De branchevereniging voor trainen & opleiden

Advies van de Onderwijsraad: doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel

FacebookTwitterLinkedIn

Op 22 februari 2019 publiceerde de Onderwijsraad haar Advies Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel. In het advies staat de vraag: ‘Kan het onderwijs met het huidige stelsel zijn maatschappelijke opdracht nu en in de toekomst waarmaken?’ centraal.

De raad concludeert dat het stelsel zoals dat er nu is onvoldoende op maatschappelijke ontwikkelingen inspeelt. Drie knelpunten worden gesignaleerd. Het eerste knelpunt vloeit voort uit de differentiatie in het onderwijsstelsel. Het opleidingsniveau van ouders is steeds bepalender geworden voor de onderwijsroute die hun kinderen gaan volgen. Dit resulteert in sociale segmentering: jongeren uit verschillende lagen van de maatschappij komen elkaar steeds minder tegen.

Het tweede knelpunt heeft betrekking op de toegankelijkheid van en doorstroom binnen het onderwijs. De vele overgangen en keuzemomenten in het stelsel zorgen voor ongelijke kansen in het onderwijs voor bepaalde groepen jongeren.

Het derde en laatste knelpunt gaat over de toekomstbestendigheid van het stelsel. Momenteel is blijven leren geen onderdeel van de huidige onderwijsvoorzieningen binnen het stelsel. Het stelsel is er primair voor kinderen en jongeren, en in mindere mate voor (werkende) volwassenen. Hierdoor past het niet bij de samenleving en arbeidsmarkt van nu.

De Onderwijsraad heeft in haar advies vijf vertrekpunten geformuleerd voor herziening van het onderwijsstelsel:
1. Verminder differentiatie,
2. Verbind schoolsoorten en opleidingen,
3. Stimuleer beroepsgericht onderwijs op het havo en vwo,
4. Verminder en verbeter selectie en 5. Geef permanente educatie een vaste plek in het stelsel.

Het hele advies kunt u hier lezen.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten