De branchevereniging voor trainen & opleiden

Vragen over financiële regelingen en bedrijfscontinuïteit
Bereken hoe corona-regelingen jouw onderneming helpen
Krijg meteen inzicht in relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen voor uw onderneming. De coronacalculator is daarbij een handig hulpmiddel. Deze ‘calculator’is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. Klik hier voor meer informatie.

NOW-regeling 2.0
Het kabinet heeft de tweede NOW-regeling gepubliceerd met daarin de voorwaarden (juni t/m september). Bedrijven kunnen naar verwachting de NOW-subsidie vanaf 6 juli bij UWV aanvragen. De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent enkele wijzigingen. Waaronder een scholingsverplichting en het subsidietijdvak is verlengd naar vier maanden. Voor meer informatie klik hier.

Tegemoetkoming flexwerkers (TOFA)
Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA. Voor meer informatie klik hier.

Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie
Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie.

NOW-regeling: Scholing wordt opgenomen
Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.
Lees verder

Alle nieuwe of verlengde regelingen, met eventuele aanpassingen zijn te vinden in de Kamerbrief Noodpakket 2.0. Hieronder staan de belangrijkste aankondigingen van het kabinet in het nieuwe noodpakket waarvoor ruim 13 miljard euro is begroot.

Wijzigingen in NOW-regeling bij noodpakket 1 en 2

De kamerbrief inzake de wijizgingen kunt u hier vinden.

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus.
Lees verder

750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven
De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro). De leningen zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4%. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting kunnen enkele tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening.
Lees verder
Bron; Rijksoverheid

Coronavirus: verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Ook maakt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) vandaag bekend het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo groot te maken.
Lees verder.
Bron: Rijksoverheid

Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups en scale-ups
Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3%.
Lees verder

NOW-regeling: verruiming met de concernbepaling
Bron: Rijksoverheid nieuwsbericht 22 april 2020
Om de werkgelegenheid te beschermen wijzigt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de concernbepaling in de tijdelijke loontegemoetkomingsregeling NOW. Werkmaatschappijen die door de Coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen.
Lees verder

Financiële mogelijkheden voor ondernemers die door de Coronacrisis worden getroffen

U kunt uw vragen mailen naar corona@nrto.nl

Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit
Bron nieuwsbericht Rijksoverheid 7-4-2020

Het kabinet heeft vandaag aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) hebben dit in een Kamerbrief bekend gemaakt.
lees verder

Noodpakket voor banen en economie Klik hier voor meer informatie.

De belangrijkste maatregel uit het noodpakket is de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Ook indien u een omzetdaling verwacht (door het uitblijven van aanmeldingen) kan deze regeling voor u interessant zijn. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever.

De volledige regeling is hier te vinden.
Klik hier voor een toelichting op de NOW door de AWVN.
De AWVN heeft een rekentool om de hoogte van deze tegemoetkoming te berekenen.

Oproep: meld uw SBI code inzake regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
Bron: nieuwsbericht van de NRTO 31 maart 2020.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 27 maart jl. de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend.

Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Het gaat om SBI-codes van sectoren die direct door de overheid zijn gesloten zoals horeca, kappers, sport. Maar wij zijn net als andere sectoren net zo hard getroffen. Wij behoren dus ook op die lijst.
Daarom meld uw SBI code zo spoedig mogelijk bij het Noodloket. U kunt uw SBI code vinden op het uittreksel van de kamer van koophandel.

Klik hier om de SBI-code aan te melden.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Bron: rijksoverheid: nieuwsbericht 25-03-2020
Het kabinet heeft op 17 maart een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Met dit pakket krijgen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning. Een van de maatregelen waar VNG, Divosa, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en experts van gemeenten aan werken is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Voor meer informatie klik hier

Onderstaande update is op 20 maart geplaatst.

Banken geven bedrijven extra lucht: half jaar uitstel van aflossingen
De coronacrisis brengt een grote schok teweeg in de samenleving en de economie. De financiële nood onder ondernemingen in tal van bedrijfstakken is groot. Daarom komen banken nu in aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet met gezamenlijke maatregelen die hun zakelijke klanten meer lucht geven. Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank besloten. Klik hier voor meer informatie.

Webinar financiële regelingen voor werkgevers en zzp’ers in verband met de Coronacrisis

AWVN heeft de financiële regelingen op een rij gezet plus een informatief webinar hierover. Klik hier.

Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.
Klik hier voor meer informatie.
Een handig overzicht van deze maatregelen kunt u hier vinden.

Algemene veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers
De Rijksoverheid heeft Q&A opgesteld die specifiek hierover gaat.

De Kamer van KoopHandel heeft ook voor ondernemers een praktisch overzicht; het coronavirus dit moet je weten gemaakt.

Veelgestelde ondernemers vragen opgesteld door de KVK kunt u hier vinden.

Algemene informatie over Corona voor ondernemers
De Kamer van Koophandel heeft een ondernemersloket geopend.