Doelgroep: Werkzoekenden en werkenden voor wie het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar is.

Bezoek de website

TOP ▲

REACT-EU kwetsbare werkenden en DJI

De EU stelt € 36,5 miljoen beschikbaar voor werk en scholing voor kwetsbare werkenden in Nederland. Als NRTO keurmerkhouder heeft u een voordeel aangezien één van de eisen bij het scholingsaanbod het NRTO Keurmerk is. Scholing gericht op: basisvaardigheden, beroepsvaardigheden en EVC-procedure kunnen (onder meer) in aanmerking komen.

Bezoek de website

TOP ▲

Regeling MBO-instructeursbeurs

 • Enkel voor instructeurs aan een bekostigde opleidingen geregistreerd in het Register Instellingen en Opleidingen (RIO, dus CREBO)
 • Subsidie voor het behalen van een associate degree of een bacheloropleiding

Bezoek de website

TOP ▲

Regeling Onderwijsassistenten

 • Subsidie gaat enkel naar bekostigde instellingen
 • Zzp’ers zijn uitgesloten
 • Kan enkel worden aangevraagd door “bevoegd gezag” of een samenwerkingsverband
  • niet-geaccrediteerde instellingen zijn in de praktijk uitgesloten, tenzij ze een samenwerkingsverband aan kunnen gaan

Bezoek de website

TOP ▲

Regeling zij-instroom

 • Kan enkel worden aangevraagd door een bekostigde po-, vo-, (v)so- of mbo-instelling
 • Subsidie kan worden uitgegeven bij private opleiders

Bezoek de website

TOP ▲

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In de subsidiewijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. De Rijksdienst voert deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

Bezoek de website

TOP ▲

Roadmap Human Capital Topsectoren

De 10 Topsectoren werken in triple helix (overheid, ondernemers, onderzoekers) aan het benutten van de economische kansen van maatschappelijke uitdagingen. Inzet is op kennisontwikkeling, innovatie, internationalisering en human capital.

Voor implementatie, brede toepassing en valorisatie bij- en door (MKB)bedrijven, is het nodig dat mensen daarvoor adequaat zijn opgeleid en toegerust. Kern in de gezamenlijke roadmap is daarom het slim organiseren en verbinden van innoveren, werken en leren = learning communities. Staan aan het begin van de roadmap.

De beoogde opbrengsten tot en met 2023 zijn het realiseren van 100 extra learning communities, een kennisprogramma met kwantitatieve en kwalitatieve kennis over investeringen in human capital en transitiepaden naar kansrijke beroepen en ervoor zorgen dat human capital nadrukkelijker verbonden wordt met de innovatieprogramma’s in het missiegedreven Topsectoren en innovatiebeleid (MTIB) van het kabinet.

 • Doelgroep: Topsectoren (ondernemers, onderzoeks-instellingen en de overheid).
 • Looptijd van 2020 – 2023, tijdelijk. Budget: € 4 ton per jaar, de helft wordt vanuit EZK bekostigd.

Bezoek de website

TOP ▲

Scholing en ontwikkeling personeel in de zorg

De dienst uitvoering subsidies aan instellingen voert regelingen uit voor de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op deze pagina treft u de regelingen aan voor scholing en ontwikkeling personeel in de zorg.

Bezoek de website

TOP ▲

Scholings- en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie

De SSWT richt zich op de uitvoering van de cao afspraken op het gebied van scholing en werkgelegenheid. Zij hebben diverse subsidieregelingen beschikbaar.

Bezoek de website

TOP ▲

Scholingsalliantie Noord Nederland

Het SNN is een samenwerkingsverband in Noord-Nederland. Een overzicht van subsidies op het terrein van onderwijs kunt u vinden door op onderstaande link te klikken.

Bezoek de website

TOP ▲

Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland

Het doel van het Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland is om de beroepsbevolking blijvend inzetbaar te houden op de Maritiem technische arbeidsmarkt in Noordelijk Flevoland. Ook is het doel om de economische positie van het Maritiem Cluster Urk te versterken.

Bezoek de website

TOP ▲

Scholingsvoucher (subsidieregeling Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling)

Voor werkenden, zzp’er en werkzoekenden uit de Achterhoek die zich wil om-, her- of bijscholen in een beroep met toekomstperspectief. Scholing kan zijn: een training, een cursus, maar ook een volwaardige opleiding. De scholingsvoucher kan gebruikt worden om je te professionaliseren, om te scholen naar een kansrijk beroep of om jouw baankansen te vergroten.

Bezoek de website

TOP ▲

SIB Voucher individuele coaching

Bent u een mkb-ondernemer en heeft u geen of weinig ervaring met zakendoen op buitenlandse markten? Wilt u gaan exporteren en bent u bereid tijd en geld te investeren om echt stappen over de grens te zetten? Dan is individuele coaching iets voor u.

Bezoek de website

TOP ▲

SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

Stimulerings-regeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector. Door middel van subsidie een bijdrage leveren aan initiatieven in mkb-ondernemingen en in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen.

De regeling is 1 januari 2020 in werking getreden.

 • Doelgroep van deze regeling: MKB ondernemingen, samenwerkings-verbanden en grootbedrijven in landbouw, horeca en recreatie.
 • Budget: € 48 miljoen structureel.
 • Looptijd van deze regeling is t/m 1 januari 2025.

Bezoek de website

TOP ▲

Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken

Dit fonds is, opgebracht door werkgevers en werknemers in bloemenspeciaalzaken, worden tal van activiteiten gefinancierd die goed zijn voor de (ontwikkeling van de) branche.

Bezoek de website

TOP ▲

Sociaal fonds podiumkunsten (SFPK)

Het SFPK zet zich in om de loopbaanambities van iedereen die in de sector podiumkunsten werkzaam is zo goed mogelijk te faciliteren. Rechthebbenden kunnen financiële ondersteuning aanvragen.

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFPK) en Omscholing Dansers Nederland (ODN) zijn nauw gaan samenwerken. Sinds 1 april 2020 is er één uitvoerende organisatie die alle aanvragen, begeleiding en toekenningen afhandelt. Door de krachten te bundelen kan efficiënter gewerkt worden aan de gezamenlijke ambities voor een gezondere en duurzamere arbeidsmarkt in de podiumkunsten.

Bezoek de website

TOP ▲

SOOB Sectorinstituut Transport en Logistiek

SOOB-subsidie is beschikbaar voor opleidingen die worden uitgevoerd door opleiders met het certificaat ‘(Voorlopig) Gecertificeerd Opleiders Transport & Logistiek‘.

Bezoek de website

TOP ▲

Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ)

Kaderregeling VWS-subsidies Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) biedt algemene subsidies aan die passen binnen het beleid van VWS.

Bezoek de website

TOP ▲

Stichting Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel

De Stichting Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel financiert activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden, opleidingen en arbeidsverhoudingen binnen de houthandel.

Bezoek de website

TOP ▲

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid (TBB)

De Bouw & Infra kent drie cao’s:

 • de cao Bouw & Infra
 • en de cao BTER Bouw & Infra
 • en de cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra.

In deze cao’s zijn de collectieve arbeidsvoorwaarden en diverse zogenaamde Bedrijfstak eigen regelingen vastgelegd. De Bedrijfstak eigen regelingen worden gefinancierd vanuit drie sectorfondsen:

 • Tijdspaarfonds
 • Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
 • en Aanvullingsfonds.

Bezoek de website

TOP ▲

Stichting Sectorfonds Financiële Dienstverlening

Deze stichting heeft ten doel het bevorderen van de employability van werknemers bij werkgevers die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Banken en/of het Verbond van Verzekeraars, hetgeen onder andere geschiedt door het verhogen van de competenties en de kwalificaties van de medewerkers.

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het stimuleren van opleidingsactiviteiten in de financiële sector door hiervoor subsidie aan te vragen en binnen de daarvoor gestelde regels beschikbaar te stellen.

Bezoek de website

TOP ▲

Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf kent subsidies toe in het kader van projecten of activiteiten die binnen haar doelstellingen passen. Hiervoor gelden subsidievoorwaarden.

Bezoek de website

TOP ▲

Stichting Sociaal Fonds Samenwerkende Branches Detailhandel

Het doel van het fonds is het subsidiëren van activiteiten die zijn gericht op het in sociaal opzicht optimaal laten functioneren van de samenwerkende branches in de detailhandel.

Bezoek de website

TOP ▲

Subsidieregeling praktijkleren

Deze subsidie is erop gericht om werkgevers te stimuleren praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidie wordt na afloop van de begeleiding aangevraagd.

Deze subsidieregeling loopt tot 2023. Werkgevers die in aanmerking komen voor de subsidie, ontvangen jaarlijks in december een tegemoetkoming.

 • Tegemoetkoming is maximaal € 2700,- per leerwerkplek.
 • Doelgroep van aanvraag is werkgevers.
 • In de praktijkleerplaatsen wordt gericht op werkenden/ werkzoekenden zonder startkwalificatie.
 • Het budget varieert per jaar maar ligt rond € 200 miljoen.

Bezoek de website

TOP ▲

Subsidieregeling STAP-budget

Deze regeling is gericht op het versterken van de eigen regie op de ontwikkeling en loopbaan door mensen individueel ontwikkelbudget te geven. Om dit te bereiken wordt de fiscale scholingsaftrek omgezet in ontwikkelbudget voor iedereen.

UWV verzorgt het aanvraag- en afhandelingsproces. DUO is verantwoordelijk voor het STAP-scholingsregister.

 • Planning: Gestart op 1 maart 2022
 • Doelgroep van deze regeling: beroepsbevolking 18+. Mensen kunnen zelf STAP-budget aanvragen (€ 1000,- per aanvraag).
 • Budget: € 200 miljoen per jaar (incl. ontwikkeladvies STAP)
 • Looptijd: tot 1 januari 2027

Meer informatie zie onze webpagina over de subsidieregeling STAP-budget. Of ga naar www.stapvooropleiders.nl

Bezoek de website

TOP ▲

Subsidies Europese Commissie

Deze website bevat de lopende en aangekondigde oproepen tot voorstellen subsidies, leningen, aanbestedingen. Kijk hoe u zaken kunt doen met de Commissie en lees hoe een aanbesteding in zijn werk gaat.

Bezoek de website

TOP ▲

Subsidies Scholing en ontwikkeling (aankomend) personeel in het onderwijs

“De dienst uitvoering subsidies aan instellingen voert regelingen uit voor de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op deze pagina treft u de regelingen aan voor scholing en ontwikkeling personeel in het onderwijs. “

Bezoek de website

TOP ▲

Subsidies Vernieuwing en ontwikkeling in het onderwijs

De dienst uitvoering subsidies aan instellingen voert regelingen uit voor de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op deze pagina treft u de regelingen aan voor Vernieuwing en ontwikkeling in het onderwijs waaronder de regeling flexibilisering mbo.

Bezoek de website

TOP ▲

Subsidies voor schrijvers en vertalers

Dit zijn subsidies van het Nederlands Letterenfonds. Er zijn onder meer subsidies voor buitenlandse reiskosten, projectsubsidies voor publicaties en projectsubsidies voor literaire vertalingen.

Bezoek de website

TOP ▲

Twents Fonds voor Vakmanschap

Werkenden, zzp’ers en werkzoekenden uit Twente die aan de voorwaarden voldoen kunnen een scholingscheque aanvragen tot 5.000 euro.

Bezoek de website

TOP ▲

Voorziening werkgelegenheidseffecten energietransitie

“Dit is een voorziening voor van-werk-naar-werk begeleiding en om- en bijscholing van mensen die in de fossiele sectoren hun baan verliezen. Budget is gedeeltelijk ingezet.

 • Doelgroep: Werknemers in de fossiele sectoren.
 • Budget en looptijd: €11 miljoen t/m 2024, €22 miljoen in totaal t/m 2030.”

Bezoek de website

TOP ▲

Vouchers studievoorschot

De eerste vier cohorten die instromen in het hoger onderwijs vanaf invoering Wet studievoorschot (2015) profiteren niet van de herinvesteringen in kwaliteit van het HO en worden daarvoor gecompenseerd met vouchers die zij ontvangen bij behalen graad hbo-bachelor of wo-master.

De vouchers bedragen € 2.000,- en kunnen 5 tot 10 jaar na afstuderen worden verzilverd voor deelname aan geaccrediteerde opleidingen in het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW heeft formeel nog geen opdracht gegeven om deze maatregel uit te voeren.

DUO krijgt op korte termijn de opdracht het huidige uitvoeringsscenario af te stemmen met de instellingen van hoger onderwijs. Daarnaast wordt DUO gevraagd een scenario te onderzoeken, waarbij de uitbetaling van de voucher direct aan de student plaats vindt, conform de aangenomen motie Van der Molen c.s.

 • Doelgroep van deze regeling: afgestudeerden 5/10 jaar na afstuderen.
 • Looptijd: 15 jaar
 • Budget: €640 miljoen

Bezoek de website

TOP ▲

Werkervaring opdoen met Leerwerkcheque in Den Haag

Met de leerwerkcheque krijgen jongeren (tot 27 jaar) de kans om werkervaring op te doen. De jongere gaat dan met de leerwerkcheque 6 maanden aan de slag bij een bedrijf. De jongere vergroot daarmee uw kans op een (leer)baan.

Volgt de jongere een BBL-opleiding dan is het mogelijk de rest van het schooljaar gebruik te maken van de leerwerkcheque  (maximaal 10 maanden).

Bezoek de website

TOP ▲

Werktuig PPO

Het programma biedt werknemers én zzp’ers een tegemoetkoming in de kosten voor professionalisering. Het gaat om bij- na- of omscholing, maar ook initiatieven als leernetwerken voor peer-to-peer learning, of individuele coaching. Daarnaast aandacht voor bewustwording vergroten rond het belang van professionele ontwikkeling. Met dit doel voor ogen is een campagne vormgegeven om werkgevers en werkenden te bereiken. Ook zal de opbrengst van verschillende scholingsvormen in beeld worden gebracht.

Op 8 oktober 2020 is Werktuig PPO gelanceerd. Veel branches, beroepsgroepen, opleidingen en ondersteunende instellingen hebben de afgelopen jaren meegedacht over de inrichting van Werktuig PPO. Het aanvraagproces is zo laagdrempelig mogelijk ingericht, waarbij de nadruk ligt op het concreet benoemen van persoonlijke leerdoelen. Ondertussen worden sociale partners gestimuleerd afspraken te maken over inzet en financiering van scholing, bijvoorbeeld in cao’s of modelcontracten.

 • Doelgroep van deze regeling: werknemers en zzp’ers in de creatieve sector
 • Budget: € 19 miljoen
 • Looptijd: 2021-2024

Bezoek de website

TOP ▲