De branchevereniging voor trainen & opleiden

Visie

Private opleiders zijn ondernemers die zich onderscheiden met hun aanpak en kernwaarden:

Aanpak: maatwerk, flexibel, effectief, met een diversiteit aan opleidingsvormen.

Kernwaarden: Klantgericht en resultaatgericht.

De NRTO en haar leden hechten aan integere en zorgvuldige bejegening van en omgang met de afnemers van hun producten. Hij gaat uit van hoge professionele standaards, verplicht zich deze standaards actueel te houden en de naleving daarvan regelmatig te toetsen.

De NRTO is van mening dat het onderwijs aan werkenden primair een taak is van werkgevers en werknemers. Het zijn van oudsher vooral private partijen die in deze behoefte voorzien. De visie van de NRTO op onderwijs bestaat uit een aantal kernpunten:

  • Als het gaat om onderwijs aan werkenden, het domein van een Leven Lang Leren, dan is dit een taak van de markt. Private aanbieders van onderwijs, opleiding en training zijn hier de voornaamste spelers. Indien de overheid toch een rol voor zichzelf ziet weggelegd op dit gebied, dan dient dit op basis van een level playing field te zijn. Hierbij dient vraaggestuurde financiering via het individu het uitgangspunt te zijn.
  • Particuliere opleiders met een wettelijk erkend aanbod voor de initiĆ«le fase vormen een welkome aanvulling op het brede standaard pakket van het bekostigd onderwijs.
  • Zowel formele als non formele opleidingstrajecten dienen te voldoen aan de door de overheid en/of de branche opgestelde kwaliteitscriteria.

Het aanbod van de NRTO is toegesneden op zowel:

  • de (loopbaan) wensen van individuele afnemer;
  • de employability-eisen van de werkgever;
  • de professionaliseringswensen van organisaties/instellingen.