De branchevereniging voor trainen & opleiden

Versterken Inzetbaarheid / mobiliteit en diplomawaardering

Mensen moeten zich snel en doelgericht kunnen omscholen, bijscholen en daarmee mobieler worden. Mensen die nu niet participeren, moeten geactiveerd worden. Niet door lange opleidingen maar door korte, gerichte maatwerkopleidingen. Private opleiders werken vraaggericht met innovatieve leermethodes die aansluiten op de wijze waarop volwassenen willen leren (e-learning, simulaties, mix van methoden) op tijden die zij willen (werkplek, avond, weekend) en gekoppeld aan hun dagelijkse (werk-)praktijk. Opleidingen zijn modulair van opzet en kunnen elke dag starten.


De krachtenbundeling tussen de NRTO en de Branche Vereniging voor e-Learning Technologie bedrijven (BVLT) heeft een forse boost gegeven aan kennisdeling en -ontwikkeling en er tevens voor gezorgd dat traditionele opleiders de technologie van online leren zijn gaan inzetten met als doel nog efficiëntere en effectievere opleidingen. Marktwerking én samenwerking leiden tot innovaties. De NRTO is regelmatig met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overleg over de rol van opleiden en ontwikkelen als het gaat om inzetbaarheid.

Zie tevens: www.duurzameinzetbaarheid.nl

Diplomawaardering
De vindbaarheid van informatie over diplomawaardering en beroepserkenning was tot op heden erg versnipperd. Dit belemmert de internationale mobiliteit binnen de EU. Daarom heeft de minister van OCW SBB en EP-Nuffic gevraagd om twee flowcharts te ontwikkelen: een voor wie vanuit Nederland wil werken in een andere EU-lidstaat en een voor wie vanuit een andere lidstaat wil studeren of werken in Nederland. In de flowcharts wordt stapsgewijs uitgelegd wat de mogelijkheden zijn, waar men rekening mee moet houden en bij welke instantie men terecht kan voor meer informatie of hulp.
U treft deze flowcharts hieronder aan:

Vanuit Nederland werken in een andere EU-lidstaat

Vanuit een andere EU-lidstaat studeren of werken in Nederland

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten