De branchevereniging voor trainen & opleiden

Toelatingscriteria

Ieder lid van de NRTO moet aan de toelatingscriteria voldoen.

Toelatingscriteria

De ondernemingen die het lidmaatschap aanvragen moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • Het lid moet een private onderneming zijn die werkzaam is in of direct betrokken is bij niet bekostigd onderwijs, training en opleidingen.
 • Het lid moet met een Nederlandse rechtspersoon gevestigd zijn in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • De statutaire doelstelling van het lid mag niet strijdig zijn met de Nederlandse wet.
 • Het lid van de NRTO dient zich te conformeren aan de Algemene voorwaarden en dit actief te communiceren aan klanten.
 • Het lid van de NRTO dient de Gedragscode te ondertekenen en overeenkomstig te handelen.
 • Het lid van de NRTO is houder van het NRTO-keurmerk. Voor opleiders die recent lid zijn geworden van de NRTO, geldt dat zij binnen een jaar na toekenning lidmaatschap het NRTO-keurmerk moeten hebben behaald.
 • Andere codes en standaarden die voor leden bindend zijn verklaard, moeten door het lid worden nageleefd. Mededeling hiervan is ten laatste terug te vinden op de website van de vereniging.
 • Het lid mag niet recentelijk veroordeeld zijn vanwege een strafbaar feit.
 • Het lid moet op tijd de volledige contributie aan de NRTO voldoen.
 • Het lid mag niet in een staat van faillissement of surcéance van betaling zijn.
 • De gemeenschappelijke belangen van leden of van de vereniging mogen niet materiële of immateriële  schade toegebracht worden (b.v. imagoschade).
 • Het bestuur van de NRTO beslist, op advies van de Commissie Kwaliteitshandhaving, in deze en alle andere relevante gevallen over het toelaten, schorsen en royeren van leden. Tegen een besluit tot schorsing staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de Algemene vergadering open.