De branchevereniging voor trainen & opleiden

Kabinet, ga aan de slag met de belemmeringen voor een leven lang ontwikkelen

FacebookTwitterLinkedIn

Half april heeft onderzoeksbureau Panteia haar rapport ”Belemmeringen voor deelname aan Leven Lang Ontwikkelen” aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport laat zien dat er belemmeringen zijn bij burgers om zich te blijven ontwikkelen en draagt oplossingen aan.
De doelgroepen van het onderzoek zijn werkenden (opgeleid t/m MBO) met een vaste baan en 10-20 jaar werkervaring, flexkrachten (oproepkrachten, mensen met 0-uren contracten, (schijn)zelfstandigen) en alleenstaande moeders (met werk, met een uitkering en zonder werk en uitkering).

Voor deze doelgroepen beschrijft het rapport wat voor elke groep belemmeringen zijn bij het scholen, voorwaarden die kunnen helpen bij een leven lang ontwikkelen (drivers) en oplossingsrichtingen. Belemmering hebben onder andere te maken met gebrek aan urgentiebesef, geen toekomstbeeld van het werk, negatieve schoolervaringen en gebrek aan financiële middelen.

Als oplossingsrichting noemt Panteia onder andere een onafhankelijk loopbaanadvies/loopbaanscan die mensen inzicht geeft in waar hun kansen en mogelijkheden liggen. NRTO pleit hier ook voor en heeft in een statement over leven lang ontwikkelen) ook oplossingen als een loopbaanwinkel en persoonlijke ontwikkelrekening voor iedereen genoemd. Ook steunt de NRTO andere voorstellen van de onderzoekers zoals het pleidooi voor erkenning van verworven competenties (EVC-trajecten) en uitbreiding van het Levenlanglerenkrediet naar BBL. De NRTO zou ook willen dat studenten in de Derde Leerweg een beroep kunnen doen op het Lang Leren Krediet.

Wat jammer is, is dat de onderzoekers niet hebben gezocht naar oplossingen die al wél werken, ook bij de door hun benoemde doelgroepen: werkenden (opgeleid t/m MBO) met een vaste baan en 10-20 jaar werkervaring, flexkrachten (oproepkrachten, mensen met 0-uren contracten, (schijn)zelfstandigen) en alleenstaande moeders (met werk, met een uitkering en zonder werk en uitkering).

Private opleiders leiden volgens CBS cijfers jaarlijks 1,4 miljoen mensen op en bieden hen vraaggericht een breed aanbod aan, van korte cursussen/opleidingen, EVC-trajecten tot diplomagerichte trajecten. Op de werkvloer, digitaal, klassikaal of een mix. Voor ieder wat wils: flexibel en op maat. Ze werken daarbij samen met werkgevers maar ook – als het bijvoorbeeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaat – met buurtinitiatieven en uitzenders, loopbaanadviseurs en sociale werkvoorziening. Deze voorbeelden zijn gemakkelijk op te schalen. Samen werken voor werk.

Ria van ’t Klooster: Het is de overheid die veel te lang bij volwassenen heeft vastgehouden aan diplomagericht, klassikaal onderwijs en ook alleen daarvoor financiële middelen ter beschikking stelde. Gelukkig wordt in de leven lang ontwikkelen brief van 27 september gepleit voor een andere koers met opleiden op maat, flexibilisering en eigen financiële middelen voor iedereen die een opleiding wil volgen. Dit onderzoek ondersteunt die koers, het wordt tijd dat het kabinet nu het beleid uit de brief van 27 september ook gaat uitvoeren.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten