De branchevereniging voor trainen & opleiden

Samen werken aan taal: de NRTO doet mee!

FacebookTwitterLinkedIn

Laaggeletterdheid is een groot probleem voor de samenleving constateert de SER in het advies Samen werken aan taal. Naar schatting zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd, mensen met weinig digitale vaardigheden worden hierin meegerekend. Dit heeft grote gevolgen: door technologische ontwikkelingen (digitalisering, robotisering) en mondialisering doen er zich steeds snellere veranderingen voor op de arbeidsmarkt en wordt de samenleving complexer. Voor laaggeletterden wordt het moeilijker die veranderingen bij te houden. Dit heeft gevolgen voor hun maatschappelijke participatie, hun positie op de arbeidsmarkt en hun gezondheid en welzijn.

De NRTO is met de SER van mening dat gemeenten, werkgevers, vakbonden, publieke en private opleiders de handen ineen moeten slaan, daarbij gesteund met financiële middelen vanuit de overheid zoals trekkingsrechten te besteden aan onderwijs, publiek en privaat, en subsidieregelingen om werkgevers te stimuleren meer te investeren in taal op de werkvloer.

NRTO ondersteunt de conclusies van de SER dat er meer beleid nodig is om laaggeletterdheid aan te pakken, zowel als het gaat om taalvaardigheden als ook om digitale vaardigheden en rekenvaardigheden. Ook herkent de NRTO dat veel werkenden en werkzoekenden te weinig taalvaardig zijn om veilig te kunnen werken. Tegelijkertijd wijst zij met de SER op de initiatieven die er reeds zijn. Private taalopleiders geven opleidingen Nederlands op de werkvloer, een aantal voorbeelden daarvan zijn ook opgenomen in het rapport.

Terecht stelt de SER dat het aanbod te versnipperd is en de kwaliteit van aangeboden opleidingen en trainingen geborgd moet zijn. In de toetsing op kwaliteit ziet de SER ook een rol voor het NRTO-keurmerk. Taalopleiders aangesloten bij de NRTO worden door een externe partij getoetst op een aantal criteria, hebben een gedragscode ondertekend en zijn bovendien aangesloten bij de Geschillencommissie.

Daarnaast klinkt uit het rapport de wens voor maatwerk. Ria van ’t Klooster zegt daarover: ‘Wij willen samen met het Rijk, gemeenten, publieke opleiders, werkgevers en vakbonden aan de slag om laaggeletterdheid aan te pakken. Onze opleiders zijn er klaar voor, de voorbeelden bewijzen dat er met maatwerk én samenwerking successen te behalen zijn’.

Samenwerking en maatwerk zijn sleutelbegrippen voor deze groep. In het niet-bekostigde onderwijs is dat al veel mogelijk. De geschetste probleemoplossingen in het rapport zijn een goede stimulans om ons verder in te zetten voor leerrechten, een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen en een gelijk speelveld voor publiek en privaat. Met deze instrumenten versterken we de leercultuur in Nederland. Een ontwikkeling waar de samenleving bij gebaat is.

Lees ook:
nieuwe ambities aanpak laaggeletterdheid

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten