De branchevereniging voor trainen & opleiden

Taal en Rekenen

Studenten aan een private MBO opleiding krijgen te maken met de centrale examens taal en rekenen. Voor hen gelden dezelfde regels rond deelname, vrijstellingen etc. als voor studenten aan een bekostigde opleiding.
De bewindspersonen hebben op 22 oktober 2015 twee brieven over rekenen aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin is bepaald dat de uitslag van het rekenexamen voor het MBO voorlopig nog niet meetelt voor de slaag-zak beslissing. Wel moeten alle studenten centraal examen rekenen doen.

Die betreffende brieven vindt u hier.

Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen

Kamerbrief over vervolg beleid rekenen nav de moties

Zomer 2018 zal er meer bekend worden over de toekomst van het rekenonderwijs in het MBO.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten