De branchevereniging voor trainen & opleiden

Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering verlengd

FacebookTwitterLinkedIn

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De regie op de uitvoering van de wet komt bij de gemeenten te liggen. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet door het organiseren van een pilotprogramma. Daarin doen 97 gemeenten in 39 pilots ervaringen op met de nieuwe inburgeringswet. Die ervaringen worden breed gedeeld en gebruikt voor het inrichten van een lerend, adaptief inburgeringstelsel.
Lees verder.
Bron: Rijksoverheid 30 april 2020