Fiscale Regelingen & Subsidies

Op deze pagina vindt u tal van regelingen en subsidies.

Dit overzicht is aan verandering onderhevig en daarom adviseren wij u om regelmatig te kijken. Ontbreekt een subsidie in het overzicht? Laat het weten via: info@nrto.nl

1000-banenplan Groningen

Doel is tot 2022 minimaal duizend personen een duurzame arbeidsplaats bieden, onder andere door scholing.

 • Looptijd: 2018 – 2021

Bezoek de website

TOP ▲

Arbeidsmarkt & Opleiding Metalektro (A+O)

Arbeidsmarkt & Opleiding Metalektro biedt een vergoeding aan van maximaal € 3.000,- per studiejaar, met een maximum van 4 studiejaren. Per opleidingsniveau geldt een maximum aantal te vergoeden studiejaren.

In deze crisistijd is het belangrijk bedrijven te ondersteunen en te helpen om hun talenten binnenboord te houden. Het bestuur heeft daarom besloten om de bbl-vergoeding voor bbl-leerlingen met een leerarbeidsovereenkomst die starten in het studiejaar ’20-’21 eenmalig te verhogen met € 1.250,–.

Bezoek de website

TOP ▲

Arbeidsmarkt en Scholingsfonds Defensie (ASD)

ASD is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel binnen Defensie en draagt bij aan activiteiten in de sector op het gebied van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en scholingsbeleid die aanvullend zijn op wat de werkgever Defensie al doet.

Bezoek de website

TOP ▲

Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding

Op grond van het besluit kunnen bepaalde kosten, zoals voor scholing, onder voorwaarden in mindering gebracht worden op de transitievergoeding.

Het gaat dan om kosten die gemaakt worden bij het einde van het dienstverband met het oog op het vinden van een andere baan of om kosten die tijdens het dienstverband worden gemaakt voor activiteiten die tot doel hebben de inzetbaarheid van de werknemer te bevorderen.

Per 1 juli 2020 is het besluit verruimd. Sinds die datum kunnen ook kosten die de werkgever maakt voor het kunnen vervullen van een andere functie bij dezelfde werkgever in mindering worden gebracht op de transitievergoeding (in plaats van alleen kosten voor het kunnen vervullen van een andere functie bij een andere werkgever).

Bezoek de website

TOP ▲

Breed offensief om mensen met arbeidsbeperking aan het werk te helpen (oa 2-jarig programma Perspectief op werk)

Deze middelen zijn bedoeld om dienstverlening aan m.n. werkgevers voor mensen met arbeidsbeperking te verbeteren. De financiële middelen zijn inmiddels aan de regio’s uitgekeerd.

Door Covid-19 kwam de uitvoering van veel actieplannen tijdelijk tot stilstand. Zo waren door de contact beperkende maatregelen evenementen, werkfittrajecten en pilots Praktijkleren in het voorjaar van 2020 niet of nauwelijks mogelijk.

Ook lagen de prioriteit van de afzonderlijke organisaties op het uitvoeren van onder meer de steunmaatregelen. Inmiddels is men weer opgestart en zijn de regionale actieplannen deels ook aangepast aan de veranderde situatie op de arbeidsmarkt.

Door de ingezette samenwerking van Perspectief op Werk kon het overleg hierover, meer nog dan voorheen, constructief plaats vinden, zo geven de regio’s aan.

 • Doelgroep van deze regeling is: Mensen met arbeidsbeperking via werkgevers.
 • Budget: € 35 miljoen per jaar voor de duur van twee jaar, projecten kunnen doorlopen tot einde 2021.

Bezoek de website

TOP ▲

Centrum Arbeidsmarktvraagstukken Informatie en Communicatie Technologie

Het opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT helpt ICT-organisaties en organisaties met ICT-functies bij subsidieaanvragen en subsidietrajecten voor opleidingen door expertise en zonodig door voorfinanciering van opleidingskosten.

Daarnaast stimuleert en sponsort het initiatieven die leiden tot meer werkgelegenheid en concrete plaatsingen van werknemers in ICT-functies.

Bezoek de website

TOP ▲

Colland

Colland is het samenwerkingsverband tussen fondsen en regelingen in de agrarische en groene sector bijvoorbeeld Bos en Natuur, Dierhouderij, Glastuinbouw en Hoveniers). Zij bieden tal van subsidies aan voor trainingen, opleidingen (mbo en hoger onderwijs), bbl-trajecten en taaltrainingen.

Bezoek de website

TOP ▲

DOORZAAM

DOORZAAM is het fonds van de uitzendbranche. Zij geloven dat elke uitzendkracht vitaal, veilig, vaardig en met plezier zijn/haar werk moet kunnen (blijven) doen. En daarom bieden zij verschillende diensten aan die helpen met het ontwikkelen van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Zo bieden zij bijvoorbeeld scholingsvouchers aan.

Bezoek de website

TOP ▲

ESF + programma 2021 – 2027

Aan de invulling van de nieuwe ESF+ wordt gewerkt. Voornemen is om het ESF+ te focussen op het aan het werk helpen en het aan het werk houden van mensen (zowel werkzoekenden als werkenden) met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in de 35 arbeidsmarktregio’s. Hierbij speelt ook opleiding en LLO een rol (zeker voor onderdeel gericht op kwetsbare werkenden).

Budgetten en voorwaarden (EU verordeningen) zijn nog niet vastgesteld. Over de mogelijke invulling wordt momenteel gedacht.

 • Verwacht totaalbudget: € 414 miljoen over 7 jaar.
 • Doelgroep kwetsbare werkenden en werkzoekenden.
 • Aanvragen door arbeidsmarktregio’s O&O fondsen, gemeenten, scholen vso en pro.
 • Looptijd 2021 t/m 2027 (met uitloop naar 2030)

Bezoek de website

TOP ▲

ESF-Regeling: Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen

(ESF 2014-2020) Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen van deze subsidie gebruik maken. Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 – 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Voor 2019 is de aanvraagperiode verstreken.

Bezoek de website

TOP ▲

Europa-nu

Subsidies van de Europese Unie 2014 -2020.

Bezoek de website

TOP ▲

Experiment accreditatie onvolledige opleidingen

Niet-bekostigde instellingen kunnen in dit experiment volstaan met het aanbieden van een deel van een ho-opleiding, leidend tot een diploma/graad.

Voor het deel van de opleiding dat niet wordt aangeboden vinden intake assessments plaats, waarin wordt vastgesteld of het individu de betreffende leeruitkomsten beheerst.

Het experiment heeft tot doel te onderzoeken of dergelijke onvolledige opleidingen voorzien in een behoefte van de arbeidsmarkt, met behoud van kwaliteit en gerealiseerd eindniveau. De eindevaluatie vindt plaats in 2021.

 • Doelgroep is volwassenen.
 • Looptijd van deze regeling: 2016 tot en met 2022.

Bezoek de website

TOP ▲

Experiment Leeruitkomsten

Is gericht op het realiseren van flexibele opleidingstrajecten hbo-deeltijd en duaal voor doelgroep (werkende) volwassenen, waarin wordt aangesloten op de kenmerken en behoeften van volwassenen en de vraag van werkgevers.

De verplichting te werken met vaststaande en vastgelegde onderwijsprogramma’s is losgelaten. In plaats daarvan is sprake van outputsturing in de vorm van leeruitkomsten, waardoor ruimte bestaat opleidingstrajecten op maat in te richten.

Bij een positieve eindevaluatie van de pilot en positief advies van de NVAO zal de ruimte voor het werken met leeruitkomsten structureel worden verankerd in de WHW na afloop van de pilot in 2021. Besluit zal eind 2020 worden genomen.

Per AMvB is geregeld dat per 1 Februari 2021 aan het experiment deelnemende instellingen hun deelname kunnen uitbreiden met nieuwe deeltijdse en/of duale opleidingen.

 • Doelgroep van deze regeling is: (Werkende) volwassenen.
 • De Looptijd van deze regeling is: 2016 tot en met 2022
 • Aan het experiment leeruitkomsten is de Tijdelijke stimuleringsregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen gekoppeld, met een budget van € 31 miljoen.

Bezoek de website

TOP ▲

Experiment vraagfinanciering

Is gericht op het onderzoeken of bekostiging via vouchers vraagfinanciering voor modulen van 30 ec’s (studiepunten) van hbo-opleidingen (deeltijd en duaal), die besteed kunnen worden bij zowel publiek bekostigde als private instellingen, leidt tot een aantrekkelijker en flexibeler aanbod voor (werkende) volwassenen en tot meer deelname en meer hbo-gediplomeerden.

De vouchers hebben een waarde van € 1.250 per 30 ec. Daarnaast ontvangt de instelling een diplomabonus voor iedere afgestudeerde.

Naar aanleiding van de tussenevaluatie is in het voorjaar van 2019 besloten de instroom in het experiment vraagfinanciering niet te verlengen. Studenten die voor september 2019 zijn ingestroomd kunnen hun opleiding vervolgen met vouchers tot en met 2024.

In de rapportage van de eindevaluatie van het experiment leeruitkomsten (eind 2020) zal ResearchNed update geven van de stand van zaken in het experiment vraagfinanciering. Eind 2021 vindt de eindevaluatie van het experiment vraagfinanciering plaats.

 • Doelgroep van deze regeling is: (Werkende) volwassenen.
 • Looptijd: 2016 tot en met 2024.
 • Budget € 32 miljoen.

Bezoek de website

TOP ▲

Expertisecentrum Meubel

Het Expertisecentrum Meubel is het centrum in Nederland voor leren, werken en groeien in de meubel- en interieurbouwbranche. De aandachtsgebieden waarop zij zich richten zijn scholing, werkgelegenheid en mobiliteit, loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, vakopleidingen: leermiddelen en examinering vmbo en mbo, subsidies voor scholing en opleidingen, instroombevordering mbo en onderzoek.

Het Expertisecentrum Meubel (ECM) is begin 2015 ontstaan uit de samenvoeging van Stichting Scholing en Werkgelegenheid Meubel (SSWM) en Kenniscentrum SH&M leermiddelen en examinering.

Bezoek de website

TOP ▲

Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Het kabinet wil publieke en private mbo-instellingen stimuleren innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden. De subsidie is ook bestemd voor het werven van de doelgroep, het professionaliseren van docenten en kennisdeling. Deze kennisdeling kan bestaan uit het delen van ervaringen op het gebied van leermaterialen en werkwijzen, bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten. De omvang van deze subsidie is minimaal € 125.000,- en maximaal € 500.000,-. Het subsidieplafond voor de regeling bedraagt 20 miljoen euro.

De aanvraagperiode is verlengd van 1 oktober naar 1 november 2021.

Meer informatie:

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

TOP ▲

Fonds Architectenbureaus (SFA)

SFA informeert en helpt werkgevers en werknemers bij vragen over arbeidsvoorwaarden, -markt en –omstandigheden. SFA-dienstverlening is gratis voor architectenbureaus.

Bezoek de website

TOP ▲

Fonds Collectieve Belangen Kartonnage en Flexibele verpakkingen

De Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (afgekort FCB) is een paritair fonds waarbinnen vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers samenwerken.

Als een bedrijf aangesloten is bij FCB of als een individuele werknemer valt onder de CAO Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen dan is het mogelijk om een tegemoetkoming in de kosten te ontvangen voor trainingen, cursussen en opleidingen. Met deze stimuleringsregeling wil FCB een bijdrage leveren aan de vakbekwaamheid en de ontwikkeling van werknemers in de sector.

Bezoek de website

TOP ▲

Gelders Vakmanschap

Gelderland wil het tekort aan technisch personeel aanpakken. Het fonds Gelders Vakmanschap stelt dan ook vijf soorten van vouchers beschikbaar (op=op). De deelnemer kan zo zijn scholingskosten (deels) vergoed krijgen.

Bezoek de website

TOP ▲

Grafimedia Fondsen (ASF)

Het Algemeen Sociaal Fonds (ASF) behartigt sinds 1941 de sociale belangen van werknemers in de Grafimediasector en hun gezinnen. Het ASF kent onder meer 2 regelingen voor gezondheidszorg, 2 regelingen voor de arbeidsmarkt en opleidingen, een regeling voor vakorganisaties en vergoedt kosten voor in-, door- en uitstroomactiviteiten en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Bezoek de website

TOP ▲

Impuls subsidieregeling praktijkleren

Extra crisisinzet voor de subsidieregeling praktijkleren om werkgevers te stimuleren leerwerkplekken (bbl) te blijven aanbieden. De extra impuls wordt ondergebracht in een apart compartiment, zodat werkgevers in de betreffende sectoren extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bbl-leerplekken bovenop het bedrag aan subsidie waarop zij op grond van de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunnen maken.

De wijziging van de huidige regeling praktijkleren zal begin 2021 gepubliceerd worden. Aan deze wijziging zal terugwerkende kracht worden toegekend.

 • Doelgroep: Werkgevers in leerbedrijven (bbl) in conjunctuur en contactgevoelige bedrijfssectoren met goede arbeidsmarkt-perspectieven en die voornamelijk privaat gefinancierd worden.
 • Budget: Twee maal € 10,6 miljoen (in 2020 en in 2021).

Bezoek de website

TOP ▲

Integratie uitkering Participatie (IUP)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van werkzoekenden volgens de Participatiewet. Gemeenten kunnen voor scholing voor hun uitkeringsgerechtigden putten uit de financiële middelen uit de Integratie uitkering Sociaal Domein.

Het gaat om een bedrag van € 180 miljoen voor begeleiding nieuwe doelgroepen en € 1.943 miljoen voor de Wsw. Structureel gaat het om € 563 miljoen voor de nieuwe doelgroepen.

 • Doelgroep van deze regeling: werkzoekenden, aangevraagd door gemeenten.
 • Looptijd: Geen einddatum, middelen voor Wsw worden afgebouwd.

TOP ▲

Katapult

Katapult is een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven met de doelstelling om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij te verbeteren.

Er participeren inmiddels 84.000 studenten, 9.800 bedrijven en 5.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden. Dit gaat om Centres of expertise, Centra voor innovatief vakmanschap en andere vormen van samenwerking in het beroepsonderwijs. Op dit moment wordt extra ingezet om mkb’ers bij deze PPS’en te betrekken.

 • Doelgroep: Beroepsonderwijs en bedrijven.
 • Budget: € 1 miljoen in 2020 om gericht mkb’ers te betrekken.

Bezoek de website

TOP ▲

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuizen

Ziekenhuizen kunnen subsidie krijgen voor activiteiten gericht op het opleiden, leren en ontwikkelen van hun medewerkers. Als gevolg van meerdere ontwikkelingen, zoals de vergrijzing, de toenemende technische mogelijkheden en de toename van patiënten met meerdere aandoeningen, wordt de patiëntenzorg in de ziekenhuizen steeds complexer.

Het doel van de subsidieregeling is om ziekenhuizen te stimuleren om constant te investeren in de kwaliteit van alle personen werkzaam voor de instelling. Als zorgopleider kunt u mogelijk ziekenhuizen stimuleren om de subsidie aan te vragen om vervolgens opleidingen te geven aan de doelgroep.

 • Looptijd: Tijdelijk, tot 2022 is ca. € 206 miljoen per jaar beschikbaar.

Bezoek de website

TOP ▲

Lerarenbeurs

 • Enkel leraren actief in het bekostigd onderwijs kunnen een aanvraag indienen
 • Zzp’ers zijn uitgesloten
 • Enkel voor opleidingen die erkend of geaccrediteerd zijn volgens het croho, publiek en privaat

Bezoek de website

TOP ▲

Levenlangleren-krediet (lening)

Deze lening voor collegegeld of lesgeld staat open voor iedereen tot 55 jaar die geen recht (meer) heeft op reguliere studiefinanciering. Doel is het mogelijk maken om (als)nog een opleiding mbo-bol of hoger onderwijs te volgen. Deze regeling is bestemd voor het wettelijk erkend onderwijs (mbo en HBO)

Standaard kan men 4 jaar lenen. In deeltijd of bij langere nominale studieduur is dit onder voorwaarden langer. Jaarlijks kan men het betaalde college- of lesgeld lenen tot max. 5 x het wettelijk college- of lesgeld.

Bij het parlement is het wetsvoorstel Variawet Hoger Onderwijs ingediend. Dit voorziet in een verhoging van de leeftijdsgrens van het levenlanglerenkrediet die gelijk oploopt met de verhoging van de AOW-leeftijd

Lening kan worden aangevraagd door iedereen in de leeftijdscategorie 30-55 jaar:

 • 30plussers voor opleiding hoger onderwijs of mbo-bol
 • Mensen onder de 30 jaar voor deeltijd opleiding hoger onderwijs

Bezoek de website

TOP ▲

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU)

Stimuleren en faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden, met als doel eraan bij te dragen dat uiteindelijk alle werkenden hun AOW-leeftijd gezond werkend kunnen bereiken; ook degenen die zwaar werk verrichten.

De MDIEU wordt op dit moment voorbereid. Het streven is dat de regeling eind 2020 wordt gepubliceerd.

Sectorale samenwerkingsverbanden van werkgevers en werknemers.

 • Budget: € 1 miljard euro.
 • Looptijd: 2021 t/m 2025.

TOP ▲

Meerjarig integraal investerings-programma voor Duurzame inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen (MIP)

Doel is om werkend Nederland te bewegen tijdig te investeren in duurzame inzetbaarheid en leer- en ontwikkelbereidheid te stimuleren.

 • Doelgroep: werkenden en werkgevers. Aanvragen door sociale partners, samenwerkingsverbanden (o.a. sociale partners, O&O fondsen, sectoren).
 • Budget: € 10 miljoen.
 • Looptijd: vanaf 2020 structureel.

Bezoek de website

TOP ▲

Mkb route in hbo

In het mkb-actieplan is dit programma aangekondigd. Het gaat hierbij om het opzetten van werkend leren trajecten in samenwerking met VNO-NCW/ MKB-NL, die te vergelijken zijn met de BBL-trajecten.

De werkend leren trajecten kunnen worden uitgevoerd binnen duale en/of deeltijdse hbo-opleidingen. Bedrijven, hogeschool en branchevereniging werken samen aan voor mkb relevante opleidingstrajecten voor mbo geschoolde werkenden, zij-instromers en initiële studenten (met extra aandacht voor doorstroom van studenten in mbo-bbl).

In dergelijke werkend leren trajecten is de werkplek de basis en belangrijkste leeromgeving. Daaromheen wordt het ‘schoolse’ leren vormgegeven.

Doelgroep zijn werkgevers, studenten (zowel initieel als werkenden) en hbo instellingen.

Vanaf 2021 kunnen hbo instellingen gelden die worden geboden in het experiment leeruitkomsten inzetten voor een mkb route in het hbo. Daarnaast wordt voor opschaling naar budget gezocht.

Bezoek de website

TOP ▲

MKB!dee

Deze regeling moet mkb’ers die een goed idee hebben om belemmeringen weg te nemen om meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden.

Tot nu toe hebben 61 projecten subsidie ontvangen. De meeste projecten zullen in de eerste helft van 2021 zijn afgerond. Uit de ingediende projecten blijkt een grote bereidheid om samen te werken met andere bedrijven en met onderwijsinstellingen. De derde tender is open vanaf 20 oktober 2020 en sluit op 19 januari 2021.

 • Doelgroep is het mkb. Kan worden aangevraagd door mkb-ondernemers en samenwerkings-verbanden van mkb-ondernemers met kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties. In de 3e tender is er extra aandacht voor het mkb tot 50 werknemers.
 • Duur van deze regeling: tijdelijk, 2018 t/m 2024.
 • De laatste lichting start in 2022 en projecten lopen dan maximaal twee jaar.
 • De derde tender (die nu open is) heeft een budget van € 10 miljoen. Totale budget gaat om ongeveer € 30 miljoen.

Bezoek de website

TOP ▲

NL Leert Door met inzet van maatwerk

Deze regeling beoogt om zoveel mogelijk mensen direct van de ene baan naar de andere baan te laten gaan, zonder dat zij in een uitkering terecht te komen door cofinanciering van plannen voor maatwerktrajecten ontwikkeld door sectorale samenwerkingsverbanden.

Deze regeling is nog in ontwikkeling in afstemming met sociale partners. Omvang bedrag, hoogte cofinanciering, (evt) hoogte van trajecten, samenstelling van het samenwerkingsverband, aansluiting regeling intersectorale scholing moeten nog worden ingevuld.

 • Doelgroep: Samenwerkingsverbanden van sociale partners, O&O fondsen, branche organisaties en andere betrokken organisaties.
 • Deze regeling gaat in 2021 in (datum ntb).
 • Budget: € 72 miljoen (waarvan € 62,5 miljoen in 2021 bij aanvraag en € 9 miljoen in 2022 bij afronding).

TOP ▲

NL Leert Door met inzet van ontwikkeladvies

Deze regeling heeft als doel om: mensen te ondersteunen om zich (in deze tijd van crisis) te (her)oriënteren op hun actuele ontwikkelkansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt (22.000 ontwikkeladviezen per 1-8-2020 en 40.000 plus 10.000 (via motie) ontwikkeladviezen per 1-12-2020).

3e pakket: vanaf 1 december 2020 gaat aanvraagportaal voor ontwikkeladvies weer open voor 50.000 ontwikkeladviezen.

 • Doelgroep is iedereen met band met Nederlandse arbeidsmarkt. Een loopbaanadviseur vraagt de subsidie aan voor het individu.
 • Looptijd 3e pakket 1-12-2020 tot 1-1-2022.
 • Budget: €30 miljoen + 7 (motie) miljoen in 2021.

Bezoek de website

TOP ▲

NL Leert Door met inzet van scholing

Het doel van deze regeling is het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers door hun kosteloos scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid of opdrachten.

Doelgroep van deze regeling is iedereen met band met Nederlandse arbeidsmarkt. Zij kunnen kosteloos scholen bij opleiders die via deze subsidieregeling tegemoetkoming in kosten hebben aangevraagd.

Vanaf 1 september kunnen opleiders weer een aanvraag indienen. In tegenstelling tot de vorige keren gaat het deze keer niet op het moment van indienen. Deze keer worden de aanvragen vastgesteld door middel van loting, verricht door een onafhankelijke notaris. Er is € 30 miljoen beschikbaar voor het derde aanvraagtijdvlak. Met dit bedrag is er ruimte voor bijna 50 aanvragen voor het kosteloos aanbieden van trajecten behorende tot de categorieën A, B en C. Dit komt neer op meer dan 50.000 scholings- en EVC-trajecten.

Meer informatie

Officiële bekendmakingen

Bezoek de website

TOP ▲

NL Leert Door met sectoraal maatwerk

De regeling alsmede de presentatie en de factsheet kunt u hier downloaden.
Regeling
Presentatie
Factsheet

TOP ▲

NL Werkt Door (perspectief op werk)

Om te voldoen in de vraag naar personeel in (cruciale) functies, is op initiatief van alle partners van Perspectief op Werk het landelijke platform NL Werkt Door opgewerkt. Dit platform biedt een overzicht van alle regionale en sectorale initiatieven.

Daarnaast worden specifieke vragen vanuit werkgevers doorgeleid naar de arbeidsmarktregio’s.

 • Doelgroep: Werkgevers en werkzoekenden.
 • Looptijd: 2020.
 • Budget: wordt betaald uit programmabudget Perspectief op Werk.

Bezoek de website

TOP ▲

Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek

De subsidiemodule omscholing naar ICT- en techniek kansrijke beroepen wordt opengesteld vanaf 1 september 2021 om 9.00 uur tot en met 1 december 2021 om 17.00 uur. De minister verdeelt het subsidieplafond op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 34.625.000,-. Per omscholingstraject is een subsidiebedrag van € 3.750 beschikbaar. Een werkgever kan voor maximaal zes omscholingstrajecten (lees: maximaal € 22.500) subsidie aanvragen. Dit betekent dat voor maximaal 9.233 omscholingstrajecten subsidie kan worden aangevraagd voordat het subsidieplafond bereikt is.

Bezoek de website

TOP ▲

Omscholing naar tekort Sectoren

Deze regeling is erop gericht om bedrijven met kans- en tekortberoepen te stimuleren nieuwe mensen uit andere sectoren aan te nemen en hen omscholing te bieden. Doel is om zo intersectorale mobiliteit op gang te brengen van mensen die hun baan verliezen als gevolg van de coronacrisis en om een afname van de structurele tekorten in de kraptesectoren te realiseren.

Deze regeling is nog in ontwikkeling, maar zal waarschijnlijk voorjaar 2021 opengaan. Met de regeling kunnen maximaal 10.000 omscholingstrajecten worden gerealiseerd. En kan worden aangevraagd oor werkgevers die een vacature voor een tekort- of kansberoep aanbieden.

 • Budget: € 37,5 miljoen in 2021.

TOP ▲

Ontwikkeladvies STAP

Doel van deze regeling: Wegnemen van drempels voor leren en ontwikkelen en stimuleren dat specifieke groepen die minder toegang tot leren en ontwikkelen hebben de weg vinden naar het STAP-budget. Regeling wordt uitgewerkt. Vanaf 1 januari 2022.

Bezoek de website

TOP ▲

OOM

OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Zij willen het vakmanschap in deze branche naar een hoger plan te tillen. Zij hebben daarvoor tal van regelingen beschikbaar.

Bezoek de website

TOP ▲

Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB)

SOBB houdt toezicht op de kwaliteit en de inhoud van het praktijkonderwijs in de particuliere beveiliging. Naast het ontwikkelen van opleidingen en het toezichthouden is SOBB ook verantwoordelijk voor scholingssubsidies.

Bezoek de website

TOP ▲

Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL)

Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) is het erkende Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van de levensmiddelenindustrie.

SOL ondersteunt bedrijven en branches. Dit doet zij door regionale samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheden te initiëren, door kennisuitwisseling te organiseren en door middel van advies.

Bezoek de website

TOP ▲

Pilots praktijkleren met de praktijkverklaring (OCW en SZW)

Deze regeling betreft kortdurende bij- en omscholing van werkzoekenden en werkenden ter verbetering van hun directe en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt via praktijkleren op maat.

Hierbij worden in de praktijk van het leerbedrijf delen (werkprocessen) uit mbo-opleidingen geleerd op basis van de mogelijkheden van de kandidaat en het bedrijf leidend tot een mbo-praktijkverklaring. Dit in aanvulling op de mogelijkheid tot het behalen van een mbo-diploma (volledige opleiding) en een mbo-certificaat (vastgesteld arbeidsmarktrelevant onderdeel van een mbo-opleiding).

Vanaf 2021 kan praktijkleren met de praktijkverklaring breed worden ingezet. Uitvoering door mbo-instellingen (in de derde leerweg).

 • Doelgroep: Werkzoekenden en werkenden voor wie het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar is.

Bezoek de website

TOP ▲

Praktijkleren mbo

Er komt € 63 miljoen beschikbaar in 2021 voor kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo ter verbetering van de directe en duurzame inzetbaarheid van werkzoekenden en werkenden op de arbeidsmarkt.

Bij praktijkleren mbo wordt werken in een bedrijf gecombineerd met het volgen van (een deel) van een mbo-opleiding. Het gaat om een mbo-opleiding in de derde leerweg, gericht op het behalen van een praktijkverklaring, certificaat of diploma.

Status van deze regeling: in uitwerking. Het budget kan worden gebruikt door regionale mobiliteitsteams om werkenden en werkzoekenden die extra ondersteuning nodig hebben te begeleiden bij het vinden van nieuw werk. Ook gemeenten en UWV kunnen gebruik maken van dit budget in aanvulling op hun reguliere dienstverlening bij het begeleiden van werkzoekenden naar werk.

Zowel de vergoeding voor de mbo-instelling als de vergoeding voor het bieden van de leerbaan en begeleiding van de kandidaat door de werkgever/erkend leerbedrijf kan hier dit budget worden betaald.

 • Looptijd: 2021
 • Budget: € 63 miljoen

Bezoek de website

TOP ▲

REACT-EU kwetsbare werkenden en DJI

De EU stelt € 36,5 miljoen beschikbaar voor werk en scholing voor kwetsbare werkenden in Nederland. Als NRTO keurmerkhouder heeft u een voordeel aangezien één van de eisen bij het scholingsaanbod het NRTO Keurmerk is. Scholing gericht op: basisvaardigheden, beroepsvaardigheden en EVC-procedure kunnen (onder meer) in aanmerking komen.

Bezoek de website

TOP ▲

Regeling MBO-instructeursbeurs

 • Enkel voor instructeurs aan een bekostigde opleidingen geregistreerd in het Register Instellingen en Opleidingen (RIO, dus CREBO)
 • Subsidie voor het behalen van een associate degree of een bacheloropleiding

Bezoek de website

TOP ▲

Regeling Onderwijsassistenten

 • Subsidie gaat enkel naar bekostigde instellingen
 • Zzp’ers zijn uitgesloten
 • Kan enkel worden aangevraagd door “bevoegd gezag” of een samenwerkingsverband
  • niet-geaccrediteerde instellingen zijn in de praktijk uitgesloten, tenzij ze een samenwerkingsverband aan kunnen gaan

Bezoek de website

TOP ▲

Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV

De regeling vervalt per: 1 januari 2021, maar het UWV krijgt een nieuw tijdelijk budget voor het inkopen van scholingstrajecten voor werklozen met een grote kans op langdurige werkloosheid. Hiervoor is € 23,5 miljoen beschikbaar.

Bezoek de website

TOP ▲

Regeling zij-instroom

 • Kan enkel worden aangevraagd door een bekostigde po-, vo-, (v)so- of mbo-instelling
 • Subsidie kan worden uitgegeven bij private opleiders

Bezoek de website

TOP ▲

Regio Deals

De Regio Deals richten zich op een integrale aanpak van meervoudige regionale opgaven en de brede welvaart. Hierin komen verschillende beleidsvelden en thema’s bij elkaar. Het thema Leven Lang ontwikkelen is hierin vaak meegenomen.

Inmiddels zijn er 28 Regio Deals met regio’s gesloten en zijn de deals in uitvoering. Regio’s loopt tot 2022. Het Rijk investeert in totaal € 950 miljoen voor de maatregelen. De regio’s verdubbelen dat bedrag.

Bezoek de website

TOP ▲

Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) (subsidieregeling)

Een bekostigde instelling kan een aanvraag doen. Private partij kan samenwerken. Het RIF is ingericht op het stimuleren van de regionaal publiek-private samenwerking (PPS) tussen het mbo, bedrijfsleven en overheid, om hiermee de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoeften van de arbeidsmarkt te verbeteren. Een onderdeel hierbinnen is Leven Lang Ontwikkelen.

In totaal is voor € 22,1 miljoen aan subsidie toegekend aan 22 projecten, waarvan 20 zich (onder andere) richten op LLO. Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) heeft sinds 2019 leven lang ontwikkelen toegevoegd als aandachtsgebied. Sindsdien hebben 39 van de 44 (88%) toegekende projecten aandacht voor LLO in hun publiek private samenwerkingsverband (pps). Bij de eerste RIF-regeling (2014-2018) was dat 36%.

 • Doelgroep: Samenwerking publiek, private scholing en bedrijven. Zowel initiële als post-initiële studenten, zowel bol als bbl.
 • Budget: € 100 miljoen over 2019-2022

Bezoek de website

TOP ▲

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In de subsidiewijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. De Rijksdienst voert deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

Bezoek de website

TOP ▲

Roadmap Human Capital Topsectoren 2020 – 2023

De 10 Topsectoren werken in triple helix (overheid, ondernemers, onderzoekers) aan het benutten van de economische kansen van maatschappelijke uitdagingen. Inzet is op kennisontwikkeling, innovatie, internationalisering en human capital.

Voor implementatie, brede toepassing en valorisatie bij- en door (MKB)bedrijven, is het nodig dat mensen daarvoor adequaat zijn opgeleid en toegerust. Kern in de gezamenlijke roadmap is daarom het slim organiseren en verbinden van innoveren, werken en leren = learning communities. Staan aan het begin van de roadmap.

De beoogde opbrengsten tot en met 2023 zijn realiseren van 100 extra learning communities, een kennisprogramma met kwantitatieve en kwalitatieve kennis over investeringen in human capital en transitiepaden naar kansrijke beroepen en ervoor zorgen dat human capital nadrukkelijker verbonden wordt met de innovatieprogramma’s in het missiegedreven Topsectoren en innovatiebeleid (MTIB) van het kabinet.

 • Doelgroep: Topsectoren (ondernemers, onderzoeks-instellingen en de overheid).
 • Looptijd van 2020 – 2023, tijdelijk. Budget: € 4 ton per jaar, de helft wordt vanuit EZK bekostigd.

Bezoek de website

TOP ▲

Scholing en ontwikkeling personeel in de zorg

De dienst uitvoering subsidies aan instellingen voert regelingen uit voor de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op deze pagina treft u de regelingen aan voor scholing en ontwikkeling personeel in de zorg.

Bezoek de website

TOP ▲

Scholings- en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie

De SSWT richt zich op de uitvoering van de cao afspraken op het gebied van scholing en werkgelegenheid. Zij hebben diverse subsidieregelingen beschikbaar.

Bezoek de website

TOP ▲

Scholings-experiment WGA

Doel van deze regeling is het beproeven in hoeverre gerichte scholing WGA-gerechtigden dichter bij de arbeidsmarkt brengt en werkhervattingskansen vergroot.

De opstartfase van het experiment duurt langer dan bij aanvang werd verwacht. Eerst worden leerwerktrajecten ontwikkeld en pilots gestart, in overleg met UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties, reïntegratiebedrijven en verzekeraars.

 • Doelgroep zijn iig publiek verzekerde WGA gerechtigden zonder of met niet-passende (start) kwalificaties.
 • Planning: Vanaf 2020 t/m eind 2022
 • Budget: € 30 miljoen

Bezoek de website

TOP ▲

Scholingsalliantie Noord Nederland

Het SNN is een samenwerkingsverband in Noord-Nederland. Een overzicht van subsidies op het terrein van onderwijs kunt u vinden door op onderstaande link te klikken.

Bezoek de website

TOP ▲

Scholingsvouchers Rotterdam

Rotterdamse werkzoekenden die zich willen omscholen, herscholen of bijscholen naar werk waar veel vraag naar is, kunnen voor maximaal 2.500 euro een beroep doen op het Rotterdams Scholingsfonds.

De arbeidsmarkt verandert continu. Daarom is het belangrijk dat werkzoekenden zichzelf blijven ontwikkelen. Met omscholing, herscholing of bijscholing. Rotterdamse werkzoekenden kunnen vanaf september 2020 bij de gemeente een scholingsvoucher van maximaal 2.500 euro aanvragen.

De voucher vergoedt scholing tot en met mbo 4-niveau. Met een scholingsvoucher kunnen zij hun scholing betalen en hun kansen vergroten op langdurig betaald werk in sectoren waar banen zijn. Zoals in de zorg, bouw, ICT, logistiek of techniek. Zo investeert de gemeente in Rotterdammers en in de veerkracht van de Rotterdamse economie.

Bezoek de website

TOP ▲

SectorPlanPlus

De middelen van SectorplanPlus zijn beschikbaar voor scholingsactiviteiten, variërend van bbl-trajecten tot korte cursussen. Het grootste deel van de middelen is bestemd voor personeel in verpleging en verzorging.

De scholingsimpuls SectorplanPlus is in het 4e tijdvak (2020) ook beschikbaar voor projecten gericht op behoud van medewerkers.
In verband met de uitbraak van COVID-19 is de mogelijkheid toegevoegd voor het in een kort tijdsbestek klaarstomen van (zorg)professionals voor inzet in de strijd tegen COVID-19.

Op Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet aangekondigd de komende jaren aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor de activiteiten van een aantal instrumenten uit het actieprogramma ‘Werken in de zorg’: een bedrag oplopend tot 130 miljoen euro per jaar vanaf 2023, waarvan het overgrote deel voor de activiteiten onder SectorplanPlus.

Een beperkt deel van de recent beschikbaar gestelde middelen is bestemd voor de loopbaaninstrumenten ‘Sterk in je werk’ (loopbaanadvies) en ‘zorginspirator’ (online tool voor oriëntatie op loopbaanperspectieven en benodigde competenties, vaardigheden en scholing). Zorginstellingen kunnen subsidie aanvragen voor scholing van medewerkers.

 • Budget: € 420 miljoen tot 2021.
 • Additioneel daarop € 22,5 miljoen. voor de COVID-activiteit.
 • Vanaf 2021 een bedrag oplopend tot € 130 miljoen per jaar vanaf 2023. tijdelijk tot 2021.

Het gaat om geld voor de scholing van medewerkers. De subsidiemiddelen komen terecht bij de werkgevers die de scholing betalen.

Bezoek de website

TOP ▲

SIB Voucher individuele coaching

Bent u een mkb-ondernemer en heeft u geen of weinig ervaring met zakendoen op buitenlandse markten? Wilt u gaan exporteren en bent u bereid tijd en geld te investeren om echt stappen over de grens te zetten? Dan is individuele coaching iets voor u.

Bezoek de website

TOP ▲

SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

Stimulerings-regeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector. Door middel van subsidie een bijdrage leveren aan initiatieven in mkb-ondernemingen en in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen.

De regeling is 1 januari 2020 in werking getreden. In 2021 staan opnieuw twee tijdvakken open voor individuele mkb-ondernemingen en één tijdvak voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de genoemde sectoren.

 • Doelgroep van deze regeling: MKB ondernemingen, samenwerkings-verbanden en grootbedrijven in landbouw, horeca en recreatie.
 • Budget: € 48 miljoen structureel.
 • Looptijd van deze regeling is 1 januari 2020 t/m 1 januari 2025.

Bezoek de website

TOP ▲

Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken

Dit fonds is, opgebracht door werkgevers en werknemers in bloemenspeciaalzaken, worden tal van activiteiten gefinancierd die goed zijn voor de (ontwikkeling van de) branche.

Bezoek de website

TOP ▲

Sociaal fonds podiumkunsten (SFPK)

Het SFPK zet zich in om de loopbaanambities van iedereen die in de sector podiumkunsten werkzaam is zo goed mogelijk te faciliteren. Rechthebbenden kunnen financiële ondersteuning aanvragen.

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFPK) en Omscholing Dansers Nederland (ODN) gaan nauw samenwerken. Sinds 1 april 2020 is er één uitvoerende organisatie die alle aanvragen, begeleiding en toekenningen afhandelt. Door de krachten te bundelen kan efficiënter gewerkt worden aan de gezamenlijke ambities voor een gezondere en duurzamere arbeidsmarkt in de podiumkunsten.

Bezoek de website

TOP ▲

SOOB Sectorinstituut Transport en Logistiek

SOOB-subsidie is beschikbaar voor opleidingen die worden uitgevoerd door opleiders met het certificaat ‘(Voorlopig) Gecertificeerd Opleiders Transport & Logistiek‘.

Bezoek de website

TOP ▲

Stagefonds voor private zorginstellingen (subsidieregeling)

Het stagefonds is een subsidieregeling van de rijksoverheid (€ 112 miljoen) waarmee private zorginstellingen een bijdrage in de kosten voor het aanbieden van stageplaatsen wordt geboden. Het richt zich op zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan mbo- en hbo-studenten in opleidingen voor zorg en welzijn.

Aanvragen dienen voor 1 oktober na het betreffende schooljaar binnen te zijn. De regeling loopt tot augustus 2021 en wordt nu geëvalueerd.

 • Doelgroep: Zorginstellingen
 • Budget: € 112 miljoen per jaar.

Bezoek de website

TOP ▲

Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ)

Kaderregeling VWS-subsidies Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) biedt algemene subsidies aan die passen binnen het beleid van VWS.

Bezoek de website

TOP ▲

Stichting Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel

De Stichting Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel financiert activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden, opleidingen en arbeidsverhoudingen binnen de houthandel.

Bezoek de website

TOP ▲

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid (TBB)

De Bouw & Infra kent drie cao’s:

 • de cao Bouw & Infra
 • en de cao BTER Bouw & Infra
 • en de cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra.

In deze cao’s zijn de collectieve arbeidsvoorwaarden en diverse zogenaamde Bedrijfstak eigen regelingen vastgelegd. De Bedrijfstak eigen regelingen worden gefinancierd vanuit drie sectorfondsen:

 • Tijdspaarfonds
 • Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
 • en Aanvullingsfonds.

Bezoek de website

TOP ▲

Stichting Sectorfonds Financiële Dienstverlening

Deze stichting heeft ten doel het bevorderen van de employability van werknemers bij werkgevers die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Banken en/of het Verbond van Verzekeraars, hetgeen onder andere geschiedt door het verhogen van de competenties en de kwalificaties van de medewerkers.

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het stimuleren van opleidingsactiviteiten in de financiële sector door hiervoor subsidie aan te vragen en binnen de daarvoor gestelde regels beschikbaar te stellen.

Bezoek de website

TOP ▲

Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf kent subsidies toe in het kader van projecten of activiteiten die binnen haar doelstellingen passen. Hiervoor gelden subsidievoorwaarden.

Bezoek de website

TOP ▲

Stichting Sociaal Fonds Samenwerkende Branches Detailhandel

Het doel van het fonds is het subsidiëren van activiteiten die zijn gericht op het in sociaal opzicht optimaal laten functioneren van de samenwerkende branches in de detailhandel.

Bezoek de website

TOP ▲

Subsidie beschikbaar gesteld voor 3.000-mbo-certificaten

Om een impuls te geven aan de arbeidsmarkt binnen de zorg heeft het Ministerie van VWS een subsidie beschikbaar gesteld voor 3.000-mbo-certificaten. Met deze subsidie is het voor werkgevers mogelijk om in heel 2021 huidige en nieuwe medewerkers kosteloos een mbo-certificaat aan te bieden.

Het betreft de mbo-certificaten:
• Individuele basiszorg verlenen (niveau 2)
• Individuele zorg verlenen (niveau 3)
• Individuele ondersteuning (niveau 3)

Deze subsidie is ook beschikbaar voor opleiders die de mbo-certificaten zelf ontwikkeld hebben en voorkeur geven aan het eigen aanbod. In beide gevallen beheert het CAOP de subsidie. Bijlage op de

Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de NZK via info@nationalezorgklas.nl en +31 85 303 52 88.

TOP ▲

Subsidieregeling flexibilisering aanbod

Onderwijsinstellingen in het mbo ondersteunen bij het verder flexibiliseren van het opleidingsaanbod voor werkenden en werkzoekenden door ontwikkeling van innovatieve programma’s in publiek-private samenwerking tussen mbo-instellingen te bevorderen. Ook is de subsidie bestemd voor activiteiten of instrumenten om de volwassenen te bereiken en te motiveren.

De eerste periode 2019-2020 heeft laten zien dat er tien (regionale en landelijke) innovatieve samenwerkingsverbanden van de grond zijn gekomen. Zij zetten in op een variatie aan werkvormen (vaak met een modulaire aanpak), nieuwe leertechnologieën en leermiddelen.
De onderwijsprogramma’s, werkwijzen en materialen, die met de subsidie zijn ontwikkeld, worden breed verspreid zodat ook andere mbo-instellingen hiervan kunnen profiteren.

Bezoek de website

TOP ▲

Subsidieregeling kansrijke beroepen Leerwerkloket Utrecht

Gemeente Utrecht moedigt inwoners aan om te gaan werken in een sector waar in de toekomst ook veel banen te vinden zijn. In Utrecht zijn dat de volgende 4 sectoren:

1 Zorg en Welzijn

2 ICT (IT)

3 Bouw/techniek/energietransitie

4 Onderwijs

De subsidieregeling heeft een waarde van maximaal 7.000 euro per aanvrager. De aanvrager ‘mag’ niet meer verdienen dan 40.000 euro per jaar. De regeling is tot en met 1 oktober 2022 nog van kracht en aan te vragen.

Bezoek de website

TOP ▲

Subsidieregeling praktijkleren

Deze subsidie is erop gericht om werkgevers te stimuleren praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidie wordt na afloop van de begeleiding aangevraagd.

Deze subsidieregeling loopt tot 2023. Werkgevers die in aanmerking komen voor de subsidie, ontvangen jaarlijks in december een tegemoetkoming.

 • Tegemoetkoming is maximaal € 2700,- per leerwerkplek.
 • Doelgroep van aanvraag is werkgevers.
 • In de praktijkleerplaatsen wordt gericht op werkenden/ werkzoekenden zonder startkwalificatie.
 • Het budget varieert per jaar maar ligt rond € 200 miljoen.

Bezoek de website

TOP ▲

Subsidieregeling Scholingsfonds Rotterdam 2022

De gemeente Rotterdam heeft ook in 2022 weer een interessante subsidieregeling waarbij het NRTO Keurmerk leden voordeel geeft. Per aanvrager (woonachtig in Rotterdam) is ten hoogste € 2.500 beschikbaar. Er is 5 miljoen beschikbaar voor 2022.

 1. Het betreft scholing tot en met mbo-niveau 4, scholing op hbo-niveau met een leer-werktraject dan wel een baangarantie of een associate degree opleiding;
 2. De scholing sluit aan op de vraag naar werk in een kansrijke sector of valt buiten de kansrijke sectoren, maar heeft een aantoonbare baangarantie.

Inwoners uit Rotterdam kunnen de scholing zoeken en aanvragen via de website: www.scholingsvouchers010.nl

Voor de adviesaanvraag over welke scholing kunnen inwoners ook naar: https://rijnmond.leerwerkloket.nl/scholingsvoucher

Bezoek de website

TOP ▲

Subsidieregeling STAP-budget

Deze regeling is gericht op het versterken van de eigen regie op de ontwikkeling en loopbaan door mensen individueel ontwikkelbudget te geven. Om dit te bereiken wordt de fiscale scholingsaftrek omgezet in ontwikkelbudget voor iedereen.

UWV verzorgt het aanvraag- en afhandelingsproces. DUO is verantwoordelijk voor het STAP-scholingsregister.

 • Planning: Gestart op 1 maart 2022
 • Doelgroep van deze regeling: beroepsbevolking 18+. Mensen kunnen zelf STAP-budget aanvragen (€ 1000,- per aanvraag).
 • Budget: € 200 miljoen per jaar (incl. ontwikkeladvies STAP)
 • Looptijd: tot 1 januari 2027

Meer informatie zie onze webpagina over de subsidieregeling STAP-budget. Of ga naar www.stapvooropleiders.nl

Bezoek de website

TOP ▲

Subsidies Europese Commissie

Deze website bevat de lopende en aangekondigde oproepen tot voorstellen subsidies, leningen, aanbestedingen. Kijk hoe u zaken kunt doen met de Commissie en lees hoe een aanbesteding in zijn werk gaat.

Bezoek de website

TOP ▲

Subsidies Scholing en ontwikkeling (aankomend) personeel in het onderwijs

“De dienst uitvoering subsidies aan instellingen voert regelingen uit voor de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op deze pagina treft u de regelingen aan voor scholing en ontwikkeling personeel in het onderwijs. “

Bezoek de website

TOP ▲

Subsidies Vernieuwing en ontwikkeling in het onderwijs

De dienst uitvoering subsidies aan instellingen voert regelingen uit voor de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op deze pagina treft u de regelingen aan voor Vernieuwing en ontwikkeling in het onderwijs waaronder de regeling flexibilisering mbo.

Bezoek de website

TOP ▲

Subsidies voor schrijvers en vertalers

Dit zijn subsidies van het Nederlands Letterenfonds. Er zijn onder meer subsidies voor buitenlandse reiskosten, projectsubsidies voor publicaties en projectsubsidies voor literaire vertalingen.

Bezoek de website

TOP ▲

Techniekpact

Het Techniekpact is gericht op het versterken van het menselijk kapitaal en de aansluiting tussen het (technisch) onderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt.

In juni 2018 is het vernieuwde Techniekpact gepresenteerd, waarin is afgesproken het Techniekpact meer te verknopen met de maatschappelijke uitdagingen, waaronder de energietransitie. Bij de start van het Techniekpact in 2013 is gekozen voor een perspectief van zeven jaar tot en met het jaar 2020. Tijdens deze zeven jaar zijn de doelen, acties en beleidslijnen van het pact geregeld bijgesteld n.a.v. de actualiteit.

Dit kabinet heeft besloten het Techniekpact voort te zetten en doet dat dus ook in 2021 volgens de gekozen lijnen. Het is aan een nieuw kabinet om nieuwe doelen te stellen om het tekort aan technisch geschoold personeel terug te dringen en technologische vaardigheden te vergroten.

 • Doelgroep: Iedereen in de technieksector.
 • Looptijd: loopt in elk geval van 2013-2021
 • Budget: ongeveer € 8 ton per jaar.

Bezoek de website

TOP ▲

Tel mee met Taal

Op 1 januari 2022 start de aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Scholen en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van de (digitale) geletterdheid van ouders.

Bezoek de website

TOP ▲

Tijdelijk Scholingsbudget voor WW-gerechtigden

“Scholingsbudget voor WW-gerechtigden Als onderdeel van het sociaal pakket bij het 3e steun- en herstelpakket wordt het reguliere budget verhoogd om beter aan te sluiten op de huidige arbeidsmarkt.

 • Doelgroep: verstrekking aan WW-gerechtigden. Deze regeling loopt via het UWV.
 • Budget: € 23,5 miljoen voor 2021. “

Bezoek de website

TOP ▲

Twents Fonds voor Vakmanschap

Werkenden, zzp’ers en werkzoekenden uit Twente die aan de voorwaarden voldoen kunnen een scholingscheque aanvragen tot 5.000 euro.

Bezoek de website

TOP ▲

Voorziening werkgelegenheidseffecten energietransitie

“Dit is een voorziening voor van-werk-naar-werk begeleiding en om- en bijscholing van mensen die in de fossiele sectoren hun baan verliezen. Budget is gedeeltelijk ingezet.

 • Doelgroep: Werknemers in de fossiele sectoren.
 • Budget en looptijd: €11 miljoen t/m 2024, €22 miljoen in totaal t/m 2030.”

Bezoek de website

TOP ▲

Vouchers studievoorschot

De eerste vier cohorten die instromen in het hoger onderwijs vanaf invoering Wet studievoorschot (2015) profiteren niet van de herinvesteringen in kwaliteit van het HO en worden daarvoor gecompenseerd met vouchers die zij ontvangen bij behalen graad hbo-bachelor of wo-master.

De vouchers bedragen € 2.000,- en kunnen 5 tot 10 jaar na afstuderen worden verzilverd voor deelname aan geaccrediteerde opleidingen in het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW heeft formeel nog geen opdracht gegeven om deze maatregel uit te voeren.

DUO krijgt op korte termijn de opdracht het huidige uitvoeringsscenario af te stemmen met de instellingen van hoger onderwijs. Daarnaast wordt DUO gevraagd een scenario te onderzoeken, waarbij de uitbetaling van de voucher direct aan de student plaats vindt, conform de aangenomen motie Van der Molen c.s.

 • Doelgroep van deze regeling: afgestudeerden 5/10 jaar na afstuderen.
 • Looptijd: 15 jaar
 • Budget: €640 miljoen

Bezoek de website

TOP ▲

Vrijstelling voor scholing in de loonbelasting

“Binnen de werkkostenregeling van de loonbelasting bestaat een gerichte vrijstelling voor scholingskosten, zodat werkgevers – uiteraard mits binnen de voorwaarden voor de gerichte vrijstelling – zonder dat hier loonheffingen over verschuldigd zijn, scholing kunnen vergoeden of verstrekken aan werknemers.

Het gaat om een vrijstelling voor studies en opleidingen die zien op onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden ter vervulling van de huidige dienstbetrekking en om scholing die wordt gevolgd met het oog op het verwerven van inkomen werk en woning.

In het Belastingplan 2021 wordt voorgesteld de gerichte vrijstelling voor scholing te verruimen: vanaf 2021 kunnen ook kwalificerende scholingskosten die voortvloeien uit vroegere arbeid vrijgesteld worden vergoed. Zo kunnen ook ex-werknemers na einde dienstverband nog vrijgesteld scholing volgen op kosten van de ex-werkgever.

 • Doelgroep: werkgevers en werknemers. “

TOP ▲

Werkervaring opdoen met Leerwerkcheque in Den Haag

Met de leerwerkcheque krijgen jongeren (tot 27 jaar) de kans om werkervaring op te doen. De jongere gaat dan met de leerwerkcheque 6 maanden aan de slag bij een bedrijf. De jongere vergroot daarmee uw kans op een (leer)baan.

Volgt de jongere een BBL-opleiding dan is het mogelijk de rest van het schooljaar gebruik te maken van de leerwerkcheque  (maximaal 10 maanden).

Bezoek de website

TOP ▲

Werktuig PPO

Het programma biedt werknemers én zzp’ers een tegemoetkoming in de kosten voor professionalisering. Het gaat om bij- na- of omscholing, maar ook initiatieven als leernetwerken voor peer-to-peer learning, of individuele coaching. Daarnaast aandacht voor bewustwording vergroten rond het belang van professionele ontwikkeling. Met dit doel voor ogen is een campagne vormgegeven om werkgevers en werkenden te bereiken. Ook zal de opbrengst van verschillende scholingsvormen in beeld worden gebracht.

Op 8 oktober 2020 is Werktuig PPO gelanceerd. Veel branches, beroepsgroepen, opleidingen en ondersteunende instellingen hebben de afgelopen jaren meegedacht over de inrichting van Werktuig PPO. Het aanvraagproces is zo laagdrempelig mogelijk ingericht, waarbij de nadruk ligt op het concreet benoemen van persoonlijke leerdoelen. Ondertussen worden sociale partners gestimuleerd afspraken te maken over inzet en financiering van scholing, bijvoorbeeld in cao’s of modelcontracten.

 • Doelgroep van deze regeling: werknemers en zzp’ers in de creatieve sector
 • Budget: € 19 miljoen
 • Looptijd: 2021-2024

Bezoek de website

TOP ▲

Ontbreekt hier een subsidie?

Laat het ons weten!

Subsidie melden

Formulier om suggesties te geven voor de subsidies