De branchevereniging voor trainen & opleiden

Kwaliteit

De NRTO en zijn leden staan voor kwaliteit. Die kwaliteit borgen we op een aantal manieren:

 • We stellen voorwaarden aan het lidmaatschap van de NRTO.
 • De commissie van Kwaliteitshandhaving bewaakt de kwaliteit.
 • Het NRTO-keurmerk is onderdeel van het lidmaatschap.

Voorwaarden lidmaatschap

Een organisatie die lid wil worden van de NRTO moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Voldoen aan de toelatingscriteria, ondertekenen van de gedragscode, conformeren aan de algemene voorwaarden en het NRTO-keurmerk binnen zes maanden na aanvang van het lidmaatschap behalen.
 • Een lid dat actief is in de consumentenmarkt, is via de NRTO aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC). De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen van de SGC beslecht geschillen tussen de afnemer en aanbieder voor zover de geschillen betrekking hebben op de door de aanbieder te leveren of geleverde diensten.
 • Voor private opleiders die overheidsgereguleerde vo-, mbo- en/of hbo-opleidingen aanbieden is het essentieel dat zij deze opleidingen zodanig kunnen aanbieden dat deze van onbesproken kwaliteit zijn en het wettelijk vereiste eindniveau borgen. Zij voldoen aan dezelfde voorwaarden als door de overheid bekostigde opleiders en staan onder toezicht van de Onderwijsinspectie en – in het geval van hbo-opleidingen – van de NVAO.
 • Het NRTO-Keurmerk

  Elk lid van de NRTO moet voldoen aan de kwaliteitseisen van het NRTO-Keurmerk. Een onafhankelijke, externe organisatie toetst in een audit of een lid aan die eisen voldoet. De kwaliteitseisen zijn te verdelen over 8 onderwerpen:

  • Is transparant over zijn product of dienst.
  • Is helder over de leeruitkomsten van opleidingen en trainingen.
  • Meet de klanttevredenheid.
  • Komt gemaakte afspraken na.
  • Zet deskundige docenten, trainers en adviseurs in.
  • Investeert in de deskundigheid van zijn personeel.
  • Heeft zijn processen op orde.
  • Streeft naar continue verbetering.

  Lees meer over het NRTO-Keurmerk

Commissie van deskundigen NRTO-keurmerk

Het bewaken van de inhoud en de procedures en het aanpassen van het NRTO-keurmerk en de procedures aan eventuele veranderingen binnen het private opleidersveld wordt geborgen door de commissie van deskundigen. Deze commissie wordt gevormd door een gevarieerde vertegenwoordiging vanuit de leden:

 • Lodewijk van Ommeren (voorzitter van de commissie en lid van het NRTO-bestuur, trainingsinstituten)
 • Jantine Zandbergen (online leren)
 • Harald Kruithof (talen)
 • Barbara Kramer (exameninstellingen)
 • Silvan Ammeraal-Blokker (secretaris vanuit bureau NRTO)

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris via keurmerk@nrto.nl of 030-267 3778.

Commissie Kwaliteitshandhaving

De commissie van Kwaliteitshandhaving bewaakt binnen de NRTO de kwaliteit. Ook controleert de commissie of nieuwe leden voldoen aan de toelatingscriteria voor. De commissie van Kwaliteitshandhaving bestaat uit:

 • de heer Hans Hillen (voorzitter)
 • de heer Jasper Bekhuis (secretaris namens het bureau)
 • mevrouw Ria van ’t Klooster (lid)

Commissie van Beroep voor Examens

Opleidings- of exameninstellingen die lid zijn van de NRTO kunnen zich bij de commissie van Beroep voor Examens van de NRTO aansluiten. Studenten en cursisten kunnen bij de commissie in beroep gaan tegen beslissingen van een examencommissie en/of het orgaan bij een opleidings- of exameninstelling dat een diploma toekent, zoals onder andere bedoeld in de WEB en/of de WHW. De commissie bestaat uit vijf leden, waarbij 3 leden roulerend een klacht behandelen. De leden zijn niet werkzaam of op een andere manier gelieerd aan een onderwijsinstelling die lid is van de NRTO. Het reglement is opvraagbaar bij de secretaris van de commissie via cvbe@nrto.nl.

De Commissie van Beroep voor examens heeft diverse uitspraken gedaan, onderstaand treft u deze aan:

Uitspraak 2018-1
Uitspraak 2017-2
Uitspraak 2017-1
Uitspraak 2014-1

Commissie van beroep NRTO-keurmerk

Aanvragers en keurmerkhouders kunnen bij deze commissie een beroep indienen. Een eventueel beroep moet betrekking hebben op het niet toekennen van het NRTO-keurmerk, het niet verlengen dan wel het (tijdelijk) intrekken van het NRTO-keurmerk. De commissie bestaat uit:

 • de heer Ton Vis (voorzitter)
 • mevrouw Joke Elzenaar (lid)
 • de heer Ed van den Berg (lid)
 • de heer Jasper Bekhuis (secretaris vanuit bureau NRTO)

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten