De branchevereniging voor trainen & opleiden

Kwaliteit

De NRTO en zijn leden staan voor kwaliteit. Die kwaliteit borgen we op een aantal manieren:

 • We stellen voorwaarden aan het lidmaatschap van de NRTO.
 • De commissie van Kwaliteitshandhaving bewaakt de kwaliteit.
 • Het NRTO-keurmerk is onderdeel van het lidmaatschap.

Voorwaarden lidmaatschap

Een organisatie die lid wil worden van de NRTO moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Voldoen aan de toelatingscriteria, ondertekenen van de gedragscode, conformeren aan de algemene voorwaarden en het NRTO-keurmerk binnen zes maanden na aanvang van het lidmaatschap behalen.
 • Een lid dat actief is in de consumentenmarkt, is via de NRTO aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC). De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen van de SGC beslecht geschillen tussen de afnemer en aanbieder voor zover de geschillen betrekking hebben op de door de aanbieder te leveren of geleverde diensten.
 • Mbo- en hbo-leden voldoen aan dezelfde voorwaarden als bekostigde opleiders. Zij staan onder toezicht van de Onderwijsinspectie en – in het geval van hbo-opleidingen – van de NVAO.
 • Voor private opleiders die overheidsgereguleerde vo-, mbo- en/of hbo-opleidingen aanbieden is het essentieel dat zij deze opleidingen zodanig kunnen aanbieden dat deze van onbesproken kwaliteit zijn en het wettelijk vereiste eindniveau borgen. Dit wordt vanaf 2016 geborgd met het keurmerk.

Commissie Kwaliteitshandhaving

De commissie van Kwaliteitshandhaving bewaakt binnen de NRTO de kwaliteit. Ook controleert de commissie of nieuwe leden voldoen aan de toelatingscriteria voor. De commissie van Kwaliteitshandhaving bestaat uit:

 • de heer Hans Hillen (voorzitter);
 • de heer Jan Albert Dop (lid);
 • mevrouw Ria van ’t Klooster (secretaris).

Commissie van Beroep voor Examens

De commissie van Beroep voor Examens is ingesteld door de NRTO ten behoeve van studenten of cursisten van opleidings- of exameninstellingen die lid zijn van de NRTO en zich bij de commissie van Beroep voor Examens van de NRTO hebben aangesloten. Er kan beroep worden ingesteld bij de commissie tegen beslissingen van een examencommissie en/of het orgaan bij een opleidings- of exameninstelling dat een diploma toekent, zoals onder andere bedoeld in de WEB en/of de WHW. Dit betekent dat de commissie uitsluitend bevoegd is om te oordelen over de gevolgde / toegepaste procedures door deze partijen. De commissie bestaat uit vijf leden, waarbij 3 leden roulerend een klacht behandelen. De leden zijn niet werkzaam of op een andere manier gelieerd aan een onderwijsinstelling die lid is van de NRTO.

Het reglement is opvraagbaar bij aangesloten leden en bij de secretaris van de commissie via cvbe[@]nrto.nl

Het NRTO-Keurmerk

Elk lid van de NRTO moet voldoen aan de kwaliteitseisen van het NRTO-Keurmerk. Een onafhankelijke, externe organisatie toetst in een audit of een lid aan die eisen voldoet. De kwaliteitseisen zijn te verdelen over 8 onderwerpen:

 • Is transparant over zijn product of dienst.
 • Is helder over de leeruitkomsten van opleidingen en trainingen.
 • Meet de klanttevredenheid.
 • Komt gemaakte afspraken na.
 • Zet deskundige docenten, trainers en adviseurs in.
 • Investeert in de deskundigheid van zijn personeel.
 • Heeft zijn processen op orde.
 • Streeft naar continue verbetering.

Lees meer over het NRTO-Keurmerk

Commissie van deskundigen

Het bewaken van de inhoud en de procedures en het aanpassen van het NRTO-keurmerk en de procedures aan eventuele veranderingen binnen het private opleidersveld wordt geborgen door de commissie van deskundigen. Deze commissie wordt gevormd door een gevarieerde vertegenwoordiging vanuit de leden:

 • Lodewijk van Ommeren (voorzitter)
 • Paul Verroen
 • Jantine Zandbergen
 • Harald Kruithof
 • Barbara Kramer
 • Silvan Ammeraal-Blokker (secretaris vanuit bureau NRTO)

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris via keurmerk@nrto.nl of 030-267 3778.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten