De branchevereniging voor trainen & opleiden

Huidige wetgeving niet toegesneden op volwassenenonderwijs

FacebookTwitterLinkedIn

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) ziet in de recente uitspraken van de onderwijsinspectie een bevestiging van zijn standpunt, dat de wetgeving voor de berekening van studielast niet duidelijk is. Aanvullende wetgeving met betrekking tot de (verplichte) studielast in het beroepsonderwijs aan volwassenen is nodig. Het gaat dan in eerste instantie om opleidingen in het hoger beroepsonderwijs. Net als VNO-NCW is de NRTO van mening dat de huidige wetgeving zich richt op jongeren en niet is toegesneden op het volwassenenonderwijs aan werknemers, herintredende vrouwen en ZZP-ers. De aanbeveling van de inspectie dat de instellingen van het hoger onderwijs en de minister aan tafel moeten om het heikele punt van studielast te bespreken, wordt door de NRTO dan ook van harte onderschreven. Gezien de beleidsreactie van de minister op de uitspraken van de inspectie verwacht zij dat een dergelijk gesprek snel zal plaatsvinden.

De inspectie van het onderwijs heeft de vraag proberen te beantwoorden in hoeverre er sprake is van een volwaardig onderwijsprogramma bij (ver)korte opleidingen in het hoger beroepsonderwijs. Zij heeft 13 van de in totaal 2900 in Nederland aangeboden bacheloropleidingen onderzocht. Gezien de selectieve insteek van het onderzoek – het gaat uitsluitend om opleidingen waar een aanzienlijk risico werd vermoed – en het zeer kleinschalig karakter ervan (minder dan 0,5% van de opleidingen werd onderzocht), benadrukt de inspectie dat de uitkomsten van haar onderzoek niet representatief zijn. Met andere woorden: er kunnen geen generieke uitspraken worden gedaan op basis van dit onderzoek.

Kort samengevat heeft de inspectie geconstateerd dat in de onderzochte 13 opleidingen, wettelijke voorschriften niet altijd worden nageleefd. Zo bleek onder meer dat informatieverstrekking aan studenten verbetering behoeft en dat de studiebelasting van de studenten – blijkens de conclusie van de inspectie -onvoldoende kon worden aangetoond.

De NRTO is met de inspectie van mening dat er geen enkele twijfel mag bestaan over de waarde van HBO-diploma’s en het gerealiseerde eindniveau. Dit is ook niet het geval, alle opleidingen in het onderzoek zijn geaccrediteerd door de NVAO. De NRTO is met de minister van mening dat in de wet geen concrete methode staat om de studielast te berekenen en is daarom van mening dat de inspectie op dit punt ook geen oordeel kan en mag geven bij de betrokken opleidingen.

Dit laatste punt is van groot belang. De berekeningen die gelden voor het reguliere hoger beroepsonderwijs aan adolescenten doen geen recht aan het specifieke karakter van het onderwijs aan volwassenen met werkervaring. Van een griffiemedewerker van een rechtbank met 10 jaar werkervaring die een opleiding HBO-rechten gaat volgen mag verwacht worden dat hij in minder studie-uren zijn diploma kan halen dan een 17-jarige havist. De NRTO is daarom blij dat de minister in haar beleidsreactie erkent dat een grotere vraaggerichtheid en flexibiliteit in het deeltijd hoger onderwijs gewenst is. De NRTO benadrukt dat het opleiden en scholen (Leven Lang Leren) van volwassenen van groot belang is om geen arbeidsmarkttekorten te laten ontstaan en om de concurrentiekracht van Nederland te vergroten en de ambities op het gebied van de kenniseconomie waar te maken.

Ria van ’t Klooster (directeur NRTO): ‘We hebben begin dit jaar met voormalig staatssecretaris Zijlstra een hoofdlijnenakkoord afgesloten waarin kwaliteit en onderwijs aan volwassenen centraal staan. Veel deeltijdstudenten stellen andere eisen aan het onderwijs dat wordt aangeboden. Wij willen dat verkorte of intensieve trajecten mogelijk zijn en blijven voor volwassenen, maar deze mogen er nooit toe leiden dat concessies worden gedaan aan kwaliteit en niveau. Dat blijkt ook niet uit dit onderzoek. Het standpunt van de NRTO dat werkenden maatwerk en flexibel willen leren wordt ondersteund door een recent rapport van onderzoeksinstituut Researchned. In dit rapport over het deeltijd hoger onderwijs wijst het onderzoeksinstituut reeds op de breed gevoelde behoefde, bij zowel privaat als bekostigd onderwijs, om vanuit de gehele wet- en regelgeving opnieuw naar deeltijdonderwijs dan wel flexibel onderwijs naar werkenden te kijken. Gelukkig biedt de beleidsreactie van de minister die ruimte. Wij zien uit naar het overleg hierover met de minister.’

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat er € 3,2 miljard omgaat in deze markt. Jaarlijks maken 1,3 miljoen cursisten van het particulier onderwijs gebruik, 85% van het volwassenenonderwijs wordt door niet-bekostigde instellingen verzorgd. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbod realiseren op basis van private bekostiging.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten