De branchevereniging voor trainen & opleiden

Servicedocumenten

De NRTO maakt regelmatig servicedocumenten over verschillende onderwerpen. Deze documenten zijn bedoeld om leden te ondersteunen in hun werkzaamheden. bent u lid van de NRTO? Dan kunt u deze bij ons opvragen. Het gaat om de volgende servicedocumenten:

  Ondernemerschap
 • Servicedocument cybersecurity
 • Brief staatssecr. Wiebes inzake uitstel handhaving wet DBA januari 2017
 • Servicedocument privacywetgeving
 • Voorbeeldmodel bewerkingsovereenkomst opleider als verantwoordelijke
 • Voorbeeldmodelbewerkingsovereenkomst opleider als bewerker
 • Overeenkomst van opdracht en NRTO algemene voorwaarden
 • Subsidies en fiscale regelingen
 • Stappenplan Wet DBA in de praktijk
 • Praktische tips gebruik algemene modelovereenkomsten
 • FAQs Wet DBA (vervanging VAR door modelovereenkomsten)
 • modelovereenkomst vrije vervanging (in Word)
 • modelovereenkomst geen werkgeversgezag (in Word)
 • Aanbestedingswet 2013

 • HO
 • Servicedocument Wet bescherming namen en graden
 • Servicedocument aanleveren gegevens HBO-Keuzegids 2018
 • De lerarenbeurs
 • Examencommissies
 • Verslag van werkzaamheden HO (update maart 2018)
 • Checklist Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Wet WHW)
 • Kwaliteit in Verscheidenheid
 • Beoordelingskader Inspectie HO en de bijbehorende bijlage
 • Associate Degree
 • Klachtenprocedure
 • Internationale mobiliteit

 • MBO
 • Servicedocument Verslag van Werkzaamheden
 • Verzuim. Ongeoorloofd verzuim en schoolverlaten
 • Wet Educatie
 • Checklist Wet educatie beroepsonderwijs (Wet WEB)
 • Aanvraagprocedure diploma-erkenning beroepsopleidingen niet-bekostigde instellingen
 • Servicedocument doelmatige leerwegen
 • Urennorm
 • Wetsvoorstel Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging

 • Meten en valideren van leren
 • Nationaal kwalificatieraamwerk NLQF

 • Brieven