Convenanten & keurmerken

Er bestaan verschillende convenanten en kwaliteitskeurmerken. De NRTO stelt zich tot doel een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbod te realiseren op basis van private bekostiging. Daarom beschikken leden van de NRTO over het NRTO-keurmerk. Het teken van kwaliteit en professionaliteit in de opleidingsbranche.

Daarnaast bestaan er onderstaande keurmerken:

Nederlandse onderwijsinstellingen voor Hoger Onderwijs die voor studiedoeleinden buitenlandse studenten inschrijven, moeten voldoen aan de vereisten die staan geformuleerd in de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs.

Deze code is het resultaat van intensief overleg tussen de vier onderwijskoepels: de NRTO, Vereniging Hogescholen, VSNU en SAIL en met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie (IND) en Buitenlandse Zaken, de Inspectie van het Onderwijs en het Nuffic.

Instellingen die deze code niet hebben ondertekend respectievelijk niet kunnen ondertekenen worden geconfronteerd met het feit dat hun buitenlandse studenten geen studypermit kunnen krijgen van de Immigratie en Naturalisatiedienst.

In 2016 is het nieuwe stelsel voor EVC van start gegaan. Er zijn nu twee routes: de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute.

Wie zijn kennis en vaardigheden wil laten valideren om loopbaanstappen te zetten, bijvoorbeeld naar een andere baan of functie in dezelfde of een andere branche of sector, kan terecht bij een EVC-aanbieder in de arbeidsmarktroute.

Wie zijn kennis en vaardigheden wil laten valideren om (via een verkort traject) een diploma in het formele onderwijs (mbo en hoger onderwijs) te behalen, kan terecht bij de onderwijsinstelling in de onderwijsroute.

In het nieuwe stelsel is een onderlinge afstemming en informatie-uitwisseling van cruciaal belang. In dat kader is de NRTO lid van het zogenoemde verbindingsoverleg met onderwijskoepels van het Nationaal Kenniscentrum EVC. Als vertegenwoordiger van EVC-aanbieders in de arbeidsmarktroute en vertegenwoordiger van onderwijsinstellingen laat de NRTO de inbreng vanuit de private sector horen.

Het blik op Werk Keurmerk is ontwikkeld door de stichting Blik op Werk en bestaat sinds 2007. Het keurmerk is de opvolger van het BOA Keurmerk, het Borea Keurmerk en het CliΓ«nten Kwaliteitskeurmerk Re-integratie (CKR). Sinds 2010 maakt ook het Keurmerk Inburgeren deel uit van het Blik op Werk Keurmerk.

Het Blik op Werk Keurmerk is voor dienstverleners die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen, betaald werk vinden, een eigen onderneming opstarten, van werk naar werk gaan, gezond aan het werk blijven en inburgeringscursussen volgen.

Daarnaast speelt dit keurmerk een belangrijke rol bij het inburgeringsproces. Een aanbieder van inburgeringscursussen moet dit keurmerk hebben, wil de inburgeraar gebruikmaken van het sociaal leenstelsel.