De branchevereniging voor trainen & opleiden

Vijf subsidies en fiscale regelingen die veel gebruikt worden in de onderwijssector

FacebookTwitterLinkedIn

De NRTO zal in de komende maanden aandacht besteden aan diverse subsidiemogelijkheden in samenwerking met het subsidieadviesbureau PNO.

Er zijn veel ontwikkelingen in subsidieland, dat is niemand ontgaan.
Het subsidie-instrumentarium in Nederland is heel sterk verschraald als gevolg van de bezuinigingen en politieke keuzes. PNO behandelt kort vijf subsidies en fiscale regelingen die veel gebruikt worden in de onderwijssector.

Ontwikkelingen subsidie/fiscaal instrumentarium!

Op LinkedIn beheert PNO een groep voor onderwijsprofessionals die geïnteresseerd zijn in subsidies.Lid worden? Subsidies en Onderwijs

1. Wet vermindering afdracht onderwijs
Bij het opleiden van werknemers kunnen werkgevers gebruik maken van de Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen ( WVA). Deze afdrachtvermindering biedt werkgevers de mogelijkheid om de afdracht van de loonbelasting tijdelijk te verminderen. Met name de WVA Onderwijs (BBL) heeft een zeer grote vlucht genomen. Zie ook: belastingdienst

2. Levenlang Leren programma
Het Levenlang Leren Programma (LLP) is een Europees subsidieprogramma, dat de uitvoering van het Europese beleid op het gebied van onderwijs en opleiding ondersteunt.
Het LLP biedt onderwijs- en trainingsinstellingen (ook niet door de overheid gefinancierde instellingen) de mogelijkheid om door middel van projecten de kwaliteit van opleiding en training in Europa te verbeteren. Deze projecten worden uitgevoerd in de vier subprogramma’s van het LLP. In de NRTO nieuwsbrief van maandag, 4 oktober 2011 is aandacht besteed aan de diverse programma’s. Zie ook: nationaal agentschap LLL

3. Reintegratiesubsides
Ook voor de re-integratie van werklozen en arbeidsgehandicapten hebben gemeenten en UWV nauwelijks meer geld beschikbaar. Het omscholen van mensen zonder werk is daardoor steeds lastiger geworden. De beschikbare budgetten worden hoofdzakelijk ingezet voor personeelskosten bij de SW bedrijven. Deze bedrijven moeten anderzijds wel ervoor gaan zorgen dat er meer mensen uitstromen naar regulier werk. Even los van de financieringsproblematiek liggen hier voor opleiders wel degelijk kansen.

4. Opleidingssubsidies
Het door veel opleiders goed benutte ESF loopt nog door tot en met halverwege 2012. Daarna start het nieuwe ESF pas weer in 2014, tenzij Nederland liever een lagere EU bijdrage betaalt, dan ziet zij mogelijk af van het ESF geld. De overheid wil met het bedrijfsleven en andere belanghebbenden de discussie aangaan over de eventuele wenselijkheid van een nieuw ESF. De NRTO zal in overleg met PNO nagaan hoe deze discussie kan worden beïnvloed. Graag vernemen we van u input voor deze discussie. Zie ook: agentschap SZW

5. Topsectoren
De overheid heeft een 9 tal topsectoren aangewezen. Deze sectoren maken plannen om ervoor te zorgen dat Nederland op deze terreinen gaat excelleren. Goede plannen worden van geld voorzien door de overheid, mits ook het bedrijfsleven eraan bijdraagt. In al deze sectoren komt aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers. Iedere sector zal hiervoor concrete plannen moeten opstellen. Voor de opleidingssector dus van groot belang om hierop te gaan anticiperen.

Overige subsidies
Er zijn nog wel wat andere subsidieregelingen, maar deze zijn slechts incidenteel beschikbaar, veelal met lage bedragen of heel specifieke onderwerpen. Ook voor gemeenten en provincies geldt dat de spoeling erg dun is geworden.

Algemene stimulans innovaties
Bedrijven behouden hun belastingstimulans voor het uitvoeren van innovatie, de Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO). Sinds enige tijd is er een instrument bijgekomen namelijk de Innovatiebox. Deze maatregel geeft voordelen op de af te dragen winstbelasting. In de toekomst komt hier de Research & Development Aftrek bij, dit instrument geeft aftrekmogelijkheden voor R&D investeringen en exploitatiekosten. Omdat de opleidingsbranche hier geen directe voordelen uit kan halen gaan we niet nader in op dit onderwerp.

Tot halverwege 2012 zijn er bij diverse sectoren nog ESF mogelijkheden en bij sommige sectoren zijn er ook andere scholingssubsidies beschikbaar. In een volgende nieuwsbrief zullen we hier nader op ingaan. Ook besteden we dan aandacht aan de WVA Onderwijs (BBL), die een zeer grote vlucht heeft genomen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Guus Huisman van PNO Consultants: guus.huisman@pnoconsultants.com

Benieuwd naar het eerder verschenen artikel? Leven Lang Leren Programma, een Europees subsidieprogramma

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten