De branchevereniging voor trainen & opleiden

Convenanten & Keurmerken

Er bestaan verschillende convenanten en kwaliteitskeurmerken. De NRTO stelt zich tot doel een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbod te realiseren op basis van private bekostiging. Daarom beschikken leden van de NRTO over het NRTO-Keurmerk. Het teken van kwaliteit en professionaliteit in de opleidingsbranche.

Daarnaast bestaan er onderstaande onderstaande keurmerken:
– Blik op werk keurmerk
– Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs
– EVC

Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs

Nederlandse onderwijsinstellingen voor Hoger Onderwijs die voor studiedoeleinden buitenlandse studenten inschrijven, moeten voldoen aan de vereisten die staan geformuleerd in de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs. Deze code is het resultaat van intensief overleg tussen de vier onderwijskoepels de NRTO, HBO-raad, VSNU en SAIL met de betrokkenen van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie (IND) en Buitenlandse Zaken, de Inspectie van het Onderwijs en het Nuffic. Instellingen die deze code niet hebben ondertekend respectievelijk niet kunnen ondertekenen worden geconfronteerd met het feit dat hun buitenlandse studenten geen studypermit kunnen krijgen van de Immigratie en Naturalisatiedienst.

EVC
In 2016 is het nieuwe stelsel voor EVC van start gegaan. Er zijn nu twee routes: de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute.

Wie zijn kennis en vaardigheden wil laten valideren om loopbaanstappen te zetten, bijvoorbeeld naar een andere baan of functie in dezelfde of een andere branche of sector, kan terecht bij een EVC-aanbieder in de arbeidsmarktroute.

Wie zijn kennis en vaardigheden wil laten valideren om (via een verkort traject) een diploma in het formele onderwijs (mbo en hoger onderwijs) te behalen, kan terecht bij de onderwijsinstelling in de onderwijsroute.

In het nieuwe stelsel is een onderlinge afstemming en informatie-uitwisseling van cruciaal belang. In dat kader is de NRTO lid van het zogenoemde verbindingsoverleg met onderwijskoepels van het Nationaal Kenniscentrum EVC. Als vertegenwoordiger van EVC-aanbieders in de arbeidsmarktroute en vertegenwoordiger van onderwijsinstellingen laat de NRTO de inbreng vanuit de private sector horen.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten